Limburger Koerier/Jaargang 54/Nummer 228/Roermond, 29 Sept.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermond, 29 Sept.
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 29 september 1899
Titel Limburgsch Nieuws. Roermond, 29 Sept.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 54, 228
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      ROERMOND, 29 Sept. Met ingang van 30 Sept. wordt de Luitenant v.d. Dussen van het 2e Regt. Huzaren alhier, tijdelijk overgeplaatst naar Amersfoort, om aldaar de lessen aan de Rijschool te volgen.

      – Door den architect den heer Jean Speetjens, werd gisteren voor rekening van den heer F. A. Haan aanbesteed het bouwen van een woon- en winkelhuis op de Hamstraat. Zes inschrijvingsbilletten waren ingekomen en wel van de heeren: L. Pauli voor f 12990; J. W. Deckers, f 12950; Th. Hornix f 12897; A. Nijskens f 12888; H. Peeters f 12858; en C. Hendrikx f 11999.

      – De arrestatie van een dronken man bracht gisteren middag heel wat toeschouwers op de been. De nieuwsgierigheid gold eigenlijk niet zoozeer den man maar wel eene bijl, die de politie droeg. De man had hiermede echter in ’t geheel niets uitgevoerd.

      – In de bovenzaal der Unie had gisteren avond de aangekondigde vergadering plaats van den Raad van XI, ten einde de instandhouding der Societeit de Flarussen te bespreken. De vergadering, die vrij druk bezocht was, werd geleid door den heer H. Timmermans. In korte woorden schetste de Voorzitter het verleden en het heden der Societeit alsmede het doel der bijeenkomst. De vergadering hechtte adhaesie aan het voorstel van den Raad om de vereeniging niet te ontbinden. Besloten werd tot stemming over te gaan ten einde de Raad te constitueeren. Gekozen werden de heeren: J. Rademaekers, H. Walder, H[.] Puts, Aug. Dahmen en H. Deckers, terwijl het bestuur onderling de heeren Rademaekers en Deckers, resp. tot Penningmeester en Secretaris benoemde.
      Staande de vergadering boden zich een aantal heeren aan als werkende leden. Maandag avond zal de Raad van XI opnieuw vergaderen, waarin als onderwerp zal behandeld worden „Kinjerzitting“, welke men voornemens is te houden in het laatst van October. De Raad bestaat thans, behalve bovengenoemde, uit de heeren: H. Timmermans, H. Ceulemans, Leon Evers, Frans van der Borgh en Jean van Munster.
      De verkiezing vaneen President ter vervanging van den heer Louis Cornelis, die als Eere-Voorzitter benoemd is, zal in den loop der volgende maand plaats hebben.

      – Naar het schijnt heeft der justitie er geen poging tot moord in gevonden in het feit waarvoor W. H. S. kleermaker alhier op 26 dezer werd gearresteerd en naar de gevangenis overgebracht, daar hij thans weder op vrije voeten is gelaten.

      – L. W., oud 22 jaar, molenaarsknecht geboren te Aken en wonende te Venlo, die ter zake van heling van rijwielen door de Rechtbank alhier tot 3 maanden gevangenisstraf was veroordeeld, is na expiratie zijner straf uit de gevangenis alhier over ’s Rijks grenzen gebracht.

      – Op morgen Zaterdag zal er ten raadhuize alhier eene vergadering belegd worden, waarop door den edel acht. heer burgemeester te dezer stede op verzoek van den heer J. A. A. Jonkergouw te Blerik, ook heeren burgemeesters van belanghebbende gemeenten uitgenoodigd zijn, ter nadere bespreking van de middelen welke den aanleg van den ontworpen tramweg de Linker-Maasoever bevorderlijk kunnen zijn. In het tot deze bijeenkomst uitnoodigend schrijven verklaart de edelachtb. heer Raupp van gevoelen te zijn, dat het in exploitatie brengen van het bovenbedoelde tramwegnet voor de streek belangrijke oeconomische voordeelen kan opleveren.