Limburger Koerier/Jaargang 90/Nummer 78/Raad van Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Raad van Roermond
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 3 april 1935
Titel Raad van Roermond
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 90, 78
Editie, pg [Dag], 4
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

RAAD VAN ROERMOND

Reductie op gas- en electriciteitstarieven.

      De eerste agenda-punten der raadsvergadering waren hamerstukken, welke zonder discussie werden afgehandeld.
      Het voorstel van B. en W. tot het opnieuw toekennen van subsidie aan de vereeniging „Liefdewerk tot Kinderbescherming” stuitte op enkele bezwaren van meer formeelen aard in het voorliggend voorstel. De Raad stond in geen enkel opzicht tegenover den steun van het werk der kinderbescherming. B. en W. namen het voorstel terug om rekening te houden met de meeningen uit den Raad.
      Dhr. Breukers benadrukte nog eens, dat het motief tot subsidieering van de L. T. M. ten behoeve van haar autobusbedrijf is het bevorderen van menschen van buiten aan Roermond. De Raad ging met de voorgestelde subsidieering accoord. Dhr. Evers (soc.) verklaarde zich tegen, zijn partijgenoot Baghus vóór. De voorzitter constateerde tot genoegen, dat de heeren in deze hun persoonlijkheid hebben teruggevonden.
      Zonder besprekingen werden vervolgens goedgekeurd voorstellen tot afschaffing van de personeele belasting op biljarts en tot credietverleening tot aankoop en verwerking van 50.000 M3 zand, ter ophooging van de Stadsweide.
      Na goedkeuring van kostelooze aanvaarding van strookjes grond aan Kapellerlaan en Heinsbergerweg besprak de Raad het voorstel van B. en W. tot

OPHEFFING DER RONDVRAAG

      Dhr. Breukers ging accoord met de strekking van het voorstel, temeer wijl vroeger de rondvraag in haar tegenwoordigen vorm ook niet heeft bestaan. Spr. zou echter graag een aanvulling der bepalingen betreffende het vragenrecht van de raadsleden aangenomen zien:: het recht van vragen stellen alleen in den vorm van een interpellatie is niet voldoende. Het kan herhaaldelijk voorkomen, dat leden vragen hebben aan B. en W. welke niet den vorm eener interpellatie hebben. Spr. zou willen voorstellen, dat in dergelijke gevallen het betrokken Raadslid in het begin der vergadering aan den Raad verlof kan vragen om over een bepaald omschreven onderwerp het woord te kunnen voeren.
      B. en W. gingen met deze aanvulling accoord, waarna het voorstel werd aanvaard.

WIJZIGING WINKELSLUITING

      De minister had bezwaren gemaakt tegen de door den Raad vastgestelde verordening op de Winkelsluiting en verschillende uitzonderingsbepalingen inzake Zondags-sluiting afgewezen. B. en W. hadden in verband hiermee een nieuwe verordening voorgesteld.
      De R.K. Vereeniging Roermondsche Middenstand had zich met een rekwest tot den Raad gewend houdende verzoek alsnog te bewerken bij den Minister dat de winkels op den Zondag vóór 6 December geopend zullen kunnen blijven tot 8 uur ’s avonds, – zulks in verband met gebruiken in deze streek – en dat de winkels aan Kapel in ’t Zand, welke religieuze artikelen, souvenirs, klein speelgoed, prentkaarten, banket, fruit, chocolade, suikerwerk, consumptie-ijs e.a. verkoopen ten gerieve van de pelgrims in dit Maria-genade-oord op de Zondagen tusschen 1 Mei en 1 October geopend mogen zijn van 7 uur v.m.–8 uur ’s avonds.
      Waar dit rekwest eerst Dinsdagmorgen was binnengekomen, en op deze vergadering over het wijzigingsvoorstel moest beslist worden, daar hebben B. en W. – zooals de voorzitter burgemeester mr. Reymer mededeelde – zich telefonisch en telegrafisch met den Minister in verbinding gesteld. Deze heeft telegrafisch geantwoord, dat de uitzonderings-bepalingen voor den verkoop op Zondag vóór Sinterklaasdag, en aan Kapel in ’t Zond – zooals gevraagd – door hem kunnen worden goedgekeurd.
      De erbij vermelde conditie van den Minister moet worden geïnterpreteerd, zoodanig, dat de winkels, welke wegens den verkoop van genoemde artikelen van deze uitzonderingsbepaling profiteeren, zich tot den verkoop daarvan moeten beperken gedurende den geheelen dag.

