Limburger Koerier/Jaargang 88/Nummer 203/Steyl's rectoraat werd parochie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Steyl’s rectoraat werd parochie
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 30 augustus 1933
Titel Steyl’s rectoraat werd parochie. Het bezoek van Mgr. Dr. G. Lemmens
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 88, 203
Editie, pg [Dag], [tweede blad], [1]
Opmerkingen Guillaume Lemmens vermeld als G. Lemmens, Paul Windhausen (1892-1945) als J. Windhausen
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

STEYL’S RECTORAAT WERD PAROCHIE

Het bezoek van Mgr. Dr. G. Lemmens.

      Na de schitterende ontvangst van Z. H. Exc. Mgr. Dr. G Lemmens te Tegelen, werd Maandagmorgen om half acht een stille H. Mis door Mgr. opgedragen, waarna omstreeks 9 uur het toedienen van het H. Vormsel aan circa 800 kinderen der St. Martinus- en H. Hart-parochie een aanvang nam. In den namiddag bezocht Z. H. Exc. nog enkele kloosters en de H. Hartparochie.

LUISTERRIJKE ONTVANGST TE STEYL.

      Middelerwijl legde men te Steyl de laatste hand aan de versieringen. Arnoldus Jansenstraat, Maasstraat en Veerweg prijkten in kleurrijken vlaggentooi, terwijl een garneering van guirlandes en bloemen de straten omzoomde. Vooral


Limburger Koerier vol 088 no 203 Zeereerw. heer J. Windhausen.jpg

ZEEREERW. HEER J. WINDHAUSEN,

eerst rector, nu pastoor van de St. Rochuskerk.


weg en plein vóór het imposante kerkgebouw leverden een schitterenden aanblik. Kortom geheel Steyl was in feestdos gehuld, toen omstreeks 5 uur n.m. een groote stoet zich aan het begin van de Arnoldus Jansenstraat op de grens Steyl-Tegelen opstelde, om den hoogen bezoeker te begroeten.
      Ruim 5 uur arriveerde de bisschop per auto en werd door dhr. A. Peeters, als voorzitter van het feestcomité op hartelijke wijze toegesproken en in Steyl verwelkomd. Voorafgegaan door een feestelijken stoet, welke door Harmonie „Voorwaarts” werd opgeluisterd, werd Mgr., omgeven door de vormelingen, naar de kerk geleid, alwaar nog een défilé voor den hoogen bezoeker plaats had. In de kerk aangekomen beklom de ZeerEerw. Rector Windhausen den kansel en heette den geliefden bisschop namens het geheele rectoraat van Steyl van harte welkom en dankte voor dit bezoek. — Vervolgens dankte Z. H Exc. voor de geestdriftige ontvangst in het kleine Steyl, en bracht als geestelijke vader van zijn kinderen groote zegeningen voor het rectoraat mee. Op de eerste plaats, aldus Mgr., zal ik straks Uwe kinderen door de zalving met Chrisma slaan tot Ridder van Jezus Christus, vervolgens zal ik morgen Uwe schoone heerlijke kerk consacreeren. Tot dank voor den echt katholieken geest, die steeds de Steyler bevolking heeft gekenmerkt, en voor de vele offers die de rectoraatsbewoners mèt hun rector gebracht hebben voor den bouw van dit nieuwe Godshuis, breng ik U op de derde plaats de blijde boodschap, dat het Rectoraat Steyl

verheven is tot parochie met den ZeerEerw. Heer Rector P. Windhausen als Pastoor

      Deze verrassende en heuglijke tijding bracht een vreugdevolle ontroering teweeg bij de groote menigte, die het kerkgebouw geheel vulde.
      Daarna werd door Mgr. Lemmens aan ongeveer 120 kinderen het H. Vormsel toegediend, waarbij als peter en meter fungeerden dhr. Jos. Kreykamp en Mej. C. Jansen.
      Na afloop der plechtigheden werd Mgr. Lemmens, toen hij de kerk verliet, een spontane huldiging gebracht. Vooral de kinderen omzwermden den beminden bisschop, zoodat hij zich nauwelijks een weg kon banen. Vriendelijk wuivend en zegenend bereikte Mgr. eindelijk de pastorie.
      De plechtigheid werd door talrijke geestelijke en wereldlijke autoriteiten bijgewoond, waaronder we o.a. opmerkten de HoogEerw. Heer Deken v. Oppen uit Venlo, pastoor A. Grispen en Dohmen uit Tegelen, pastoor L. Bongarts, oud-rector van Steyl, en thans pastoor te St. Geertruid, pater Rector Feldmann uit het Missiehuis, burgemeester Pesch, enz.
      De nieuwbenoemde pastoor P. Windhausen werd geboren te Roermond op 29 Juni 1892 en werd in Maart 1917 aldaar tot priester gewijd. Na achtereenvolgens als kapelaan te Oirsbeek en Belfeld te zijn werkzaam geweest, werd hij in 1928 benoemd tot rector te Steyl.
      De heuglijke tijding van de verheffing van het rectoraat tot parochie en de benoeming van rector Windhausen tot eersten pastooor, verspreidde zich als een loopend vuurtje door het geheele dorp en deed de reeds overal heerschende geestdrift hooger oplaaien. Het is vooral voor den onvermoeiden en actieven pastoor Windhausen een blijde gebeurtenis, die in de verheffing van zijn rectoraat tot parochie en zijne benoeming tot pastoor zijn vijfjarigen arbeid voor het zielenheil der rectoraatsbewoners, en zijn zwaren bedelarbeid tot de totstandkoming van het fraaie kerkgebouw bekroond ziet.
      Bij den bouw van deze kerk was rector Windhausen vrijwel geheel aangewezen op de liefdadigheid van de Steyler inwoners, die dan ook in gulle offervaardigheid en in warme liefde voor den Eucharistischen Christus trouw medehielpen aan den bouw van den tempel Gods. Derhalve is het ook voor geheel Steyl een blijde gebeurtenis, en de vreugde uitte zich vooral gedurende de avonduren toen zangvereeniging „Vriendenkring” den kerkvorst voor de pastorie met een aubade vereerde. Vrijwel geheel Steyl had zich hier verzameld en Mgr. Lemmens had stormachtige ovaties in ontvangst te nemen. Terwijl geheel Steyl den beminden bisschop en den tot pastoor verheven Rector toejuichte, daverden de vreugdeschoten door de lucht. De hooge bezoeker deelde op hartelijke wijze in de geestdriftige feestvreugde der Steyler bevolking en uitte dit op ondubbelzinnige wijze ln een gloedvolle toespraak en minzame houding. — Omstreeks 9 uur had de verlichting der kerk plaats. Twee groote schijnwerpers van ieder 1000 K. W. sterkte wierpen hun schelle stralenbundels op het imposante kerkgebouw, zoodat het schitterde in een zee van licht. Ook de toren werd door een groot aantal lampen helder verlicht. Het geheel leverde een schitterend schouwspel op.