Limburger Koerier/Jaargang 81/Nummer 165/Uit Midden-Limburg

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Uit Midden-Limburg
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 16 juli 1926
Titel Uit Midden-Limburg. De Roermondsche missieweek. De Optocht. De deelname van Midden-Limburg.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 81, 165
Editie, pg [Dag], eerste blad, 2
Opmerkingen Albin Windhausen vermeld als Windhausen (?)
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

UIT MIDDEN-LIMBURG

DE ROERMONDSCHE MISSIEWEEK.

De Optocht.

DE DEELNAME VAN MIDDEN-LIMBURG.

      Donderdagavond vergaderden in het Christoffelhuis onder leiding van den voorzitter van het comité voor den Missieoptocht, aalmoezenier Hoen vele Roermondsche vereenigingen ter bespreking van de plannen voor dezen optocht.
      Aalmoezenier Hoen zette de plannen uiteen. Het doel van den optocht is, evenals dat van de geheele missieweek de bekendheid met het Missiewerk te vergrooten en liefde aan te kweeken voor het werk der missionarissen.
      Roermond moet hier als Bisschopsstad schitterend, voor den dag komen. Van buiten de stad is reeds veel medewerking toegezegd en een begin van uitvoering wordt er reeds gemaakt. ECHT komt met een stoet en praalwagen, voorstellend Pepijn van Herstal de eersie christenvorst op weg naar de kapel te St. Odiliënberg. Het zal dit historisch gebeuren schitterend voorstellen.
      BUGGENUM en HAELEN zullen voorstellen den eersten Limburgschen missionaris St. Servaas.
      De Kapel in ’t Zand zal Petrus Donders uitbeelden met zijn apostolisch werk op Suriname onder de melaatschen.
      De R. K. Vrouwenvereenigingen in ROERMOND hebben reeds een begin van uitvoering gemaakt met een praalwagen van de patrones van het Missiewerk, de H. Theresia van Lisieux. STEYL deed toezegging van een prachtige groep van de missie op Flores. – WEERT zal komen met meerdere praalwagens van de missie in China. Daar is reeds een comité voor den optocht. De Roerdorpen ,als bakermat van de eerste geloofsverkondigers, hebben medewerking toegezegd. Ook ASSELT en SWALMEN zullen zich niet onbetuigd laten, evenals het land van THORN.
      Roermond is dus aan zijn eer verplicht den optocht te maken tot een evenement. Spr. gaf een korte uiteenzetting van de voorloopige plannen, die steeds voor uitbreiding vatbaar blijven. Twee hoofdgedachten zullen domineeren. Degenen, die ons het geloof brachten en degenen, die wij het geloof brengen.
      Als inleiding is door den ontwerper dhr. Windhausen, de eerste gedachte uitgewerkt, de verlossing. Die wordt uitgebeeld door een troep slaven, die den wagen van een heidenschen koning voorttrekken, dan de verlossing: Christus aan ’t Kruis en als derde gedeelte het Christendom.
      Petrus verkondigt het geloof aan de eerste Christrnen. De Romeinsche legioen-soldaten brengen het eerste licht van het Christendom in onze lage landen. Dan de eerste missionaris in Midden-Limburg St. Servaas, die de eerste Christenen doopt aan de bron in Nunhem; de eigenlijke geloofsverkondigers in Limburg Wiro, Plechelmus en Otgerus en de eerste kapel in deze gewesten op de H. Petrusberg te St. Odiliënberg.
      St. Willibrordus zal worden voorgesteld in een boot, waarmee hij de Maas opvoer, Waarschijnlijk door het land van Thorn zal St. Lambertus worden uitgebeeld.
      Het tweede deel, het brengen van het geloof door ons aan anderen, zal zoo breed mogelijk worden opgezet. Dit zal afhangen van de vereenigingen.
      Tot slot de apotheose: Eén kudde en één herder. Alle volkeren zullen worden voorgesteld door vertegenwoordigers in kleederdrachten. Daarachter de verschillende kloosterorden, dan de hierachie der kerk en tenslotte de Paus omgeven door kardinalen en bisschoppen.
      Indien kan gerekend worden op den goeden wil van alle vereenigingen, kan iets worden tot stand gebracht, dat in Limburg nog nooit gezien is en vanwaar men uit verre streken zal komen kijken.
      Zoo noodig kan het hoofd-Comité financieel tegemoet komen; echter liever niet het comité, dat de vereenigingen zelf een praalwagen tot stand brengen.
      De put van den voorzitter van het hoofdcomité, Dr. Bauduin zal uitkomen, met een praalwagen, Javaansche school, om de beschaving door de missionarissen gebracht uit te beelden.
      Na deze inleiding zegde tal van vereenigingen haar medewerking toe. O.a. zal het R.K. Werkliedenverbond de eerste groep voor haar rekening nemen. Dtt is al een prachtig voorbeeld!
      De voorzitter zeide, dat het comité al meer dan voldaan was. Er moet nu worden doorgewerkt., De vereenigingei moeten voor 1 Augustus definitief toezeggen, welke haar medewerking zal zijn.
      Dr. Bauduin deelde nog mede, dat er 23 missioneerende orden en congregaties aan de Missieweek deelnemen. Gevraagd is ook een stand op de tentoonstelling voor de hereeniging der Kerken.
      Ook komt nog een stand van het St. Petrusliefdewerk. Dan komt er een medische afdeeling.
      De missionarissen gaan in alle kerken van midden-Limburg preeken.
      In de Kathedrale kerk wordt door Mgr. Geurts, bisschop in China, een pontificale Hoogmis opgedragen.
      Des middags om 3 uur wordt de tentoonstelling plechtig geopend.
      Verder deed Dr. Bauduin nadere mededeelingen, die we binnenkort uitvoerig zullen publiceeren.
      Aalmoezenier Hoen sloot daarop de vergadering met woorden van dank en opwekking.
      De missieweek en vooral de optocht belooft, als de plannen slagen, uniek te worden.