Limburger Koerier/Jaargang 86/Nummer 108/Raad van Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Raad van Roermond
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 8 mei 1931
Titel Raad van Roermond. Het museum aan de Pollardstraat
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 86, 108
Editie, pg [Dag], eerste blad, 2
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

RAAD VAN ROERMOND.

Het museum aan de Pollardstraat.

      In de Donderdagavond, onder voorzitterschap van loco-burgemeester Chr. Evers, gehouden Raadsvergadering, werd het nieuw gekozen raadslid, dhr. F. F. R. Routs, beëedigd en met enkele toepasselijke woorden door den voorzitter geïnstalleerd.
      Alle leden waren aanwezig.
      Een aantal

ingekomen stukken

konden zonder meer voor kennisgeving worden aangenomen; enkele werden ter afdoening in handen gesteld van B. en W.

Grond-overdracht.

      Zonder discussie werd goedgekeurd een voorstel van B. en W. tot aanvaarding van een strook grond ter verbreeding van den weg achter de Begraafplaats. Eveneens werd goedgekeurd het voorstel tot onttrekking aan den openbaren dienst van een deel der Begijnhofstraat en tot verkoop van dit gedeelte grond, alsmede van de gebouwen der Ambachts- en Teekenschool.
      Besloten werd tot verhuring van huizen, staande op het industrie-terrein; dhr. Cornelis bepleitte de wenschelijkheid om den termijn van opzegging van één op drie maanden te brengen. Dit werd goedgevonden.

Subsidie.

      Na goedkeuring van crediet-verleening voor het aanleggen van straten en trottoirgedeelten, werd behandeld een subsidieaanvraag van de ver. Roermonds Belang.
      B. en W. stelden voor f 250 te verleenen: dhr. Raymann informeerde, of het de bedoeling was om het subsidie voor elk jaar te geven.
      Medegedeeld werd, dat de Raad elk jaar bij de begrooting over subsidies kan beslissen.
      Voorts kwam o.a. in behandeling de rekening van den Armenraad over 1930; dr. Rieter besprak enkele posten, waarvan hij graag nadere inlichtingen had. Besloten werd aan den Armenraad de noodige informaties schriftelijk te doen.
      De rekening werd aangehouden.
      B. en W. werden gemachtigd tot het verkoopen van f 10.000 nominaal effecten 6% Ned. Schuld.

Stratenaanleg.

      Goedgekeurd werd het verleenen van een crediet voor het maken van een trottoir, en voor aanleg van een straat bij het Veilngsgebouw der Coöp. Roermondsche Veilingvereeniging.
      Voorts werd goedgevonden verpachting van eenige perceelen der Stadsweide aan de Rijks H. B. S. ten behoeve van de lichamelijke opvoeding aan die school.
      Eveneens zonder discussies werden de noodige gelden gevoteerd voor verbetering van den weg van Roermond naar Maasniel.

Industrieën.

      Naar aanleiding van een door B. en W. voorgestelde wijziging van de in de vorige Raadsvergadering goedgekeurde ontwerp-overeenkomst, te sluiten tusschen de N. V. Jac. Geraedt’s Houtbedrijf en de Gemeente, heeft dhr. Raymann enkele beschouwingen gehouden over de kwestie der vestiging van industrieën: dhr. Raymann vreesde van de vestiging van industrieën aan den Molenberg verontreiniging van de Hambeek, tengevolge waarvan de bad- en zwem-inrichting schade zou lijden. Spr. zou groepeering der industrieën aan den eenen kant van de Steelhaven verkieselijker vinden.
      De voorzitter merkte op, dat de hout-industrie van Geraedts aan den Molenberg geen gevaar van. water-verontreiniging zal meebrengen: zoo er later van vestiging van andere industrieën aan den Molenberg sprake zal zijn, kan de Raad beslissen, of de bad- en zwem-inrichting op die plaats eventueel zal moeten worden opgeofferd, ja dan neen.
      De voorgestelde wijziging in de overeenkomst met Geraedt’s Houtbedrijf werd hierna goedgekeurd.

De museum-kwestie.

