Limburger Koerier/Jaargang 47/Nummer 216/Vergadering van den gemeenteraad van Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Vergadering van den gemeenteraad van Roermond op Dinsdag, 27 December 1892, des nam. 4 uur’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, woensdag 28 december 1892, tweede blad, [p. 3]. Publiek domein.


[ tweede blad, 3 ]

Vergadering van den gemeenteraad van Roermond

op Dinsdag, 27 December 1892, des nam. 4 uur.

 Aanwezig alle leden, behalve de heeren Berger, Smeets en Hendriks, die kennis hadden gegeven verhinderd te zijn.
 De navolgende zaken werden behandeld:
 1. Ingekomen stukken. De gemeente-rekeningen over 1891; de gemeente-begrooting voor 1893 en het besluit van den gemeenteraad van 30 Nov. jl., waren door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd. – Ingekomen was een verzoekschrift van verschillende bezitters van gasmotors om, indien de gasprijs verminderd wordt, nog eene extra vermindering te verkrijgen voor hunne gasmotoren. Dit verzoekschrift werd in handen gesteld der gascommissie.
 2. Uitslag der aanbesteding van het ophalen van het straatvuil. Voor deze aanbesteding had het dagbestuur de stad in zes loten verdeeld en was den aannemer tevens de verplichting opgelegd, het huisvuil, dat de inwoners in bakken aan de deuren zullen zetten, mede op te halen. Uitgezonderd blijven echter: afbraak, asch, zand, scherven en hout. De zes loten zijn aangenomen voor fl 279, hetgeen door den raad werd goedgekeurd.
 3. Het suppletoir kohier der hondenbelasting, zooals zulks door B. en W. is voorgesteld, wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
 4. De door de heeren Stoffels, van Andel, Geelen en van Aken aangevraagde ontheffing van een gedeelte der hondenbelasting werd toegestaan.
 5. Tot ambtenaren der plaatseljjke belastingen, gaarders van het marktgeld werden met algemeene stemmen benoemd Jacob Weffers en J. H. van Helden.
 6. Tengevolge van art. 8, 2de al. van het kon. besluit van 4 Sept. 1892, was een geneesheer belast geworden met het onderzoek van den gezondheidstoestand van uit besmette plaatsen afkomstige personen. Hiervoor moest nu de belooning worden vastgesteld welke door den raad werd bepaald op f 75. Burg. en weth. hadden dit bedrag voorgesteld in overleg met den geneesheer, die de dienst had waargenomen, Dr. P. Quaedvlieg. Wanneer men nu weet, dat deze 76 verschillende personen gedurende 5 dagen had bezocht, dan zal niemand deze belooning hoog vinden, in verband tot de verrichte werkzaamheden.
 7. Het verslag van de commissie, benoemd tot uitbrenging van rapport betreffende een op te richten slachthuis, zal aan de leden worden rondgezonden en door de bladen worden bekend gemaakt.
 8. Omtrent de aanvrage van C. Hendriks en consorten, tot overneming door de gemeente van den weg van het Emsel naar de bovenste Molens wordt door de 4de vaste raads-commissie rapport uitgebracht. Daar er door de eigenaars van den weg nog geen bod is gedaan, zal dit eerst worden afgewacht, en kunnen dan de aanvragers opnieuw met hun verzoek bij den raad komen.
 9. De aanvraag van J. Helwegen tot afstand van de gemeente van een terrein in de voorstad Sint-Jacob zal in de volgende vergadering worden behandeld. Het rapport der 4de vaste raads-commissie over deze zaaken luidt afwijzend, op dezelfde gronden als zij dit den heer J. Ledoux weigerde. Men wenschte dit pleintje te behouden om er eventueel een plantsoen van te maken.
 Anders niets aan de orde zijnde en geen der leden het woord vragende, sluit de voorzitter de vergadering.

– – –