Limburger Koerier/Jaargang 48/Nummer 1/Uit Amerika

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Amerika’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, maandag 2 januari 1893, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Een 14-jarige knaap ter dood veroordeeld.

 Uit Amerika – Een 14-jarige negerknaap, die den sherif had gedood, werd te Macon in Georgia tot den strop veroordeeld en dezer dagen werd aldaar het vonnis voltrokken. De jongen, William Bell genaamd, toonde zich tot aan het laatste oogenblik zeer onverschillig over het lot, dat hem wachtte en zeide steeds tot zijn bewakers, dat hij er zeker van was in den hemel te zullen komen. Terwijl de beul en zijn knechten hem behulpzaam waren, bij het aantrekken der kleederen waarin hij zou worden ter dood gebracht, vroeg hij hem meermalen of ophanging pijn veroorzaakte en spotte hij niet weinig met de maatregelen die er genomen werden. Toen hij evenwel uit zijn cel gehaald werd en op de plaats gebracht werd waar de terechtstelling zou plaats vinden, weende hij bittere tranen en bad om genade.
 Behalve de overheid en een priester waren ook de ouders van den knaap bij de rerechtstelling tegenwoordig. De jongen had den 29n Mei jl. zich schuldig gemaakt aan diefstal en werd deswege door den sherif gevangen genomen. Onderweg trok hij evenwel een revolver, waarmede hij twee schoten loste op den sherif, die doodelijk getroffen neerzeeg.

Dansende gewassen.

 – Een der merkwaardigste voortbrengselen van Mexico is de dansende boon. In elke schil groeien drie van die boonen. Zij zijn dikwijls vertoond door Amerikaansche goochelaars, die ze op eene tafel legden, waar ze dan onmiddelijk begonnen te rollen en te dansen en sprongen van wel een paar duimen hoog maakten. Vroeger dacht men dat dit eene tooverachtige werking van die boonen was, maar professor Riley heeft ontdekt, dat er eene zeer eenvoudige oorzaak voor dat springen is, namelijk de larve van eene mot – de „Grapholita Sebastiana“ – die er in dringt en, door haar kop tegen het binnenste van de boon te stooten, deze doet opspringen.
 Eene Amerikaansche galnoot maakt zelfs nog zonderlinger bewegingen, uit dezelfde oorzaak. In die galnoot huist de larve van een vlieg – „Gynips Saltatorius“ – die zulk eene spierkracht bezit, dat zij, door zich om te keeren, hare tijdelijke woning een afstand twintigmaal grooter dan haar eigen diameter doet opspringen.

 – Iemand uit Dublin had onlangs een biljet voor het naar New-York bestemde stoomschip Fentonie genomen en de trein, die hem op den juisten tijd naar Queenstown moest brengen, gemist. Dadelijk nam hij voor f 600 een extratrein, die hem in den ongelooflijk korten tijd van 3 ½ uur van Bublin naar Queenstown (45 mijlen) bracht. Juist op het oogenblik dat hij in Queenstown aankwam, stoomde echter de Fentonie de haven uit. De man liet zich echter niet' afschrikken, maar huurde een snelvarend stoombootje en het gelukte hem ook werkelijk de Fentonie te bereiken, voor zij in volle zee kwam. Toen hij aan boord kwam. werd hij, door zijn medepassagiers met gejuich ontvangen.

– – –