Limburger Koerier/Jaargang 48/Nummer 1/Nederland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Nederland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, maandag 2 januari 1893, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Nederland.

Uit de Staatscourant.

 Kon. besluiten. Benoemd tot subst.-griffier bij de arr. rechtbank te Assen mr. J. de Jonge, laatstelijk lid van den raad van justitie te Padang, thans met verlof, wonende te Meppel; tot vice-president der arr.-rechtbank te Rotterdam, mr. P. A. J. Bouvin, thans rechter in gemeld college.

 – Bij kon. besluit is mr. L. Besier, referendaris adviseur bij het Muntcollege, voor 1893 aangewezen als plaatsvervangend lid van het Muntcollege.

 Pensioen verleend aan: G. Spithof, weduwe van den gewezen commies 1e kl. bij ’s Rijks belastingen G. R. Zijlstra f 195; J. F. Eekelaer, ontvanger der invoerrechten en accijnzen f 748; H. C. Trjjssenaar, kommies bij ’s Rijks bel. f 524.
 De 2e-luit. P. W. Alstorphius Grevelink, van het 8e reg. inf., is op nonactiviteit gesteld.
 Benoemd met 1 Jan. tot commandanten: 1e art.-comm. de comm. officier van het 1e reg. vesting-art.; 2e id., de comm. officier van het 2e reg.; 3e id., de comm. officier van het 3e reg.; 4e id., de comm. officier van het 4e reg.; 5e id., de comm. officier der onderdeelen van het 2de regt. vesting-art., in garnizoen te Naarden; 6e id., de comm. officier der onderdeelen van het 4de regt. vesting-art., in garnizoen te ’s-Gravenhage; 7de id., de comm. officier belast met het bevel over de pantserfort-comp.; tot commandanten onderscheidenlijk in het 1ste, 2de, 3de en 4de genie-comm., de comm. in het tegenwoordige 1ste, 2de, 3de en 4de genie-comm.
 Aan mr. W. A. baron van Verschuer, raad-adviseur bij het dep. van w. h. en n., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als Rijkscommissaris bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmpij.
 Wetsafkondiging. De „Staatscourant“ van l/2 Jan. bevat: 1o. de wet van 30 Dec. jl., waarbij de termijn voor het verplichtend stellen van het lager onderwijs in vrije en orde-oefeningen wordt verlengd; 2o. de wet van 31 Dec. jl., tot vaststelling van het bedrag der grondbelasting op de ongebouwde eigendommen.

Geneeskundige raden

 In de vergadering van den Geneeskundigen Raad voor Noord-Holland is de vraag ter sprake gebracht, of cholera nostras onder de besmettelijke ziekten moet worden gerangschikt. De meeningen waren daarover verdeeld. En omdat de zaak niet uitgemaakt was, bestreed Dr. Saltet ten sterkste de methode, die bij de jongste epidemie gevolgd was, om ook de gevallen van nostras te publiceeren. De wet eischte dit niet, en men zou er aan de havensteden groot stoffelijk nadeel mee berokkenen; want „nostras“ komt elk jaar voor, gemiddeld met 130 gevallen en men zou dus moeten voortgaan met de openbaarmaking tengevolge waarvan de haven Amsterdam den naam zou krijgen van een stad, waar voortdurend cholera heerscht.

Besmettelijke ziekten.

 In de vergadering van den geneeskundigen raad van Overijsel werd een voorstel van den voorzitter aangenomen om den minister in overweging te geven: 1o. het tijdperk waarna men het gevaar voor besmetting bij diphteritis geweken acht, te verlengen; 2o. dat de aangifte van besmettelijke ziekten door de geneeskundigen geschiedt, en 3o. dat tegen het groote gevaar van de besmetting der tuberculose maatregelen worden genomen, d. w. z. dat de tuberculose wel niet onder de besmettelijke ziekten wordt opgenomen, omdat het een chronische ziekte is, maar dat men slechts het gevaar voor de besmetting moet trachten te beperken.

Kamerverkiezing te Rotterdam.

 De Katholieke kiesvereeniging „Recht en Orde“ te Rotterdam, heeft Zaterdag-avond tot candidaat voor ’t lidmaatschap der Tweede Kamer gesteld mr. J. Mascheck.