Limburger Koerier/Jaargang 86/Nummer 112/R. K. Bond voor Groote Gezinnen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
R. K. Bond voor Groote Gezinnen
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 13 mei 1931
Titel Roermond. R. K. Bond voor Groote Gezinnen. Ledenvergadering der afd. Roermond.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 86, 112
Editie, pg [Dag], eerste blad, 2
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

ROERMOND

R. K. BOND VOOR GROOTE GEZINNEN.
Ledenvergadering der afd. Roermond.

      De afdeeling Roermond van den R. K. Bond voor Groote Gezinnen hield Dinsdagmiddag in het Christoffelhuis een ledenvergadering onder voorzitterschap van dhr. Simmelink.
      Na goedkeuring van de notulen der vorige vergadering deelde de voorzitter enkele bijzonderheden over bestuursactie mede: zoo is de contributie bepaald op een minimum van één gulden.

Propaganda-club.      

      De voorzitter zette uiteen, dat een georganiseerde actie van propaganda voor de versterking van de vereeniging noodig is.
      Vanuit de vergadering werden eenige besprekingen gevoerd over de wijze, waarop het ledental kan uitgebreid worden en het medeleven met de vereeniging kan worden verdiept, ook t.a.v. het verleenen van behoorlijken financieelen steun.
      Een vaste propaganda-club werd samengesteld uit dhrn. J. S. Peters, J. H. H. Erdkamp, O. J H Evers, P J Reinder, A. Zeegers en namens het bestuur dhr. M. Saelemans.

Kinderfeest.      

      De bedoeling van het bestuur, volgens den voorzitter, is om tijdens de groote vacantie kinderen uit groote gezinnen uitstapjes te laten maken (picnics op groote schaal), een en ander onder behoorlijke geleide.
      Vrij uitvoerig werd gediscussieerd over de wijze van organisatie, de kosten enz.,: over het algemeen beschouwde men zulk een kinderfeest als een uitstekend propaganda-middel ,en zal aan deze actie noodige aandacht worden gemaakt.

Verkiezing voorzitter.      

      Dhr. Simmelink was wegens heel drukke bezigheden verhinderd het voorzitterschap te blijven waarnemen.
      Met algemeene stemmen werd dhr. J. Turlings als voorzitter gekozen.
      Bij de rondvraag bracht dhr. Saelemans ter sprake het idee van het bestuur om bij de gemeente voor groote gezinnen, onder bepaalde voorwaarden, progressieve (naar het aantal kinderen) reductie te verleenen op de gas- en electriciteitstarieven.
      Besloten werd deze aangelegenheid nader in het bestuur te bezien.
      Verder werd nog besloten de mogelijkheid van gezamenlijken kolen-inkoop open te stellen.
      Na een hartelijk dankwoord van den W. Eerw. Heer Keuller aan dhr. Simmelink voor al hetgeen deze in het belang der organisatie heeft gedaan als voorzitter, en dhr. Simmelink hierop had geantwoord, volgde sluiting.