      B. en W. stelden voor een terrein van het R. K. Godshuis te koopen ad f 10,000 voor het stichten van een museum.
      Dhr. Tops achtte verhooging van het toch al groote crediet voor dit museum, met alle respect voor de kunstwaarde zeker niet verantwoord.
      Dhr. Bongaerts sprak zich ook uit tegen verleenen van nog een crediet van f 10.000 op de reeds toegestane f 54.000. Spr. was van oordeel, dat de Raad uit sympathie voor het aanbod van dhr. Luyten, het crediet van f 54.000 heeft gevoteerd.
      Dhr. Breukers verklaarde, dat men toch met de verleening van dit crediet een plaatselijk cultureel belang had gediend: Spr. was van oordeel dat dhr. B. en W. een crediet van f 54.000 was verleend voor het museum, en niets meer.
      De voorzitter beaamde, dat B. en W. met de gevoteerde f 54.000 èn den grond van het Godshuis zullen koopen èn het museum laten bouwen.
      Dhrn. Drehmans en Höppener betoogden de wenschelijkheid, dat de Raad medezeggenschap had in de museum-plannen, t.a.v. inrichting, plaats enz:
      Dhr. Heynen verklaarde zich evenals de vorige keer tegen het plan om thans een museum te bouwen voor zooveel geld: spr. wilde de schilderijen door de gemeente graag laten accepteeren maar voor het gemeentebestuur de vrijheid laten eventueel een museum te bouwen.
      Nadat dhr. Cornelis bij voorbaat dank had gebracht aan het voorbereidend werk van Ir. Jos. Cuypers inzake de museumplannen, heeft weth Ruyten betoogd, dat de discussies hem zeer verwonderden: het eenige [p]unt van dispuut in deze kan zijn, of de grond aan de Pollardstraat de f 10.000 wel waard is. B. en W. zullen trachten voor f 44.000 het museum te bouwen.
      Na nog enkele discussies werden B. en W. gemachtigd tot aankoop van het terrein aan de Pollardstraat, nadat zal onderzocht zijn, of het museum voor f 44.000 zal kunnen worden gebouwd, zoodat het crediet van f 54.000 niet wordt overschreden. De museumplannen zullen aan den Raad nog worden voorgelegd. Tegen stemden dhrn. Tops en Heynen.

Loonen Werkverschaffing.

      Het verzoek van den Roermondschen Bestuurdersbond om hooger loon van de bij de werkverschaffing te werk gestelde werkloozen, werd voor kennisgeving aangenomen, nadat dhr. L. A. D. Evers tevergeefs voorziening had bepleit.
      Het voorstel tot benoeming van vijf leden in de Commissie tot wering van schoolverzuim werd nadat dhr. Tops bezwaren had geuit, door den voorzitter teruggenomen.
      Bij de

Rondvraag.

heeft dhr. Cornelis de aandacht gevestigd op de wenschelijkheid om den bronzen lauriertak, welke nu op de achterzijde, van het Cuypers-monument is bevestigd, aan de voorzijde aan te brengen. Spr. vroeg verder een serieus antwoord aan weth. Ruyters op z’n vraag in de vorige Raadsvergadering inzake behoorlijke besproeiïng der straten.
      Dhr. Bongaerts wees erop, dat het aanbeveling verdient aandacht te wijden aan de auto-belasting in deze gemeente.
      Dhr. Breukers bepleitte de noodzakelijkheid van behoorlijke zorg voor de haven en wees op de wenschelijkheid, dat de gemeente de Nederl. industrie zooveel mogelijk steunt, en dus niet de bruggeldkaartjes in Brussel laat drukken.
      Dhr. Raymann herinnerde eraan, dat de Raad enkele spoedeischende credieten voor werkverschaffing heeft gevoteerd, maar hij heeft van het gebruik maken dier credieten nog niet veel gezien.
      Dhr. Leenaerts vestigde de aandacht erop, dat het toch niet in de bedoeling kan liggen bij de electrificatie der straten alle gaslantaarns te vervangen.
      Dhr. Heynen verzocht om afdoende verbetering van het plantsoentje, halfweg de Kapellerlaan.
      Nadat de voorzitter en weth. Ruyten op de verschillende opmerkingen naar genoegen hadden geantwoord, ging de Raad in gesloten zitting over.

VESTIGING INDUSTRIEëN

      De gemeente heeft gisteravond na gesloten zitting besloten tot intrekking van de machtiging aan B. en W. om met de van Essers en de Electrogenische industrie een overeenkomst aan te gaan, tot doortrekking van de zijlijn van de tramlijn, tot op het terrein van het Steel; welke overeenkomst inhield de verplichting van de gemeente, tot het maken van de verbinding van Steelhaven tot het Groot Hellegat, en aan bijbehoorende werken. Een en ander tot een bedrag van f 50,000. De machtiging werd ingetrokken wijl het Steel niet inging op een van de gestelde voorwaarden der gemeente.