Pagina:Limburger Koerier vol 047 no 216.djvu/5

Uit Wikisource
Deze pagina is proefgelezen

 ROERMOND, 26 Dec. Heden-avond hield de katholieke kiesvereeniging alhier hare jaarlijksche algemeene vergadering in het lokaal der Burgersociëteit. De vergadering was druk bezocht, zoowel van kiezers uit de stad als van buiten.
 Aan de bestuurstafel: de heeren Schreurs, voorzitter, Drehmans, secretaris, Smeets en Hendriks, benevens de edelmogende heer Jonkheer Mr. Ruys van Beerenbroek, afgevaardigde van Roermond voor de tweede kamer. De voorzitter opent de vergadering en laat door den secretaris de notulen der vorige vergadering voorlezen, die onveranderd worden goedgekeurd. Tot het nazien der rekening en verantwoording van den penningmeester worden door den voorzitter benoemd de heeren van den Broek en Scheen, die zich onmiddellijk met dit werk gaan bezighouden en alles in orde bevinden. De ontvangsten hadden bedragen f 179.61 en de uitgaven f 169,61, zoodat het batig saldo f 10.— is. Door den voorzitter wordt medegedeeld, dat het bestuur moet worden aangevuld met nieuwe leden.
 Te dien einde stelt hij voor eerst het reglement te herzien om daardoor ook niet-kiezers en vooral jonge krachten als leden van het bestuur te kunnen doen opnemen. Er zal dus eene reglements-wjjziging worden ontworpen en in een volgende vergadering, die binnen één maand zal plaats hebben, zal dan dit nieuwe reglement worden behandeld en na aanneming daarvan, het tegenwoordige bestuur aftreden en een geheel nieuw bestuur worden gekozen. Tevens zullen uitnoodigingen worden gezonden aan verschillende personen tot bijwoning dier vergadering en aansluiting bij de katholieke kiesvereeniging. Door opstaan en zitten-blijven wordt over dit voorstel gestemd en met algemeene stemmen aangenomen.
 Vervolgens werd er een collecte gehouden tot ondersteuning der kas van de vereeniging, welke collecte f 117.40 opbracht.
 De heer Ruys, alsnu van den voorzitter het woord erlangende, hield ongeveer de volgende rede: Mijne heeren. Toen ik het voorrecht had in uwe vergadering van 17 Juli het woord tot U te richten om mijn politiek programma te ontwikkelen, sprak ik de hoop uit, dat, indien ik door U tot uw afgevaardigde zoude worden gekozen, ik nog nader in uw midden zou verschijnen, teneinde de toen slechts terloops aangeroerde punten nader met U te bespreken. In overleg met uw bestuur heb ik deze vergadering daarvoor gekozen en zal ik thans alléén spreken over de brandende kwestie van den dag, n. l. de aanhangige kieswet. De grondwet van 1848 kende het kiesrecht toe aan alle meerderjarige mannelijke ingezetenen, Nederlanders zijnde, die in het volle genot hunner burger- en burgerschapsrechten waren en een bedrag in ’s rijks directe belasting betaalden van f 20.— of meer voor de tweede kamer en de provinciale staten en van minstens f 10.— voor de gemeenteraden.
 Bij de herziening der grondwet in 1887 werd bepaald, dat kiezers zouden zijn, zij die meerderjarig en Nederlander zijn, het volle genot over het beheer van hun vermogen hebben en de noodige kenteekenen van zelfstandigheid en maatschappelijken welstand bezitten, door de wet te bepalen. De additioneele artikelen bepaalden, dat die kenteekenen van maatschappelijken welstand zouden zijn eene betaling in ’s rijks directe belastingen, doch lager dan vroeger. Hierdoor kwam het kiezerscorps van 120-duizend op 300-duizend. Reeds toen werd door de tegenstanders van het grondwetsartikel erop gewezen, dat het tot algemeen kiesrecht zoude voeren, doch dit werd toen door de regeering bestreden. Met name minister Heemskerk verzette er zich met hand en tand tegen en zeide niets van algemeen kiesrecht te willen weten, daar dit in de staten waar het bestond geen gunstige resultaten had opgeleverd. In New-York had het algemeen kiesrecht mannen aan het bewind gebracht, die de gemeentekas bestalen en in Chicago was het resultaat van dat kiesrecht eene bende dynamieteurs geweest.

