Limburger Koerier/Jaargang 61/Nummer 203/Nieuws uit Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nieuws uit Roermond
Auteur(s) Anoniem
Datum Maandag 3 september 1906
Titel Provincie Nieuws. Nieuws uit Roermond.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 61, 203
Editie, pg [Dag], [2-3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

NIEUWS UIT ROERMOND.

      „Te Deum,” — Zondag kwart na twaalf werd een plechtig „Te Deum”, ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin, gezongen in de kathedrale kerk. De Koninklijke Harmonie luisterde deze plechtigheid met haar welluidende accoorden op. Na de kerkelijke plechtigheid begaven burgemeester en wethouders, leden van den raad, leden der rechterlijke macht en officieren, begeleid door de Koninkliike Harmonie, naar het stadhuis. Hier stelde de edelachtbare heer burgemeester in welgekozen woorden een heildronk in op H. M. onze geëerbiedigde Koningin, welke door al de aanwezigen geestdriftig werd beantwoord.
      Na deze officieele plechtigheid stelde de heer Burgemeester den aanwezigen dames en heeren voor het portret van H. M. de Koningin, dezer dagen in de raadzaal geplaatst, te gaan bezichtigen.
      Hier aangekomen, nam de heer dr. Cuypers het woord en zei dat door de wethouders hem de vereerende taak was opgedragen, dit vereerend geschenk namens hem in ontvangst te nemen. Ofschoon het portret nog niet officieel door den raad is in ontvangst genomen, twijfelt spreker er niet aan of deze daad van den edelachtbaren heer Burgemeester zal met enthousiasme begroet worden. Spr. zegt dan te gelooven in den geest te handelen van zijne mede-raadsleden wanneer hij te dezer gelegenheid in enkele zeer waardeerende woorden, even memoreert het vele goede, hetwelk tijdens het burgemeesterschap van den heer Raupp, vooral op ’t gebied van kunst, is tot stand gekomen.
      Spr. prijst vervolgens den Roermondenaar, den heer H. Windhausen voor de prachtige uitvoering dezer reproductie. Hij feliciteert den heer Burgemeester met het gelukkige denkbeeld.
      Aan het einde zijner welsprekende rede, uit de sympathieke grijsaard den wensch, dat het den heer Raupp nog lang moge gegeven zijn tot heil der oude Roerstad, deze te mogen besturen.
      „Leve de heer Raupp, burgemeester”. Deze jeugdige, met vuur geuite woorden vonden blijkbaar weerklank in de harten der aanwezigen zij werden geestdriftig toegejuicht.

      Geschenk aan de Gemeente Roermond. — Portret van H. M. de Koningin. — Door den heer Burgemeester is als geschenk aan de Gemeente Roermond, ter plaatsing inde Raadzaal ten gemeentehuize aangeboden een levensgroot portret, ten voeten uit, in olieverf van Hare Majesteit de Koningin Wilhelmina met lijst en betimmering stijl Lodewijk XIV.
      Het portret is geschilderd door den portretschilder den heer Heinrich Windhausen alhier, met bijzondere machtiging van Hare Majesteit de Koningin Moeder, een reproductie van het in Hoogst Derzelver bezit zijnde portret van H. M. de Koningin, geschilderd door mejuffrouw Thérèse Schwarze en geplaatst in een der zalen van het Koninklijk paleis, aan het Lange Voorhout te ’s Gravenhage.

      Lijst en betimmering zijn vervaardigd naar een teekening van den heer dr. P. J. H. Cuypers in diens kunstwerkplaatsen alhier.
      Wij werden Zaterdag l.l. in de gelegenheid gesteld het portret te zien en gaarne getuigen wij hier dat de schilder een echt meesterwerk heeft geleverd. Ons inziens zoude de onderstelling, dat de copie het origineele in uitvoering naar de kroon steekt, niet gewaagd zijn.
      Een woord van hulde daarom aan den schenker!
      De heer Burgemeester is volkomen geslaagd in zijn keuze om de stad zijner inwoning, het hem dierbaar geworden Roermond een geschenk te vereeren.

      Met liefde zal Roermonds burgerij steeds blijven gedenken den schenker van dat artistiek portret der edele Landsvrouwe, daar inde ruime zaal der vroede vaderen geplaatst op den 26sten verjaardag dier geliefde, reeds diepbeproefde Vorstinne. Met liefde zal èn gemeenteraad èn burgerij bij een bezoek aan de raadzaal zijn blik wenden naar dat liefdevol gelaat van onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina.

      Mochten ten stadhuize in de portretgalerij de Vorsten uit het Spaansche en Oostenrijksche Huis reeds gevonden worden, tot nog toe ontbraken die uit ons geliefd Oranje Huis. Door aan de jongste telg uit dit doorluchtig Huis ten stadhuize de waardigste plaats aan te bieden, heeft Z. Edelachtbare den stoot gegeven om de portretgalerij der vorstelijke personen in dien zin te completeeren. Waarlijk een voorbeeld van vaderlandsch liefde, dat navolging verdient.