REDUCTIE GAS- EN ELECTR. PRIJZEN

      Op verzoek van den R. K. Bond van Groote Gezinnen en op voorstel der bedrijven-commissie kwamen B. en W. met het voorstel, ter tegemoetkoming van groote gezinnen reducties van 5, 10 15 pCt op gas- en electriciteits-tarieven te geven aan groote gezinnen (met 5, 6 of meer dan 7, kinderen tot 18 jaar). Deze reductie zal voor vastrecht-gastarief en krachtmeter-electriciteit niet gelden.
      Dhr. Turlings, oud-voorzitter van den R. K. Bond voor Groote Gezinnen, bracht dank aan B. en W., de licht-commissie en het bestuur der verzoekende vereeniging voor dit voorstel. Naast de kindertoeslag op de loonen, huishuur-regeling en schoolgeldregeling was dit een nieuwe maatregel tot steun aan de groote gezinnen. Spr. betoogde, dat het groote gezin een belangrijke factor is voor onze nationale welvaart. Hij stelde voor om de reductie ook uit te strekken tot de groote gezinnen met gas- en vast-recht-tarief.
      Dhr. Raymann steunde dit voorstel maar bepleitte daarnaast de wenschelijkheid om de leeftijdsgrens van kinderen niet te beperken tot 18 paar, maar alle inwonende kinderen zonder eigen inkomsten te doen meetellen.
      Tegen dit laatste voorstel werd van verschillende zijden geopponeerd, o.a. door wethouder Evers, die tevens bezwaren had tegen het voorstel-Turlings, waarvan de financieele gevolgen ook niet bezien waren. Na nog enkele bespreking trok dhr. Turlings zijn voorstel terug in vertrouwen, dat later ook op zijn verzoek zal worden ingegaan.
      ’t Voorstel van B. en W. werd z.h.st. aangenomen.

’t KALK-VERBOD.

      B. en W. stelden ten slotte nog aan de orde vaststelling van voorschriften betreffende z.g. kalk-verbod.
      Dhr. Baghus (soc.) had geen bezwaar tegen dit voorstel: aan minderheids-groepen wordt daarmee echter een beduidend propaganda-middel ontnomen. Spr. hoopt, dat B. en W. gelegenheid zullen geven om op andere wijze reclame te voeren.
      De voorzitter verheugde zich erover, dat de Raad inziet dat het kalken op straten en pleinen onzinnig en een gemeente onwaardig is, B. en W. zullen inderdaad aan groepeeringen gelegenheid geven om op gepaste wijze reclame te maken b.v. op aanplakborden van gemeentewege beschikbaar te stellen.
      Hij deed op het goedwillende publiek ’n beroep om met dit kalken op te houden. De verordening houdt verder bepalingen in, waardoor de voorbereiding van en het vervoer van materieel voor het kalken voorkomen kan worden. Roermond zal thans bevrijd kunnen worden van propaganda-methodes, welke volgens den burgemeester voor minstens 95 pCt. der bevolking een grief is.
      ’t Kalkverbod werd z.h.st. aangenomen. Buiten de agenda om werd, na een grondverkoop kan de Thorbeckestraat, aan dhr. Raymann gelegenheid gegeven om den Raad te verzoeken aan de Bad- en Zweminrichting een extra-subsidie van f 225 te verleenen voor het doen aanbrengen van eenige verbeteringen De voorzitter verzocht dit verzoek der Bad- en Zweminrichting schriftelijk aan den Raad te doen richten.
      Hierna volgde sluiting der vlot-verloopen, prettige vergadering, waarin slechts dhr. Linssen op het appèl ontbrak.