 Niettegenstaande de waarschuwingen, toen door de tegenstanders gedaan en de uitdrukkelijke verklaringen der regeering, ziet men thans reeds, bij de eerste poging tot definitieve regeling van het kiesrecht een voorstel, dat zoo goed als algemeen kiesrecht geeft en dat het kiezerscorps van 300 tot 800-duizend kiezers opvoert. Dat de nieuwe kieswet aan het getal kiezers eene uitbreiding zoude geven, ligt voor de hand, doch de vraag is of de thans voorgestelde uitbreiding noodzakelijk is, of ze gewenscht en voorzichtig is? Ja, zegt de regeering. De grondwet zegt, dat kiezers zijn allen die meerderjarig en Nederlander zijn en die de noodige geschiktheid en maatschappelijken welstand genieten, dus allen, die lezen en schrijven kunnen en niet bedeeld worden. Dit laatste nu is wel een negatief, doch geen positief kenteeken en door de zienswijze der regeering te volgen, zouden allen, die thans langs de huizen loopen bedelen of met een lucifersdoosje op den hoek der straat staan, kiezer worden, terwijl een oppassend werkman, die buiten zijn schuld in den winter geen werk heeft en dus onderstand geniet, zijn kiesrecht zoude verliezen.
 Het kiesrecht zoude dus in handen komen van dat soort menschen, die zelf niets in de kosten der staatshuishouding bijdragen en zij zouden dus de afgevaardigden moeten aanwijzen, die over de finantiën en de belastingen te beslissen hebben. Ook zouden diezelfde kiezers naderhand te bepalen hebben, aan wien het kiesrecht voor de gemeenteraden moet worden gegeven, want dit laat de thans voorgesteide kieswet onbeslist. En dit is ook een der grieven, die de tegenstanders tegen de nieuwe kieswet aanvoeren. Men weet eigenlijk niet, wat men daarmede wil, doch het zal in elk geval, wordt de nieuwe kieswet aangenomen, niet aangaan, het kiesrecht voor de gemeenteraden te weigeren aan hen, die het bezitten voor de Tweede Kamer.
 Of het algemeen kiesrecht gewenscht is, meen ik eveneens ontkennend te moeten beantwoorden. Men beroept zich op Engeland, waar 64 pCt. der mannelijke bevolking kiezer is, Frankrijk, dat 87 pCt. kiezers heeft, Duitchland 90 pCt. en Zwitserland zelfs 92 pCt., terwijl Nederland door de voorgestelde regeling 74 pCt. kiezers zoude hebben. Men vergete echter niet, dat in al die landen de oppermachtige invloed van het wetgevend lichaam wordt gecontrebalanceerd door andere machten, senaat, referendum of de uitgebreide macht der kroon. Dit alles is bij ons niet het geval, onze eerste kamfer heeft geen recht van amendement of initiatief en is buitendien samengesteld door dezelfde kiezers die de 2de kamer kiezen, alleen op indirecte wijze, terwijl het gezag der kroon zich in den eersten tijd wel niet zoo krachtig zal kunnen doen gelden.
 Onze Leidsehe hoogleeraar in het staatsrecht, professor Buys, heeft zich eveneens tegen de onveranderde aanneming dezer kieswet verklaard in een merkwaardig artikel in „de Gids“ geplaatst. Spreker geeft een citaat van dit artikel en is het met professor Buys geheel eens. Ook professor de Lavalaye heeft geschreven, dat het parlementaire regeerstelsel slechter wordt naar gelang het kiesrecht meer uitgebreid wordt. Eindelijk is het ook onvoorzichtig in deze tijden het kiesrecht zoozeer te gaan uitbreiden, wat zien we niet gebeuren in Frankrijk, dat het algemeen kiesrecht heeft. Het is de advocaat Ledru-Rollin, die dit aldaar in 1848 heeft ingevoerd en in 1849 conspireerde hij-zelf reeds tegen het algemeen stemrecht. En thans zien wij in Frankrijk de treurigste gevolgen van dit kiesrecht in het bekende Panama-schandaal, in de dynamiet-mannen, in de toestanden te Carmaux en te Roubaix! Men zegt wel, dat het bij ons zoover niet zal komen, de Nederlandsche volksraad is bedaarder, bezadigder, enz. Welnu, in Limburg is dit thans nog geen vrees.
 Dank zij den goeden, katholieken geest, die er heerscht, is het hier nog niet te vreezen, dat ’t volk zich tot uitspattingen laat verleiden, doch in ’t noorden van ons land is het geheel anders. Daar moet men reeds al het mogelijke doen om de rust te handhaven en in Amsterdam is het al evenzoo. Het zoude dus zeer onvoorzichtig zijn, thans tot invoering van algemeen stemrecht over te gaan. – Spreker leest nu nog het slot voor van het bekende „Gids“-artikel van professor Buijs en eindigt dan met een aansporing aan de leden der kath. kiesvereeniging zich trouw om het bestuur te scharen en zich, nu er nog rust is, tot den strijd voor te bereiden, want, men make zich geene illusies, die strijd zal komen en hij vinde ons dan niet onvoorbereid.
 Door trouw aan de beproefde kathol, beginselen vast te houden, zal men later dien vrede kunnen genieten, dien wij juist in deze dagen ons zoo vaak hooren toeroepen: „vrede op aarde aan de menschen, die van goeden wil zijn.“
 Een daverend applaus beloonde den spreker voor deze boeiende rede en de voorzitter bracht den heer Ruys, namens de vergadering, dank hiervoor.

