Limburger Koerier/Jaargang 48/Nummer 1/Engeland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Engeland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, maandag 2 januari 1893, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Engeland.

 – Over Ierland schrijvende, zegt de „Köln. Zeit., dat het noodlot als een looden kogel hangt aan de voeten der mannen, die een verzoening met Ierland willen tot stand brengen.
 In 1882 ontsloeg Gladstone de aanvoerders der Landliga, Parnell en Davitt, uit de gevangenis, deed den Ieren de concessie om den staats-secretaris Forster terug te roepen en gaf hun nog meer bewijzen van verzoeningsgezindheid. En wat was het antwoord? De boden van den nieuwen vredebond, lord Cavendis en Bürke, werden in ’t Phoenixpark op klaarlichten dag vermoord.
 Nu, eenige weken geleden, opende John Morley zijn toehoorders te New-Castle het vooruitzicht op een blijde Kerstboodschap, en werkelijk werden twee dagen vóor Kerstmis vier wegens moord in de gevangenis vertoevende Ieren, Coll, Magee, Roarty en Rogers, uit den kerker te Monntioy ontslagen. Zij waren wegens deelneming aan den moord op den inspecteur van politie Martin te Gweedore in 1889, tot 10, 7 en 5 jaren gevangenisstraf veroordeeld. Zaterdag kwamen de begenadigden in hun woonplaats Gweedore aan, ongeveer op hetzelfde oogenblik, dat hun vrienden en geestverwanten te Dublin dynamiet deden ontploffen en een nieuwen moord op hun geweten laadden.
 Zal nu Gladstone de dwangwet weder invoeren, of zal hij de gratie, die zich voorshands tot de boosdoeners van Gweedore bepaalde, ook uitstrekken tot de „dynamiethelden“ dr. Gallagker en Genogm? Dit laatste is blijkbaar de wensch der Fenians. Zij willen door hun terrorisme volledige amnestie afdwingen.
 Intusschen heeft men nog niet het geringste spoor van de daders ontdekt.

 – Te Cork werd, onder voorzitterschap van den burgemeester, een druk bezochte vergadering gehouden, in welke op voorstel van den anti-parnellistischen afgevaardigde Healy eene motie aannam, waarin haar afschuw van de laaghartige misdaad te Dublin werd uitgesproken.

 – Op de jaarlijksche vergadering van de tunnelmaatschappij te Londen verklaarde de president, dat het nieuwe Kabinet en het nieuwe parlement gunstig voor de onderneming gestemd zijn.
 Het hart gelooft graag dat het wenscht en zoo zullen de voorstanders van een tunnel onder het Kanaal wel niet meer dan een wensch hebben uitgesproken toen zij dit verklaarden. Het nieuwe ministerie zal wel evenmin als het Engelsche volk verlangen, juist nu met de overburen eene nauwe ontbintenis aan te knoopen.


 Tot Engeland’s koningin richt de „Moniteur de Rome“ eene uitnoodiging. Als koningin Victoria bij hare komst in Italië een bezoek brengt aan koning Humbert, kan zij op het Vatikaan van een niet minder eervolle en grootsche ontvangst verzekerd zijn.
 Een ontmoeting van Engelands koningin met den paus zou een zeldzame gebeurtenis wezen.

 – Betreffende de reis van koningin Victoria naar Italië, zegt de „World“ het volgende:
 „De reis naar het vasteland, die de koningin ieder voorjaar onderneemt, kost steeds gemiddeld 120,000 gulden. De koningin denkt thans naar Florence te gaan en een harer hofbeambten is in onderhandeling geweest over den huur eener villa aldaar. De eigenaar van de villa vroeg evenwel een huurprijs van 10,000 gulden per week. Dit werd geweigerd. Lady Grawford heeft thans haar landhuis „Villa Palmiere“ der koningin als verblijf aangeboden. Dit aanbod is aangenomen.“