Limburger Koerier/Jaargang 87/Nummer 60/Roermondsche eeuwfeesten

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermondsche eeuwfeesten
Auteur(s) Anoniem
Datum Vrijdag 11 maart 1932
Titel Roermondsche eeuwfeesten. De plannen van den historischen optocht.
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 87, 60
Editie, pg [Dag], derde blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

ROERMONDSCHE EEUWFEESTEN

De plannen van den historischen optocht.

      Donderdagavond heeft in de bovenzaal Schreurs aan de Hamstraat een bespreking plaats gehad tusschen het optocht-comité voor de a.s. herdenking der Roennondsche eeuwfeesten en de afvaardigingen van verschillende Roermondsche vereenigingen en putten.
      Een 27-tal vereenigingen en corporaties bleken aan den oproep gehoor te hebben gegeven, terwijl nog een drietal adhaesie had betuigd aan de plannen en niet ongenegen bleken om medewerking te verleenen.
      De voorzitter van het subcomité. mr. De Nerée tot Babberich, heeft een uiteenzetting gegeven van de algemeene situatie, waarbij vooral de financieele kwestie van den opzet der optochtplanne een punt van overweging uitmaakte. Waar bleek, dat de afgevaardigden moeielijk iets konden beslissen, temeer, wijl van de nadere optochtplannen weinig of niets bekend was, heeft mr. de Nerée tot Babberich aan de hand van de reeds gemaakte schetsen een uiteenzetting gegeven van de wijze, waarop de leden van het optochtcomité zich de samenstelling van den optocht, uitbeeldende 700 jaar geschiedenis der stad Roermond, hadden ingedacht.
      Het was een opeenvolging van ongeveer 15 groepen, aangevende een even zoo groot aantal typeerende en voorname feiten uit de zeven eeuwen van Roermond’s bestaan als stad.
      De bedoeling was, dat achtereenvolgens zullen worden uitgebeeld: de stichting der parochie Roermond, door den kerkbouw op de plaats van de tegenwoordige Kathedrale kerk, door de eerste geloofsverkondigers; de stichting der Munsterkerk met Abdij door Graaf Gerard en zijn gemalin en de voorstelling van de eerste abdis dezer stichting, Richardis; de verleening van stadsrechten door Graaf Otto II, 700 jaar geleden; de bedoeling zit voor om b.v. op de Markt door den jongen graaf in een toespraak de stichtingsakte van de stadsrechten te doen overhandigen; daarna zal een synthetisch opgevatte uitbeelding worden gegeven van de machtige gilden in de stad Roermond. De volgende groep verbeeldt den intocht van Karel van Egmont binnen Roermond en voorts die van Karel V, na het tractaat van Venlo met Willem van Gulick, waarbij Karel V de heerschappij ook over Gelre en Roermond overneemt.
      Een volgende groep zal een herdenking zijn van Bisschop Lindanus, den eersten bisschop te Roermond in de tweede helft der zestiende eeuw, waarna in een aparte groep gewezen zal worden op de vestiging van het Geldersche Hof is Roermond, hetgeen voor Roermond vanzelf van groot belang is geweest.
      In den vorm van een praalwagen zal uitgebeeld worden de ongelukkige dood van Ernst Casimir voor de wallen van Roermond, toen hij getroffen werd door een verdwaalden kogel van een Roermondenaar tijdens het beleg der stad.
      In een volgende groep zal uit den Oostenrijkschen tijd van Roermond de glorieuze intocht van Albert en Isabella binnen de stad worden vertoond, waarna een voorstelling volgt van den intocht der beroemde keizerin Maria Theresia en van haar niet minder bekenden zoon Jozef II.
      De beide laatste groepen zullen uitbeelden den bekenden bisschop Mgr. Paredis en den intocht van Willem II in 1842.
      Mr. de Nerée tot Babberich gaf verschillende interessante toelichtingen op de voorstellingen, welke alle belangstelling van de aanwezigen hadden. Door den voorzitter zoowel als vanuit de vergadering werd hulde gebracht aan de ontwerpers der verschillende groepen, n.l. mej. Groenendael en dhrn. Windhausen, Hölscher en Janssen; aan de uitwerking van enkele groepen wordt nog gewerkt. Toen bleek, welk mooi werk was geleverd door de Optochtcommissie, was het enthousiasme merkbaar gegroeid.
      Langdurig werd beraadslaagd over de wijze, waarop door de verschillende vereenigingen aan de kosten der uitbeelding van dezen optocht zou kunnen en moeten bijgedragen worden. Daarnaast werd eveneens de aandacht gevestigd op de wijze, waarop langs andere wegen financieele steun zou kunnen worden verleend. De totale kosten werden ruw geschat op een ƒ 3000.—; de inbegrepen kosten van costuumhuur per persoon werden geraamd op ƒ 2.—. Ten slotte werd door de vergadering aanvaard een voorstel, waarbij de vereenigingen in de gelegenheid zullen worden gesteld om te kennen te geven, hoeveel ze willen bijdragen in de kosten van deelname, terwijl later de verdeeling van uitbeelding van groepen en toewijzing van praalwagens zullen geschieden.
      De teekeningen, welke een heel goed beeld geven van den optocht, worden in den loop der volgende week in de etalages der firma Stroucken en Veltmans uitgestald. Direct daarna zullen vanwege het Centraal Herdenkingscomité garantielijsten door de stad circuleeren om de financieele basis der herdenking van de Stadsrechten veilig te stellen.
      Voor Paschen zullen de vereenigingen opgave van deelname aan de secretaresse mej. Groenendael moeten doen, waarna een algemeene vergadering opnieuw zal plaats vinden.
      Als propagandamiddel voor animeering der feesten zal over eenigen tijd een film van den indertijd prachtig geslaagden missie-optocht worden vertoond.
      Alles tesamen genoemen bleek er wel animo te zijn om door samenwerking te geraken tot een mooien historischen optocht, die een der grootste momenten van de a,s. feesten belooft te worden.