 – Heden had in de Vincentius-vereeniging de Kerstuitdeeling plaats aan de kinderen van behoeftige ouders, die trouw de school en den catechismus hebben bezocht.
 Den kinderen uit 72 huisgezinnen werden cadeaux uitgedeeld, bestaande hoofdzakelijk in kleeren, speelgoed en versnaperingen. Tachtig kinderen werden geheel gekleed en aan 12 werd ieder een spaarbankboekje à f 2.50 uitgedeeld. De vreugde der kinderen en hunner ouders was groot en de Vincentius-vereeniging heeft met deze bedeeling weer een keer te meer bewezen, hoe nuttig en noodzakelijk die instelling is. Uit naam der armen brengen wij hier openlijk hulde en dank aan de heeren leden der vereeniging voor hunne belangelooze moeiten en zorgen en aan allen, die door hunne gaven de Vincentius-vereeniging hebben in staat gesteld deze bedeeling te houden.

 – Heden was er feest bij de eerw. Broeders van het pensionaat St. Louis. Er werd een feestvoorstelling gehouden door de leerlingen van het instituut, welke voorstelling, naar wij vernemen, uitmuntend moet geslaagd zijn, tot groot genoegen der leerlingen en genoodigden.
 Het spijt ons, tengevolge van de vergadering der kath. kiesvereeniging, verhinderd te zijn geweest, aan de ontvangen uitnoodiging gevolg te geven, doch wijhopen een volgenden keer niet te mankeeren.

 ROERMOND, 27 Dec. Zaterdag-namiddag is de arbeider Gerard Mottet in de fabriek der firma F. Matthei alhier, met zijne linkerhand tusschen eene in beweging zijnde machine gekomen, met het gevolg dat de hand op twee plaatsen is gekneusd. De kneuzingen zijn echter niet van ernstigen aard, daar zooals wij heden vernamen, Mottet zijn werk reeds weder heeft hervat.

 – De aanhoudende vorst, ofschoon voor velen een onwelkomene gast, brengt toch ook zijne genoegens. Wie kent niet het gezonde en prettige schaatsenrijden? Vroeger was het hier ter stede slechts bij uitzondering mogelijk dat ijsvermaak te genieten, doch thans is door de goede zorgen der Roermondsche ijsclub eene flinke baan ingericht, waarop tal van schaatsenrijders op en neer glijden. Heden-avond was de baan buitendien flink geïllumineerd, zeer interessanten aanblik bood.

