Limburger Koerier/Jaargang 85/Nummer 237/Raad van Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Raad van Roermond
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 9 oktober 1930
Titel Raad van Roermond
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 85, 237
Editie, pg [Dag], eerste blad, 2
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Raad van Roermond.

De 25 opcenten vermogensbelasting aangenomen.      

      De Raad dezer gemeente hield Woensdagavond ten Raadhuize een openbare vergadering. Wegens ongesteldheid van burgemeester Waszink leidde de locoburgemeester, wethouder C. H. H. Evers de bijeenkomst.
      Afwezig was dhr. Drehmanns.
      Na goedkeuring van notulen kwamen aan de orde de

Ingekomen stukken.      

welke stukken voor het meerendeel zonder discussies werden afgedaan en al naar gelang van het advies van B. en W. voor kennisgeving werden aangenomen, in handen gesteld van B. en W. of bij de begrooting zullen worden behandeld. (We vermeldden deze reeks ingezonden stukken reeds met bijvoeging van het betreffend voorstel van B en W.)
      Vervolgens gingen onder den voorzittershamer door

eenige agenda-punten      

o.a. wijziging van het leerplan van den Handelsavondcursus; voorloopige vaststelling der gemeenterekening 1929 idem van de rekeningen der bedrijven; herziening van de indeling der gemeente in stemdistricten; ´n wijziging der gemeentebegrooting en de begrooting der Algemeene Armeninstelling.
      Het voorstel van B. en W. om een nieuwen weg langs het Kruiswegpark Muggenbroekerweg te noemen, ondervond onverwacht tegenkanting: dhr. Breukers deelde mede, dat de bewoners met deze benaming allesbehalve in hun schik zijn: waarom deze weg niet Kruisweg-parklaan of iets dergelijks genoemd?!... Nu een veward geroezemoes van namenroepende stemmen, werd ten slotte besloten den weg Parklaan te noemen.
      Zonder discussie werd voorts goedgekeurd een kleine wijziging (herstel van een drukfout) in de verordening op de heffing van rechten voor het gebruik van het Openbaar Slachthuis.

´n Schadevergoeding.      

      B. en W. stelden voor f 300 schade-vergoeding te geven aan de familie Cobben bij terugbouw van het gedeeltelijk afgebrand huis aan de Kapellerlaan.
      Over dit voorstel ontstond discussie: dhr. Heynen vond geen aanleiding om schadevergoeding te geven; dhr. Turlings voorzag nog andere moeilijkheden in deze kwestie. Dhr. Linissen zag in het voorstel van B. en W. een afkoop van een recht der betrokkenen, terwijl dhr Breukers er voor de gemeente f 300 voor over had om deze ruïne zoo snel mogelijk te doen verdwijnen.
      Het voorstel om schade-vergoeding te verleenen werd goedgekeurd met alleen dhrn. Tops en Heynen tegen.

´n Oude kwestie!      

      Dhr. Raymann constateerde, dat het verzoek van dhr .J. Hendrickx om teruggave van betaalde bijdrage in kosten van straten-aanleg, een oude kwestie is. waar echter veel inzit. Spreker stelde voor een commissie ad hoc te benoemen tot grondig onderzoek van al de kwesties, waarvan het voorliggend verzoek de resultante is. Mr. Höppener was van oordeel, dat de Raad in deze reeds tweemaal afwijzend had beschikt en achtte geen termen aanwezig om op het voorstel van dhr. Raymann in te gaan.
      Dhr .Raymann verklaarde, dat de Raad zijn beslissing had genomen zonder voldoende kennis van de zaak.
      Na een uitvoerige discussie werd ten slotte op aandrang van mr. Rieter besloten de dossiers te dezer zake ter inzage te leggen en het voorstel van B. en W. op een volgende vergadering opnieuw te behandelen.
      Na vaststelling van de reeds door ons gepubliceerde regeling voor het verstrekken van gas aan niet-inwoners ,werd op de meest eervolle wijze

Ontslag      

verleend, met ingang van 1 Januari a.s., aan dhr. R. Diebels als hoofd der openbare school.
      Nadat dhrn mr. Rieter en Linssen zich uit de vergadering hadden verwijderd werden de rekeningen van het R. K. Godshuis (batig slot f 35,775,76) en van het Louisahuis (batig saldo f 1,735,67) goedgekeurd. De regenten mochten toen weer in de raadzaal terugkeeren!! ...
      Hierna kwamen de

