Limburger Koerier/Jaargang 84/Nummer 86/Verkeersplan Zwartbroekplein

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Verkeersplan Zwartbroekplein
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 12 april 1929
Titel Uit Midden-Limburg. Roermond. Verkeersplan Zwartbroekplein. Verschillende plannen en meeningen.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 84, 86
Editie, pg [Dag], eerste blad, 7
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

UIT MIDDEN-LIMBURG

ROERMOND.

VEREEERSPLAN ZWARTBROEKPLEIN.

Verschillende plannen en meeningen.

      Het plan om aan het Zwartbroekplein een regeling te scheppen om aan dit drukke verkeerspunt meerdere veiligheid te geven, heeft heel wat beroering gebracht. Niet het standpunt om daar regelingen te treffen – over die noodzakelijkheid is men het gloeiend eens – maar wel de wijze waarop men hier het verkeer wil regelen, heeft verschillende meeningen uitgelokt en zakelijke belangen op den voorgrond geschoven.
      Reeds eenige jaren geleden was door den directeur van Publieke Werken een verkeersplan ontworpen, waartegenover de Commissaris van Politie, daarin gehoord, een ander plan voorstelde. De plannen zijn toen niet in behandeling gekomen, doch vorig jaar gaf de Burgemeester den directeur van P. W. opdracht opnieuw een plan te ontwerpen.
      Men kent de groote lijnen dezer regeling: door den aanleg van één groot plantsoen over de geheele lengte van het plein verkrijgt men op dit moeielijk verkeerspunt een z.g. rondrij-systeem, met een éénrichtingsverkeer op de beide Singels. Een aantal boomen zouden moeten worden gerooid; op het middenveld kwam dan een plantsoen met heesters en bloemen, terwijl als wegverharding zou dienen een moderne teersteenslag, teerslakken of asphalt beton-constructie.
      De totale kosten voor dit werk zouden bedragen ongeveer f 12.000.
      Dit plan, dat op de plaats zelf is aangegeven geweest, lokte verschillende andere plannen uit.
      Eerst een van den Commissaris van Politie, die bij den burgemeester een plan indiende berustend op het kruisverkeer, dus zooveel mogelijk bevorderend het snelle doorgaand verkeer: het snijpunt bevond zich daarbij tusschen Kapellerpoort en Zwartbroekstraat, terwijl door enkele vluchtheuvels en den aanleg van een plantsoen voor de huizen tusschen Zwartbroekstraat en Schuitenberg het verkeer met grootere afbuigingen naar de verschillende straten werd geleid.
      Als nadeelen van het z.g. plan-Kuylaarts werden o.a. genoemd intens verkeer om het geheele plein, waardoor de veiligheid vermindert; grootere stofplaag, meerdere hinder van het verkeersgedreun, hoogere kosten en meer slijtage van het wegdek met zijn vele bochten en ten slotte minder vlotte afvoer van het verkeer, waardoor stagnaties in de bochten worden bevorderd
      Ter regeling van het verkeer zouden op de toevoerende wegen waarschuwingsborden worden geplaatst.
      Het raadslid dhr. Turlings had nog een alternatief plan voor de verkeersregeling ter plaatse. Het plan-Kuylaarts biedt z.i. zeer zeker groote waarborg voor een veilig verkeer, maar algeheele oplossing van de moeielijkheid acht dhr[.] Turlings niet aanwezig met het rondrijsysteem. Hij stelt nu voor, ook de tramlijn, dwars over het plein in een voldoende breeden verkeersweg op te nemen.
      Ir. Jos. Cuypers geeft ook een soortgelijke oplossing: te voren wil hij het rechtshouden op de Singels verplichtend stellen: ook dhr. Cuypers komt met een verdeeling van het plantsoen op het plein door een breeden tramweg, van Kapellerpoort naar Schuitenberg te berijden, echter in omgekeerde richting niet.
      De Wegencommissie van den A.N.W.B.–K.N.A.C., welke om advies is gevraagd, verklaart, dat het plan Kuylaerts voor een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer een duidelijk te volgen weg geeft, en dus de beste oplossing is, waarbij de hinder der tramlijn tot een minimum is teruggebracht. De vrees der bewoners van Zwartbroekstraat en omgeving dat deze straat wordt gemeden, deelt deze Wegencommissie niet, aangezien door vreemde toeristen de Schuitenberg niet als de weg naar het centrum der stad wordt aangezien.
      De bewoners van Zwartbroekstraat, Neerstraat Marktstraat en Minderbroederstraat hebben een request – door een 160 belanghebbenden geteekend – aan den Raad gericht, waarin zij aanvaarding van het plan-Kuylaarts ontraden en ’n dusdanig plan aanbevelen, dat het verkeer uit het Zuiden langs den natuurlijken toegang tot de stad door de Zwartbroekpoort blijft geleid worden.
      Intusschen is thans door den directeur van Publieke Werken een kleine wijziging in zijn plan aangebracht, waarbij aan enkele bezwaren wordt tegemoet gekomen.
      De Raad krijgt dus ruime keuze! Hetgeen de oplossing en de beslissing wellicht niet vergemakkelijkt.