Vergadering van den gemeenteraad van Roermond

op Dinsdag, 27 December 1892, des nam. 4 uur.

 Aanwezig alle leden, behalve de heeren Berger, Smeets en Hendriks, die kennis hadden gegeven verhinderd te zijn.
 De navolgende zaken werden behandeld:
 1. Ingekomen stukken. De gemeente-rekeningen over 1891; de gemeente-begrooting voor 1893 en het besluit van den gemeenteraad van 30 Nov. jl., waren door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd. – Ingekomen was een verzoekschrift van verschillende bezitters van gasmotors om, indien de gasprijs verminderd wordt, nog eene extra vermindering te verkrijgen voor hunne gasmotoren. Dit verzoekschrift werd in handen gesteld der gascommissie.
 2. Uitslag der aanbesteding van het ophalen van het straatvuil. Voor deze aanbesteding had het dagbestuur de stad in zes loten verdeeld en was den aannemer tevens de verplichting opgelegd, het huisvuil, dat de inwoners in bakken aan de deuren zullen zetten, mede op te halen. Uitgezonderd blijven echter: afbraak, asch, zand, scherven en hout. De zes loten zijn aangenomen voor fl 279, hetgeen door den raad werd goedgekeurd.
 3. Het suppletoir kohier der hondenbelasting, zooals zulks door B. en W. is voorgesteld, wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
 4. De door de heeren Stoffels, van Andel, Geelen en van Aken aangevraagde ontheffing van een gedeelte der hondenbelasting werd toegestaan.
 5. Tot ambtenaren der plaatseljjke belastingen, gaarders van het marktgeld werden met algemeene stemmen benoemd Jacob Weffers en J. H. van Helden.
 6. Tengevolge van art. 8, 2de al. van het kon. besluit van 4 Sept. 1892, was een geneesheer belast geworden met het onderzoek van den gezondheidstoestand van uit besmette plaatsen afkomstige personen. Hiervoor moest nu de belooning worden vastgesteld welke door den raad werd bepaald op f 75. Burg. en weth. hadden dit bedrag voorgesteld in overleg met den geneesheer, die de dienst had waargenomen, Dr. P. Quaedvlieg. Wanneer men nu weet, dat deze 76 verschillende personen gedurende 5 dagen had bezocht, dan zal niemand deze belooning hoog vinden, in verband tot de verrichte werkzaamheden.
 7. Het verslag van de commissie, benoemd tot uitbrenging van rapport betreffende een op te richten slachthuis, zal aan de leden worden rondgezonden en door de bladen worden bekend gemaakt.
 8. Omtrent de aanvrage van C. Hendriks en consorten, tot overneming door de gemeente van den weg van het Emsel naar de bovenste Molens wordt door de 4de vaste raads-commissie rapport uitgebracht. Daar er door de eigenaars van den weg nog geen bod is gedaan, zal dit eerst worden afgewacht, en kunnen dan de aanvragers opnieuw met hun verzoek bij den raad komen.
 9. De aanvraag van J. Helwegen tot afstand van de gemeente van een terrein in de voorstad Sint-Jacob zal in de volgende vergadering worden behandeld. Het rapport der 4de vaste raads-commissie over deze zaaken luidt afwijzend, op dezelfde gronden als zij dit den heer J. Ledoux weigerde. Men wenschte dit pleintje te behouden om er eventueel een plantsoen van te maken.
 Anders niets aan de orde zijnde en geen der leden het woord vragende, sluit de voorzitter de vergadering.

– – –

 ECHT, 27 Dec. De handel in stroo is thans levendiger dan ooit. Van alle zijden komen er dan ook aanvragen voor dit zoo hoogst noodzakelijke veevoeder. De prijzen zijn dan ook bovenmatig hoog en wordt er van 23 tot 25 gulden per 1000 KG. besteed.

– Zagen wij te vorigen jare een hevige concurrentie, tot het verkrijgen van zekeren gemeentetol, zelfs tusschen de naaste bloedverwanten, thans zijn de bordjes verhangen en bleek ’t heden morgen maar al te wel, dat men dit jaar op meer en meer gebruikelijke wijze de pijpen in een zak had gestoken.
 De aanpachtsom was dan ook aanmerkelijk beneden de helft van den pachtprijs te vorigen jare.

