Limburger Koerier/Jaargang 81/Nummer 219/Gemeenteraad Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gemeenteraad Roermond
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 17 september 1926
Titel Gemeenteraad Roermond
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 81, 219
Editie, pg [Dag], eerste blad, 2
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

ROERMOND.

GEMEENTERAAD ROERMOND

Nieuwe bestratingen.

SPUITMATERIAAL-CREDIET AANGEHOUDEN

      Donderdagavond vergaderde de gemeenteraad. Afwezig waren met kennisgeving dhrn. Breukers Drehmans en de Koning.

Ingekomen stukken.

      Goedgekeurd werd het voorstel van B. en W., aangevuld met een kleine wijziging door mr. Rieter voorgesteld, om motorrijtuigen enz. in enkele straten rechts te laten houden.
      Eenige discussie had plaats over het feit, dat door dhr. Dupont zonder vergunning gebouwd wordt op gemeente-terrein nabij het Munsterrein.
      Besloten werd de strook terrein aan dhr. Dupont te verkoopen.
      Omtrent verschillende ingekomen stukken werd besloten gelijk door B. en W. was voorgesteld.
      Mr. Rieter protesteerde ertegen dat de burgemeester in zijn rapport betreffende de verhouding tusschen de gemeente en het Loui[sa]huis d eigenlijke kwestie buiten beschouw[ing liet], en meer het Godshuis tot onderwerp he[eft g]enomen.
      Verder was mr. Rieter er verwonderd over, dat op het rapport van B. en W. geheimhouding wa sgezet. Toch wist de Limburger Koerier te melden, dat het rapport van den burgemeester zou komen naar aanleiding van in het archief gevonden stukken.
      De commissie-Rieter zal op het rapport van den voorzitter een antwoord geven.

Publiciteit in de pers.

      Dhr. Oor deed een voorstel, om de pers absoluut geen inzage van de raadsstukken te laten nemen, en wenschte geen detail in de pers vóor de raadsvergadering had plaats gehad.
      Dhr. Broersma achtte publiciteit gewenscht, en wanneer B. en W. verzoeken van een of ander meer geheim stuk geen melding te doen, zal dit verzoek zeer zeker ingewilligd worden. Het is voor de pers onmogelijk een verslag te maken van de meestal zeer verwarde discussies in den raad, zoo men de stukken van te voren niet heeft ingezien.
      Mr. Rieter had geen bezwaar tegen inzage der stukken, zoo er geen publiciteit volgt, vóórdat de raadsvergadering heeft plaats gevonden. Zonder inzage der stukken is ’t onmogelijk een verslag te maken.
      De kwestie werd daarop aan B. en W. overgelaten.

Brandweer.

      Het voorstel van B. en W. en der commissie om het crediet voor aanschaffing brandweermateriaal met f 300,— te verhoogen, werd aangehouden.

Nieuw raadslid.

      De geloofsbrieven van het nieuw benoemde raadslid dhr. V. J. H. G. Gabriëls werden in orde bevonden.

Peelcentrale.

Goedgekeurd werd het voorstel de Peelcentrale te verhuren aan dhr. Jos. Konings voor een huurprijs van f 6000.—.

Graaf Gerardstraat.

      Van dhr. Klarenbeek was een verzoek ingekomen om van de gemeente te mogen koopen twee perceelen aan de Graaf Gerardstraat.
      Na eenige discussie werd met 7—6 stemmen besloten het terrein niet te verkoopen.

Bestrating.

      Goedgekeurd werden de voorstellen van B. en W. en der Bouwcommissie om verbetering van de Looskade uit te stellen tot vaststaat hoe de toestand aldaar zal worden na uitvoering der in voorbereiding zijnde havenplannen. De Roerkade zal verbeterd worden, zoodra gelden beschikbaar zijn, de Brugstraat zal thans bestraat worden met vrijkomende behakte keien (f 750).
      Aan de orde kwam het voorstel tot het bestraten van de Swalmerstraat, Steegstraat en Venlosche Poort (in totaal voor f 37000).
      Dhr. Oor hield daarbij een pleidooi om de Swalmerstraat te bestraten, dhr. Cartigny was er tegen daar er geen geld is en wenschte een nauwkeuriger overzicht van den kapitaaldienst.
      Met 8–5 (dhrn. Cartigny. Tops, Cornelis, Rieter en Bongaerts) werd het voorstel tot bestrating aangenomen.            ij
      Het voorstel voor verbetering van de trottoirs aan den Molenweg, en dr. Leursstraat (f 1150) werd goed goedgekeurd.

De havenplannen.

      In verband met den aanleg van een haven in het Bonne Aventure geven B. en W. den Raad in overweging conform het voorstel van den directeur van Publ. Werken te besluiten: a. aan de regeering te verzoeken een voorstel van wet tot verklaring van algemeen nut aanhangig te willen maken voor den aanleg van een haven te Roermond, b. aan de regeering te verzoeken den termijn, waarbinnen de vordering tot onteigening moet worden ingesteld te bepalen op twee jaar.

Onderwijs.

      Verworpen werden het voorstel om aan de St. Ursulaschool een vergoeding toe te kennen voor het aanbrengen van eene nieuwe centrale verwarming.
      Dhr. Broersma is er tegen omdat z.i. de raad er niet toe verplicht is en wenschte dat Ged. Staten in deze een beslissing zouden nemen.
      Vóór het voorstel van B. en W. stemden dhrn. Evers, Tops en Reynders.
      Goedgekeurd werd het Voorstel om aan de St. Annaschool eene vergoeding te geven voor aanschaffing van 36 nieuwe schoolbanken.

Toezicht M.O.

      Tot lid der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs werd benoemd met 11 stemmen dhr. Jos. Bingen, no. één der voordracht. Mr. Tilman kreeg twee stemmen.

Handelscursus.

      Eervol ontslag op verzoek werd verleend aan Mr. H.P. de Fluiter als leeraar aan de Handelscursus. In diens plaats werd benoemd mr. F. J. M. Nederveen met 8 stemmen. Nummer één der voordracht, mr. R.G.A. Höppener kreeg stemmen.

Voetpad.

      Besloten werd tot verlegging van het voetpad aan den Maastrichterweg.

Rondvraag.

      Dhr. Bongaerts sprak waardeerende woorden aan het adres van den oud-wethouder dhr. Beckers welke op 5 September, toen weth. Ronden ongesteld was en de burgemeester er niet veel voor voelde ,en bij het Te Deum en bij de ontvangst ten stadhuize het gemeentebestuur had vervangen.
      Dhr. Kok vroeg o.a. betere verlichting der Nassaustraat en drong aan de straatlantaarns langer dan tot 4 uur ’s nachts te laten branden.
      Na nog enkele bepreking werd de vergadering gesloten.