Limburger Koerier/Jaargang 48/Nummer 1/Frankrijk

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Frankrijk’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, maandag 2 januari 1893, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Frankrijk.

 – Reeds is de commissie voor de socialistische agitatie onderling verdeeld. De met ophef aangekondigde betooging op den dag der heropening van de Kamer vindt weinig instemming. Alleen is men het eens, dat de socialisten over het geheele land zich moeten verbinden bij de aanstaande verkiezingen voor geen enkelen der tegenwoordige afgevaardigden te stemmen, en dat de arbeiders dagelijks een halven stuiver voor de verkiezingskosten van een vertegenwoordiger zullen bijdragen.

 – Baron Alphonse de Rothschild heeft aan het armbestuur te Parijs een millioen ten geschenke gegeven, onder bepaling dat de intrest dier som zal dienen om gaven te verstrekken aan behoeftige kraamvrouwen, die in een der hospitalen bevallen zijn.

Arbeidsraden.

 De Fransche wet op de scheidsgerechten trad dezer dagen in werking. Werkgevers en arbeiders mogen hun geschillen onderwerpen aan een verzoeningscommissie of, als deze tot geen besluit komt, aan een scheidsraad. Iedere partij geeft den plaatselijken „juge de paix“ kennis van het geschil. Heeft deze vrederechter de kennisgeving der eene partij ontvangen, dan waarschuwt hij onmiddellijk de andere. Heeft deze niet binnen drie dagen geantwoord, dan wordt verondersteld, dat zij een scheidsgerecht weigert. Neemt zij een scheidsgerecht aan, dan worden er door elke partij ten hoogste vijf afgevaardigden benoemd. Deze vergaderen onder voorzitterschap van den vrederechter. Kunnen deze gedelegeerden het niet eens worden, dan benoemen zij een of meer scheidsrechters. Wordt de zaak dan nog niet beslist, dan wordt een opperscheidsrechter benoemd door den hoogsten civielen rechter van het district. Het bestuur der gemeente, waar de werkstaking plaats heeft, moet kosteloos de lokalen in gebruik afstaan voor het houden der vergaderingen van de scheidscommissie. Gedelegeerden en scheidsrechters moeten allen Fransche burgers zijn.