Durch Schaden wird man klug.

– De eertijds zoo drukke 2e Kerstdag, gevierd als „Boerenpatroon“, heeft zijn geheele aantrekkelijkheid verloren en beantwoordt in geenen deele meer aan zijn benaming. Kenmerkte deze dag zich voorheen door zijn rumoerigheid en werd op dien dag door elk boertje, hoe klein ook, een pintje genomen, thans is dit alles voorbij en zoo wordt die dag niet meer gevierd dan elke andere Zondag. Zoo kan men evenals van zoovele andere noodzakelijke gebruiken zeggen:

„Sic transit gloria mundi.“

– – –

 MEIJEL, 27 Dec. Een dezer morgens, tusschen 7 en 8 uur, is alhier inbraak gepleegd bij de wed. van Dijk, terwijl deze naar de kerk was.
 De dief is door een raampje binnengedrongen, waarvan hij de afsluiting heeft verbroken, en heeft, waarschijnlijk met een beitel, eene secretaire geopend en onderzocht.
 Hij schijnt geld of kostbaarheden te hebben gezocht; beide waren echter op eene veilige plaats bewaard, zoodat niets wordt vermist.

– – –

 NEDERWEERT. 27 Dec. Meldden wij onlangs een diefstal van geld en kostbaarheden bij eene winkelierster alhier, thans heeft een nog brutaler diefstal plaats gehad.
 Zondag jl. onder de Kerstmis is ingebroken bij den arbeider Jan Linssen, op Staat alhier. De vrouw was naar de Kerstmis, terwijl de man nog te bed lag. Met een of ander voorwerp, is de deur opengebroken, want de kram van het slot was verwijderd.
 Om niet te worden overvallen, heeft de dief de deur tot het slaapvertrek van den eigenaar, – het gezin bezit slechts 2 vertrekken – versperd. Op de klink was eene pen gestoken, terwijl eene tafel nog voor de deur was geschoven. Ook het venster van buiten was versperd.
 Nu had de dief vrij spel. In de kast was alles het onderste boven geworpen. Bij later onderzoek is gebleken, dat de dief 180 gulden ongeveer, aan geld, een paar rokken van de vrouw en eenige bedlakens heeft meegenomen.
 Toen de eigenaar omstreeks 5 uren het slaapvertrek wilde verlaten, – de Kerstmis begon reeds om 4 uur – vond hij de deur dicht. Met geweld echter liep hij toch de deur open, en kwam toen tot de droevige ontdekking, dat hij bestolen was. Het geld, afkomstig van eene erfenis werd door het gezin, dat overigens met hard werken zijn brood moet winnen, als een appeltje voor den dorst bewaard.
 De man heeft van alles niets gehoord[.]
 Onmiddellijk werd bij de politie aangifte gedaan. Deze heeft wel reeds bij een paar personen huiszoeking gedaan, doch zonder gevolg. Hat goud van de vrouw, in eene lade van de kast, is niet meegenomen. Het is te hopen, dat de politie den dader ditmaal op het spoor kome. Wellicht is het geen onbekende geweest; wie zou anders zooveel geld in zulk een huisje hebben gaan zoeken? De lui zullen onderhand bang gaan worden. STRAMPROY, 26 Dec. Heden zijn alhier de machines aangekomen voor de nieuwe boterfabriek, welke nu spoedig in werking zal treden.
 De machines zijn afkomstig uit de gunstig bekende fabriek van den heer Melotte (Luik.)
 Wij wenschen den ondernemers een flink succes toe.

– – –

 TUNGELROY-WEERT, 26 Dec. De besmettelijke ziekte „typhus“, welke hier heerscht, heeft onder de kinderen twee slachtoffers geëischt. Het verwondert de inwoners alhier, dat de school niet wordt gesloten. Een noodzakelijk gevolg, indien de ziekte blijft voortduren.

