Limburger Koerier/Jaargang 57/Nummer 21/Echt, 24 Jan.

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Echt, 24 Jan.
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 25 januari 1902
Titel Nieuws uit verschillende plaatsen in de provincie. Echt, 24 Jan.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 57, 21
Editie, pg [Dag], vierde blad, [2]
Opmerkingen Zetfout verbeterd
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

      ECHT, 24 Jan. Heden morgen ten 11 uur werd hier een vergadering van den gemeenteraad gehouden, waarin aanwezig waren 10 leden. Nummer een van de dagorde was de bouw van eene nieuwe marechaussées-kazerne. De heer J. Speetjens, architect te Roermond, was ook in deze vergadering, om eenige mondelinge inlichtingen te geven.
      Na voorafgaande besprekingen besloot de raad definitief tot het bouwen van een kazerne, volgens een door den heer Speetjens gemaakt en goedgekeurd plan, onder voorwaarde, dat het Rijk een minimum jaarlijksche huur van ƒ 600.— zal betalen, komen evenwel de kosten van bouwen enz. hooger dan ƒ 10.000, dan moet de huur bedragen 6% van de kosten. Dit voorstel werd aangenomen met 9 tegen een stem. De huurtijd werd gesteld op 20 jaar. Als terrein, waar de kazerne zal gebouwd worden, is bepaald een perceel land in de Peijerstraat tusschen de huizen van de heeren Jos. Weeda en Jac. Indemans, toebehoorende aan van Halbeek.
      Keurt Z. Ex. de Minister van Oorlog zulks niet goed, dan is de gemeente aan een ander voorstel niet gebonden.
      Ingekomen was een schrijven van heeren Ged. Staten, waarin dit college nogmaals aandringt, gevolg te geven tot het innen van alle achterstallige posten voor 1 Febr. a.s. en na dien tijd vervolgen. Hetzelfde schrijven meldde tevens, dat het ontvangen van alle gemeente-pachten in het vervolg dient te geschieden door den gemeente-ontvanger. De ontvangsten der gemeente-pachten geschiedden tot heden steeds door den Notaris Russel alhier. Naar het besluit van heeren Ged. Staten zal in het vervolg gehandeld worden.
      Voorlezing werd gedaan van een schrijven van de eerw. overste van het klooster te Echterbosch, waarin deze haar beklag doet, dat men nog steeds wacht met het maken van den weg van af de Pepinasbrug, langs klooster en kerk te Echterbosch tot aan de Duitsche gemeente Saefelen. Over den aanleg hiervan is reeds vroeger een besluit genomen, maar door de hooge kosten, hieraan verbonden, werd de uitvoering maar op sleeptouw gehouden, te meer, wijl een verzoek van de gemeente Echt aan Saefelen gedaan, om maar een klein gedeelte, in hun belang te helpen maken, door Saefelen geweigerd werd.
      Ten slotte kwam in behandeling een brief van den heer J. Indemans over het Haazelaarsbroek, waarin genoemde heer voorstelde eene conferentie te houden te Eindhoven, door de commissie belast met de aangelegenheden van het Haazelaarsbroek er zijn zaakgelastigde aldaar. Men zag daarin geen heil, maar nam aan, den heer Indemans te melden, dat hij wel eene schriftelijke aanbieding dienaangaande kon doen.

      — Aan het jaarverslag over 1901 van de Boterfabriek te Berkelaar, gedaan door den beer W. Hoeimakers, secretaris-penningmeester, ontleenen wij het volgende:
      Er werden verwerkt 183735 K.G. melk, de boteropbrengst hiervan bedroeg 6206 K.G., deze brachten op ƒ 7388,93. Hetaantal verkochte eieren bedroeg 68972 stuks, waarvoor eene totale som van ƒ 2411,20 werd ontvangen.

      A.s. Dinsdag zal de heer Snellen, tuinbouwleeraar, te zes uur ’s avonds, in het schoollokaal te Peij, eene voordracht houden over Tuinbouw en het aanleggen van boomgaarden.