Belasting-voorstellen      

in behandeling.
      Dhr. Bongaerts verklaarde de verschillende belasting-voorstellen te hebben bestudeerd: speciaal het laatste voorstel van B. en W. tot 25 opcenten vermogensbelasting. Spr. achtte hier een goeden middenweg gevonden, waardoor de vermogenden niet onevenredig belast worden. Spr. verklaarde zich daarom accoord ermede.
      Dhr. Raymann was van oordeel, dat in verband met de opcenten van rijk en provincie, ook bij 25 opcenten vermogensbelasting de vermogenden nog te zwaar worden belast, spr. zag daarvoor liever verhooging der opcenten fondsbelasting van 50 op 55
      Dhr. Heynen had liever gezien, dat er hier 50 opcenten vermogensbelasting verd geheven, wijl dan de mindere man ontlast werd. Spr. hoopt, dat het tweede voorstel van B. en W. tot heffing van 25 opcenten in ieder geval wordt geaccepteerd. Tot nu toe werd hier nooit vermogensbelasting geheven: laat de Raad nu toonen dat ze overtuigd is van den nood der minder bedeelden.
      Dhr. Tops deelde namens de Kath. Fractie mede. dat deze zich met het voorstel van B. en W. kan vereenigen: de zaak was hiermede feitelijk beslist.
      Dhr. L. A. D. Evers onderschreef het betoog van dhr. Heynen en kon zich ook met het voorstel van B. en W. tot heffing van 25 opcenten vermogensbelasting vereenigen.
      Na nog enkele bespreking werd het voorstel van B. en. W. inzake 25 opcenten vermogensbelasting aangenomen met dhrn. Raymann en Rieter tegen; de voorstellen tot heffing van 50 opcenten fondsbelasting en van 50 opcenten personeele belasting werd hierna zonder discussie aangenomen.
      De aftredende leden der

vaste raadscommissies      

werden met algemeene stemmen herbenoemd, waarbij de vacature-Günther in verschillende commissies open blijft, daar de zetel van dhr. Günther nog niet vervuld is.

Bliksem-afleiders!      

      B. en W. stellen voor het aanbrengen van bliksem-afleiders op ´t Godshuis terug te wijzen omdat geen firma´s uit de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld voor dit werk in te schrijven.

Huldiging.      

      Terwijl de raadsleden zich van hun zetel verhieven heeft de voorzitter waardeerende woorden gericht tot dhr. Cornelissen, die Donderdag 9 October gedurende 40 jaar als directeur bij Van Gend en Loos werkzaam zal zijn: spr. wenschte den jubilaris met deze herdenking geluk namens B. en W., den Raad en de burgerij.
      Dhr. Cornelis dankte met enkele woorden voor deze felicitatie.
      Bij de

Rondvraag      

heeft dhr. Breukers gewezen op de noodzakelijkheid van spoedige beslissing in den nieuwbouw van een bijzondere lagere school in de plaats van een der scholen in het klein College. Dhr. Breukers wilde desnoods een apparte raadsvergadering laten beleggen ter definitieve afdoening dezer kwestie, wijl met B. en W. blijkbaar nog steeds maar geen overeenstemming is bereikt. Het schoolbestuur heeft het oog op een terrein aan den Begijnhof.
      Dhr. Rayman becritiseerde den te grooten vluchtheuvel tegenover de Veelading.
      Mr. Rieter had ´n heel reeksje vragen: wanneer komt de begrooting, wordt het recht van het bezit van het terrein waarop R.F.C. thans speelt, definitief uitgemaakt, kan den hinderlijke stoep op het Stationsplein weggeruimd worden en gaat men voort met de electrificatie de stad.
      Dhr. Tops drong aan op spoedige verbetering van den weg van Eigen Haard naar de kerk, terwijl dhr. Heynen met vuur de belangen van Kapel in ´t Zand bepleitte en met klem spoedige verbetering vroeg van den weg bij de lagere school. Dhr. Cornelis had medelijden o.a. met een paar platanen aan de Kraanpoort, die door de tram-locomotief dood-gerookt worden.
      De Voorzitter deelde mede, dat de onderhandelingen tusscnen B. en W. en het schoolbestuur thans in een stadium zijn gekomen, dat de zaak kan afgewerkt worden.
      Uit dt antwoorden aan de verschillende sprekers memoreeren we, dat de begrooting heel spoedig komt dat men op de beslissing van RFC. wacht om ook de nadere uitkeeringen aan de vroegere eigenaren te doen; in de stad is de moderne electrificatie thans ongeveer klaar. Betreffende den weg van Eigen Haard werd medegedeeld, dat de plannen tot verbreeding en normaliseering in bewerking zijn. B. en W overwegen langs welken weg de kwestie verkoop van het Louisa-huis-instrumentarium tot een goed einde zal worden gebracht: binnenkort hoort de Raad ervan.
      Verder wordt er overwogen... heeft de zaak ernstige aandacht bij B. en W. enz....
      Hierna volgde sluiting der bijeenkomst.