Limburger Koerier/Jaargang 90/Nummer 116/Raad van Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Raad van Roermond
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 18 mei 1935
Titel Raad van Roermond. Na lange voorbereiding kwam de salaris-herziening er door
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 90, 116
Editie, pg [Dag], 4
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

RAAD VAN ROERMOND

Na lange voorbereiding kwam de salaris-herziening er door.

      De Raad dezer gemeente vergaderde Vrijdagavond in voltallige zitting voor het afdoen van een lange, en op verschillende punten belangrijke, agenda.
      Er waren heel wat hamerstukken te verwerken, wijzigingen van verordeningen, maatregelen van administratieven aard, enz.
      Een der punten, waarover enkele discussie moest worden gevoerd, was het voorstel tot het aanwijzen van het bureau van Nederl. Gemeenten voor de controle op het financieel beleid. Dhr. Cartigny was n.l. van oordeel, dat een particulier accountant dit werk zeker zoo goed zou opknappen, maar na een weerlegging van den voorzitter, werd het voorstel van B. en W. goedgekeurd.
      Over de ontwerp-verordening tot handhaving van de openbare zedelijkheid had dhr. Baghus enkele opmerkingen: hij vond het wat erg ver gaan om eenvoudig elke verkoopgelegenheid van bepaalde middelen te verbieden, omdat daardoor de deuren werden opengezet voor een zedenverwildering, wat zeker niet in de bedoeling kan liggen. Naar aanleiding van een opmerking van dit socialistisch raadslid, dat hij wist, dat in Katholieke arbeiderskringen op dit punt nogal veel wantoestanden bestaan, heeft mr. Höppener geprotesteerd tegen de daarin vervatte verdachtmaking, waartoe geenerlei aanleiding bestaat. Hij wilde over deze kwestie niet discussieeren, maar was van oordeel, dat juist het Katholicisme voor onze gemeenschap velerlei wantoestanden op zedelijk gebied had tegengehouden of althans belemmerd. Dhr. Baghus, die van het antwoord niets terug had, stemde tegen de verordening.

HUURVERLAGING EIGEN HAARD.

      Het voorstel van B. en W. om tot huurverlaging voor de Bouw- en Woning-vereeniging Eigen Haard over te gaan, gaf dhr. Breukers aanleiding om voor te stellen, niet thans maar zonder meer tot de huurverlaging te besluiten, maar die vermindering voorloopig slechts toe te passen voor die woningen, welke thans leeg liggen en de verlaging eerst toe te passen ook voor de bewoonde huizen, als in een tijdsverloop van b.v. een jaar tien huizen minder leeg liggen in het woningcomplex. De bewoners zelf konden dan toonen zelf interesse te hebben bij meerdere bewoning van Eigen Haard.
      De burgemeester, dhrn. Turlings, L. Evers, Chr. Evers en anderen bestreden dit voorstel, omdat zij van oordeel waren, dat de huren te hoog waren, dat zeker voor denzelfden prijs elders meer moderne woningen te krijgen zijn, terwijl ook in overweging moet worden genomen, dat ook voor de ambtenaren het salarispeil gedrukt is, zoodat velen deze huur niet meer kunnen betalen. Dhrn. Heynen en Linssen voegden zich bij de tegenstanders van het amendement Breukers, terwijl dhr. Pauli als oplossing gaf, dat er een passerel-verbinding van Roermondsche Veld met de stad moest komen; dan waren alle moeilijkheden uit den geruimd.
      Het amendement-Breukers werd na stemming met negen tegen acht stemmen verworpen: voor waren dhrn. Cornelis, Bongaerts, Breukers, Tops, Cartigny, Pauli, Cox en Raymann.
      De huurverlaging zal ingaan op 1 Juli a.s.

MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON.

      Een ander belangrijk agendapunt was het voorstel tot omzetting van de Algemeene Armeninstelling in een gemeentelijken dienst voor maatschappelijk hulpbetoon. Dhr. Baghus had gaarne voor de samenstelling van het bestuur van den nieuwen dienst ook vastgelegd gezien, dat de verschillende vakcentrales daarover werden gehoord. Het een sluit het ander niet uit, betoogde weth. Evers, die echter huiverig ervoor was in deze om adviezen te vragen aan de vakcentralen, omdat men dan eenige verplichting tot opvolgen daarvan op zich neemt, terwijl het alleszins gewenscht is, dat hier volle rijpheid wordt gelaten om de keus zoo konsekwent mogelijk te doen plaats hebben uit een groot aantal geschikte personen.
      De voorzitter herinnerde eraan, dat in 1932 al een commissie van voorbereiding voor dit voorstel was benoemd, zoodat de zaak zeer wel en nauwkeurig is bekeken. De Raad kan er zeker van zijn, dat nauwkeurig zal worden uitgezien naar een zoo verantwoord mogelijke voordracht van bestuursleden, welke de Raad zal hebben te benoemen.
      Dhr. Cornelis had een bezwaar van meer persoonlijken aard tegen een der bepalingen. Dhr. Baghus legde zich voorloopig bij het voorstel neer, dat hierna werd aangenomen zonder hoofdelijke stemming.