– – –

 HUNSEL, 26 Dec. Een onverwacht ongeluk trof den landbouwer J. Verstappen alhier.
 Een stier, welke op stal moest verplaatst worden, struikelde, viel en brak beide voorste beenen, zoodat hij dadelijk moest afgemaakt worden.

– – –

 OSPEL (Nederweert), 24 Dec. Jan zou eens heel graag met Mieke uitgaan. Dat stond Mieke toe; de vertering van hun beiden werd nog wel door Mieke betaald. Van te voren echter had Jan zijne portemonnaie met inhoud, zoowat een gulden of drie, aan Mieke toevertrouwd.
 Na verloop van eenïgen tijd kreeg Jan tamelijk wel de hoogte en had natuurlijk heel veel praats. Dit verdroot een troepje snaken, die het daarenboven in de gaten kregen, dat Mieke „de kas“ had, en zij legden onzen Jan het vuur zoo na aan de schenen, dat hij op de vlucht ging, Mieke achterlatende.
 Dat was juist het doel der snaken, en deze brachten met Mieke een prettigen avond door, en dronken naar hartelust, tot de duiten van Jan op waren.
 Sinds dien tijd wil onze „Jan“ van de liefde niks meer weten!“

– – –

 WELL, 27 Dec. Blijkens openbare kennisgeving heeft zich alhier een tweede muziekkorps georganiseerd onder de benaming „De Herleving“[.] De eerste uitvoering van ’t gezelschap heeft om den achterwinter te openen op den 2den Kerstdag plaats gehad in de bierhuizen der heeren Kessels en Rijk in ’t Leuken.
 Waarschijnlijk zal aan het Gemeentebestuur vergunning worden gevraagd, de lokalen der school behoorlijk verlicht en verwarmd, op vastgestelde avonden te mogen betrekken tot het houden der repetitiën, evenals zulks vroeger aan de Harmanie „Vriendenkring„ werd toegestaan.

– – –

 VENLOO, 26 Dec. Gisteren werden de banen der ijsclub voor de leden opengesteld. Dank aan de goede zorgen der directie hadden deze eene belangrijke vergrooting ondergaan, waardoor zij meer aan de eischen voldeden van het steeds toenemend aantal leden. De opening geschiedde feestelijk en werd door muziek opgeluisterd. De liefhebbers van schaatsenrijden lieten zich niet lang wachten en weldra zweefden honderden in sierlijke kringen over het spiegelgladde ijs.
 Bijzonders de aanwezigheid van de talrijke dames, die, indien mogelijk, nog meer dan de heeren aan deze gezonde sport meedoen, droeg niet weinig bij om de gezelligheid van dit ijsfeest te verhoogen.
 Wanneer men bedenkt, dat het zoo lange jaren nog niet geleden is, dat zich geen enkele Venloosche dame op schaatsen durfde vertoonen, dan staat men verbaasd over de bedrevenheid die de dameswereld zich in zulk een korten tijd daarin heeft weten eigen te maken
 Wij zijn er van overtuigd, dat verscheidene van onze dames zich vrijelijk kunnen meten met de rijderessen uit het Noorden van ons vaderland.

– Gisteren en heden is de Maas vol drijfijs, waardoor de scheepvaart zoo al niet gestremd, dan toch zeer bemoeieljjkt wordt.

– Zekere L. v. S., die zich sedert eenigen tijd alhier gevestigd had, en lessen gaf in verschillende talen, werd Zaterdag, terwijl hij naar Kaldenkirchen een uitstapje maakte, aldaar door de marechaussées in hechtenis genomen.
 De juiste beweegredenen, die tot deze gevangenname aanleiding gaven, zijn nog niet bekend.

– Gisteren brandde in het naburige Brüggen de stoompannenfabriek van den heer Schlüter totaal af. De oorzaak is onbekend. De schade wordt op M. 100,000 geraamd. Tegen brandgevaar is verzekerd.

– Op de markt van Zaterdag werden aangevoerd 131 biggen. De handel was levendig. Er werd besteed van 7 tot 9 mark per stuk. Na sluiting der markt werden zelfs hoogere prijzen betaald.
 De handel in vette varkens was in de afgeloopen week beduidend levendiger, en dientengevolge de prijzen stijgend. Voor levende werd 46 en voor geslachte 56 cents per kilogram betaald.

