Limburger Koerier/Jaargang 48/Nummer 1/Uit Nederland

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uit Nederland’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Limburger Koerier, maandag 2 januari 1893, [p. 1-2]. Publiek domein.

[ 1 ]  Uit Nederland. – Een leerlooier te Ginneken, die vermeende de toekomst met uit het koffiedik maar uit zijn huiden te kunnen voorspellen, ging Maandag de weddenschap aan, dat het binnen drie dagen stormachtig weer zijn zou
 De profetie werd niet bewaarheid en de man betaalde tien gulden!

 – Een oud gebruik! – Een boer uit Teteringen (Noord-Brabant) ging verhuizen naar Lijndonk. Reeds vroeg waren present zeven zijner toekomstige buren met paarden en karren om den boer en diens gezin, benevens den inboedel, naar de nieuwe woning over te brengen. De karren werden geladen en de stoet zette zich in beweging, voorafgegaan door een met groen versierd karretje, waarin moeder de vrouw had plaats genomen. Bij dergelijken overtocht is het een vast gebruik geen enkele herberg of kroeg voorbij te gaan zonder een „propje“ te nemen.
 De boer verheugt zich in het bezit van veertien kindertjes, zoodat men kan nagaan dat de optocht prachtig was.

 – De veldmuizen richten in de omstreken van Rouveen groote schade aan. Geheele akkers met rogge werden reeds afgevreten. Als strenge vorst, liefst met ijzel, de muizen niet doodt, zal er weinig of niets van de gewassen overblijven.

Eerst bidden!

 – Nadat in de vorige zitting van den raad der gemeente Ouddorp (Flakkee) het raadslid J. Mastenbroek een voorstel had ingediend om de zittingen voortaan met gebed te openen, werd dit voorstel met 6 tegen 1 stem door den raad aangenomen.

 – Zijn wij goed ingelicht, dan moet bij het gerechtelijk onderzoek gebleken zijn, dat de dood van den stalmeester van den heer Carré, den heer Persina, moet geweten worden aan een hartkwaal, waaraan de overledene reeds geruimen tijd lijdende was. De wond hem toegebracht bij het standje met de studenten was bij zijn dood geheel genezen.

 – De 75-jarige heer Mart. Van den Heuvel te Oorschot reed dezer dagen op een driewieler prettig op het ijs van den zoogenaamden Vloed.

 – Als uitvloeisel der treurige gebeurtenis te Brielsch Nieuwland heeft op nieuw een ongeluk plaats gehad[.] Een inwoner van Oostvoorne wilde toonen, wat hij zou doen, wanneer hij bij het geval tegenwoordig ware geweest. Hij nam daartoe een geladen geweer, dat bij het opnemen afging en zijn makker zoo nootlottig trof, dat deze onmiddellijk dood was.

 – Te Gameren is in den ouderdom van 97 jaren overleden de oud-strijder van Waterloo, C. van Alphen, drager van het Zilveren Kruis van den slag bij Waterloo.

 – De heer Fransen van de Putte verhaalde dezer dagen in de Eerste Kamer de volgende anecdote uit zijne Indische ervaring als een staaltje, wat rapporten van „deskundige adviseurs“, waarmee tegenwoordig zoo druk geschermd wordt, soms beteekenen:
 Dr. Fromberg was te Buitenzorg aangesteld, om de gronden van Java chemisch te onderzoeken.
 De directeur der culturen telegrafeert aan den resident van Tagal om eenige aarde tot onderzoek naar het laboratorium te Buitenzorg te zenden. Die aarde wordt door inlanders in heerendienst per voetreis van 10 dagen over de bergen van de Preanger naar Buitenzorg gedragen.
 Op de grenzen van Cheribon gekomen en uitrustende, zijn de koelies toch nieuwsgierig welke zware last in die bamboe zit. „Tanah Sadja“ roept er een uit – het is maar aarde!
 De bamboezen worden geledigd om die dan vlak bij Buitenzorg weder te vullen, en dr. Fromberg schreef een rapport om het schier onmerkbaar verschil in grondsoort tusschen Tagal en Buitenzorg te constateeren.

[ 2 ]  – De rechtbank te Groningen heeft een student aldaar, wegens mishandeling van een politie-agent, veroordeeld tot de geëischte 8 dagen gevangenisstraf.

 – Donderdag geraakten te Geldrop (N.-Br.) drie jongens bij het schaatsenrijden op de rivier de Bommel te water; een van hen, tien jaar oud, verloor daarbij het leven.

– – –