SALARISSEN VAN GEMEENTEPERSONEEL.

      Na een zeer moeizame voorbereiding, waarbij de Commissie voor Sociale Aangelegenheden met de Commissie van Georganiseerd Overleg en de commissie ad hoc, (de salaris-commissie) in onderling overleg tot de samenstelling van het voorliggend voorstel waren gekomen, heeft de Raad nog ampele discussies gewijd aan het voorstel, dat een herziening, d.i. voor een groot gedeelte verlagingen van 5 tot bijna 20 procent van de loonen en salarissen van gemeente-personeel en werklieden, inhoudt.
      Niettegenstaande de zeer nauwgezette voorbereiding kwamen al direct bezwaren tegen voorgestelde salarisnormen van dhrn. Baghus en Bongaerts. De laatste kreeg van den burgemeester te hooren, dat dhr. Bongaerts zelf in de salariscommissie de normen mede had vastgesteld, en dat het daarom beter zou zijn, als hij op zijn eenmaal ingenomen standpunt zou blijven staan.
      Een door dhr. Linssen aangesneden, en door mr. Höppener verder behandeld, bezwaar was wèl van belang; deze heeren merkten op, dat in de lijst van salarisnormen de tractementen voor archivaris, directeur Publ. Werken en Lichtbedrijven, architect van Publ. Werken, en directeur Slachthuis (tevens directeur van den Vleeschkeuringsdienst) eigenlijk waren gericht op verkregen rechten van de tegenwoordige functionarissen, hetgeen in een algemeene salaris-verordening misplaatst is. Deze heeren hebben zich dan ook bij de stemming over deze salaris-vermeldingen ertegen verklaard, niettegenstaande de burgemeester het standpunt van B. en W., dat men in de genoemde cijfers een algemeene norm heeft te zien, waarvan de Raad bij elke nieuwe benoeming kan afwijken, uitvoerig verdedigde.
      Dhr. Tops heeft het voorstel gedaan om het salaris van den directeur van Publ. Werken met f 400 te verminderen en terug te brengen op f 6500,—. Dit voorstel werd verworpen met 10 tegen 7 stemmen, terwijl met dezelfde stemverhouding het voorstel van B. en W. om het salaris te laten op f 6900,— werd aanvaard.
      Ook het hoofdstuk in het bezoldigings-voorstel betreffende de werklieden heeft nogal discussies gevergd.
      Dhr. Pauli was van oordeel, dat de werklieden wel hard getroffen worden met de korting, welke thans weer wordt voorgesteld, hetgeen verminderde koopkracht tevens voor deze groepeering beteekent.
      Dhrn. Baghus en Evers waren het hiermee eens, waartegenover dhr. Bongaerts stelde, dat de voorgestelde kinderaftrek zeer gunstig is.
      Dhr. Pauli stelde daarna voor om alle loonen van werklieden 5 pct. hooger te stellen dan was voorgesteld: dhr. Breukers herinnerde eraan, dat verschillende groepen werklieden dan meer zouden krijgen dan ze thans hebben, hetgeen zeker niet in de bedoeling zal liggen. Dhr. Baghus was ook van oordeel, dat men zeker thans een aanpassings-methode moet volgen bij de salarissen- en loon-bepalingen, maar hij vond ’t ingrijpen ook hard. Het voorstel van dhr. Pauli werd verworpen, met alleen dhrn. Smits, Baghus, L. A. T. Evers, Cox, Heynen en Pauli voor.
      De hoofdstukken: emolumenten, toelagen en overgangsbepalingen werden na enkele discussies van minder belangrijken aard eveneens aangenomen. Dhrn. Evers, Baghus en Pauli verklaarden tegen het geheeie voorstel te zijn, waarna dit verder z.h.st. werd aangenomen, onder dankbetuiging van den voorzitter voor de vlotte afdoening van deze belangrijke zaak.
      Nadat nog enkele salaris- en bezoldigings-beslissingen waren genomen van meer persoonlijken aard, heeft de vaststelling van een nieuw ambtenaren-reglement nog even tijd gevraagd voor de behandeling van een amendement van dhr. Bongaerts, welke het mogelijk maakt, dat ambtenaren na keuring door den geneeskundige een herkeuring kunnen aanvragen en verkrijgen.
      Bij de verordening op salarissen en positie van politie-personeel namen B. en W. een voorstel van dhr. Breukers over, waarbij een vergoeding voor het waarnemen van een functie van een hoogeren beambte niet imperatief, maar facultatief, in de verordening wordt vastgelegd.
      Nadat nog enkele agenda-punten waren afgehandeld, sloot de Raadvergadering omstreeks kwart voor elf.