 STEYL, 25 Dec. Heden-nacht ontstond hier door eene onbekende oorzaak een hevige brand. De slachterij van de wed. Sprengers benevens twee woonhuizen, bewoond door drie gezinnen, brandden tot den grond toe af. Die gezinnen zijn daardoor dakloos. Een was niet verzekerd; de andere slechts matig.

– – –

 GENNEP, 26 Dec. De rede van den Minister, waarbij sprake was van de vrije Zondagen der postbeambten, moet den wakkeren trouwen brievengaarder te Ottersum wel als eene bittere spotternij inde ooren hebben geklonken. Althans deze beambte, die geheel alleen eene uitgebreide gemeente moet bedienen, heeft bij zijne gewone bestelling het voorrecht ’s morgens een wandeling te moeten maken naar het grenskantoor en ’s middags naar den St.Jansberg. Beide punten liggen elk in tegenovergestelde richting ruim een uur van het kantoor verwijderd. Zoo ooit dan ware hier assistentie van tijd tot tijd eene gebiedende noodzakelijkheid. In een jaar drie honderd vijf en zestig dagen dienst te moeten doen, is toch wel wat veel gevergd.

– Sedert eenige dagen is van hier naar het kruispunt Beugen een bodeloop ingesteld om de aldaar met de laatste treinen aankomende pakketten aftehalen. Een en ander is noodzakelijk geworden, door dien den laatste van Boxtel komende sneltrein aldaar niet stopt.

 GENNEP, 27 Dec. Uit Xanten schrijft men:
 De beschuldiging van Wessendrup vernamen wij het eerst in een der groote Hollandsche bladen, gelijk wij ook van die zijde de verdachtmaking tegen den vader van het vermoorde knaapje lazen. W. mag zich beschuldigd hebben – wij achten hem hiertoe in staat – doch hij heeft in die kritieke dagen zijn alibi volkomen bewezen. Volgens de „Osnabrüksche Courant“ is W, die aldaar bij een steenhouwer werk had gevonden, gearresteerd en schijnt die arrestatie in verband met de in omloop zijnde geruchten door de bevoegde autoriteit bekrachtigd.

– – –

 Bij kon. besluit is aan jhr. E. J. C. M. de Kuyper, te Maastricht, commissaris, der Koningin in Limburg, verlof verleend tot het aannemen der onderscheidingsteekenen van de medaille ter herinnering aan het gouden huwelijksfeest van HH. KK. HH. den Groot hertog en de Groothertogin van Saksen, hem door HH. KK. HH. geschonken.Staten-Generaal.Eerste Kamer.

 Vergadering van Dinsdag 27 December. Geopend 2 ¼ ure.

 Ingekomen zijnde laatstelijk door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen. Zij worden naar de afdeelingen verzonden, welke opnieuw werden samengesteld.
 De VOORZITTER stelt voor, morgen ten 1 ure de Indische begrooting in behandeling te nemen. Dienovereenkomstig wordt besloten.
 De zitting wordt daarna verdaagd tot morgen-middag 1 uur.341e Staatsloterij.

4e Klasse. – Trekking van 27 December.

 No. 396 f 5000, No. 7926 f 1500, No. 5015 7511 14866 ieder f 1000, No. 7502 f 400, No. 9145 11130 1777 ieder f 200, No. 1300 6325 6541 13713 14865 ieder f 100.

De overige prijzen zijn van f 65.Laatste Post.

 PEST, 27 Dec. Naar de „Pester Lloyd“ mededeelt, zal de panselijke afgezant, die den dag na het eerste consistorie naar Weenen komt om den keizer de gebrnikelijke bulle te overhandigen, een persoonlijk schrijven van Leo XIII aan den keizer betreffende het Hongaarsche huwelijksvraagstuk medebrengen.

 WEENEN, 27 Dec. Alhier uit Cettinje ontvangen berichten spreken vaneen conflict op de Turksch-Montenegrijnsche grenzen waarbij geweerschoten vielen, doch niemand gewond werd. De Turksche en Montenegrijnsche regeeringen hebben een commissie met het onderzoek belast.

 SOEIA, 27 Dec. De Sobranje werd heden door vorst Ferdinand met een troonrede gesloten. Vorst Ferdinand dankte in die rede de volksvertegenwoordiging op de eerste plaats voor de aanneming der grondwetswijziging. Die aanneming heeft het bewijs geleverd, dat de afgevaardigden de verhouding van troon en vaderland juist te beoordeelen weten. De ontvangst van den vorst en de toejuiching, die zijn woorden vonden, waren warmer dan ooit te voren.

 MANHEIM, 27 Dec. De scheepvaart op den Rijn is wegens het drijf-ijs gestremd.

 HAMBURG, 27 Dec. In de vier van 24 tot 26 dezer aangegeven ziektegevallen is heden ambtelijk cholera-asiatica geconstateerd. Een der aangetaste personen is overleden.

 PARIJS, 27 Dec. Het sub-comité uit de enquêtecommissie, belast met het onderzoek van 17000 door de Panama-maatschappij uitgegeven cheques, heeft heden zijn werkzaamheden voortgezet. De uitkomsten worden geheim gehouden:

– In ’t laboratorium der „Ecolo de Médicine“ verklaart men het bericht van Figaro, volgens hetwelk de lijkschouwing zoude bewezen hebben, dat baron Reinach door vergiftiging zoude gestorven zijn – het gif zou reeds zijn genomen 7 uur voor de dood intrad – voor onzin. Brouardel heeft nog geen mededeeling van zijn onderzoek gedaan en zal zelfs heden nog den procureur-generaal verzoeken, een tegen-onderzoek te gelasten. Ook de Liberté verklaart het bericht der Figaro ongegrond, daar Brouardel eerst in 4 weken klaar zal komen met zijn onderzoek.

 BERLIJN, 27 Dec. De te Weydah in hechtenis genomen Duitschers zijn door de Fransche autoriteiten weder in vrijheid gesteld. Zij behoorden tot de drie Hamburgsche firma’s Gödelt, Wölber & Brohm en Joss & Barth. Van de beide eerste firma’s werd een agent, van de laatste de chef gevangen genomen. Zij werden beschuldigd den koning van Dahomey wapens te hebben geleverd, wat de firma’s niet ontkenden. Zij beriepen zich echter op ’t feit, dat Weydah eene aan den koning van Dahomey toebehoorende haven was. De Franschen vonden evenwel strafbaar ’t feit, dat de leveringen van wapens nog plaats hadden na de oorlogsverklaring. De loslating der gevangenen schijnt evenwel te beduiden, dat de beschuldigingen ongegrond geacht worden.Handelsberichten.


 HEERLEN, 27 Dec. Tarwe fr. 15.–. Rogge fr. 13.50. Haver fr. 15.00. Gerst fr 13.50. Allos per 100 kg.

 HEERLEN, 27 Dec. Boter per halve kgr. fr. 1.35 à 1.40. Eieren de 26 stuks fr. 3.12 a 3.24.

 NEDERWEERT, 24 Dec. – Boterniijn. – Boter per halve kgr. 52 a 62 cent. Middelprijs 59 cent. Aangevoerd 1222 halve kilos.

 HEYTHUYZEN, 27 Dec. – Botermijn. – Aangevoerd 850 halve kilos. Prijs 62 a 67 cts. per halve kilo.

 MAASTRICHT, 27 Dec. Runderen 1ste qual. 65 à 68 Ct., 2de qual. 57 a 6O Ct.; vette kalveren 80 a 9O Ct.; vette varkens 44 a 45 Ct., alles per kilo, nuchtere kalveren f ll a 15 en biggen f 5.50 a 7.50 per stuk.

 AUBEL, 27 Dec. Tarwe per hectoliter fr. 13.25, Rogge fr. 11.25, Paardeboonen fr. 13.00, Haver fr. 9.50, Gerst f. 9.00. Aardappelen 00.00, Boter per halve kilo fr. 1.35 à 1.45.