Limburger Koerier/Jaargang 91/Nummer 287/Gemeenteraden

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gemeenteraden
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 5 december 1936
Titel Gemeenteraden
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 91, 287
Editie, pg [Dag], 5
Opmerkingen Jo Turlings (sr.) vermeld als Turlings
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

GEMEENTERADEN

Roermond.

      In de voltallige raadsvergadering (behoudens dan de vacature M. Tops) heeft de voorzitter, de E. A. Heer Mr. P. Reymer, een

HERDENKING VAN

het vorige week op zoo tragische wijze om het leven gekomen medelid, dhr. M. Tops, uitgesproken. Spr. memoreerde, dat dhr. Tops met groote nauwkeurigheid en toewijding de gemeente-belangen in den Raad heeft behartigd, en dat het werk van het thans verscheiden Raadslid bij allen steeds in dankbare en weemoedige herinnering zal blijven.
      Dhrn. J. Breukers, A. Raymann, Baghus en Masolijn sloten zich met enkele woorden van waardeering bij die van den voorzitter aan.
      Een aantal ingekomen stukken werden conform advies of voorstel van B. en W. afgehandeld.
      Dhr. J. Heynen werd z.h.st. herbenoemd tot lid der commissie van beheer over het ziekenfonds.
      Goedgekeurd werd het aangaan van een kasgeldleening tot een maximum van f 350.000.—.

’T FINANCIEEL BELEID.

      ’t Voorstel tot vaststelling van de rekeningen 1935 was voor dhr. J. Cartigny aanleiding tot een betoog, waarin hij er de aandacht op vestigde, dat het vorige jaar de gemeente-financiën een verlies van een kleine f 100.000.— opleverden. Spr. had van B. en W. ten minste verwacht een uiteenzetting van de redenen voor dit tekort. Dhr. Cartigny had van den burgemeester, die speciaal met de portefeuille van financiën is belast verwacht, dat deze toch wel op de een of andere wijze toelichting had kunnen geven over het ontstaan van dit ontstellend tekort, welk verwijt ook de financieele commissie in zekeren zin treft.
      Dhr. Cartigny was van oordeel, dat deze toelichting over de financiën der gemeente ook niet behoeft te wachten tot de vaststelling der gemeente-rekening.
      Namens de R. K. Fractie stelde spr. voor de gemeente-rekening 1935 voorloopig vast te stellen, mits de burgemeester toezegging doet spoedig, en althans vóór de a.s. begrooting 1937, met een toelichting over den financieelen toestand der gemeente te komen.
      De voorzitter merkte daartegenover op, dat in Roermond tot nu toe een schriftelijke behandeling der gemeente-rekening niet gebruikelijk was. Intusschen bestaat er bij B. en W. geen enkel bezwaar om een nota over te leggen, waarin de opmerkingen der financieele commissie vervat zijn.
      Dhr. Breukers verduidelijkte, dat het tot nu toe wel gebruikelijk was, een nota over te leggen. De voorzitter stelde het zelfs op prijs zulk een nota aan den Raad ever te leggen.
      Van verschillende kanten werd geconstateerd, dat er een misverstand bestond rond de verdere behandeling van de conclusies der financieele commissie over de gemeente-rekeningen.

MARKTGELDEN.

      Een aantal agenda-punten, waarover weinig of geen discussie werd gevoerd, handelde de Raad vlot af.
      De voorgestelde verhooging van het marktgeld van 12 op 18 cent, verbonden met een inkrimping van ’t aantal standplaatsen, was voor dhr. Cartigny aanleiding om enkele vragen te stellen. De burgemeester achtte het thans ongewenscht den Raad zich te laten uitspreken over een verschillend marktgeld-tarief voor Roermondenaren en niet-Roermondenaren.
      Dhr. Breukers voelde wel voor een principe-besluit ten deze, maar nam genoegen met de toezegging van den voorzitter om de marktgelden-kwestie bij de begrooting te doen behandelen.

SCHOOLGELD-HEFFING.

      Dhr. Turlings vond de voorgestelde wijziging van de schoolgeldheffing een stap terug in de goede politiek ten gunste van groote gezinnen; spr. wilde voorstellen den aanslag der schoolgeldheffing toch weer te berekenen naar het aantal schoolgaande kinderen. Mr. Höppener steunde deze zienswijze.
      De voorzitter wees op de moeilijkheid, dat de belasting-inspectie geen gegevens meer verschaft. Doch onoverkomelijk is dit niet, maar men was bereid de oude regeling weer in te voeren met een enkele redactie-wijziging.

VERBETERING VAN WILLEM II. SINGEL.

      Dhr. Lucas vond de „verbetering”, het was eigenlijk een vernieuwing, van den Willem II-singel, niet urgent en de uitgave ervoor bij de huidige situatie der gemeente-financiën ongewenscht. Spr. was er daarom tegen.
      Dhr. Masolijn verzocht het geheele werk in „vrij bedrijf” te doen uitvoeren. Dhr. Raymann drong o.a. op publieke aanbesteding aan, en prefereerde voor de trottoirs klinkers boven tegels.
      Dhr. Evers juichte de voorgestelde verbetering toe: de gelden zijn in het verkeersfonds aanwezig, en ook als stuk werkverschaffing is het werk thans zeer welkom.
      Ook dhr. Baghus ging om deze reden met het voorstel mee.
      Mr. Höppener wees erop, dat, wil men het doorgaand verkeer met zijn voordeelen over de singels houden, een goede, ruime verkeersweg noodig is. Ook spr. herinnerde eraan, dat de gelden aanwezig zijn dat hier een mooi stuk werkverschaffing komt en dat de singel er inderdaad beter door wordt, het jaarlijksch onderhoud zal 75 pct. goedkooper worden.
      Dhr. Cartigny verklaarde zich eveneens om verschillende redenen voor de singel-verbetering. Hij vroeg aandacht voor een behoorlijke parkeergelegenheid; dicht bij het centrum der stad.
      Dhr. Turlings wees speciaal op de groote besparing van onderhoudskosten.
      Mr. Gerardts achtte parkeergelegenheid op den Singel zelf best mogelijk.
      Weth. Ruyten verklaarde, dat de Singelverbetering niet in werkverschaffing wordt uitgevoerd; het werk wordt publiek aanbesteed. Spr. beantwoordde enkele bemerkingen: de beplanting heeft alle aandacht; klinkerbestrating voor trottoirs is uit den tijd.
      Met alleen dhr. Lucas tegen keurde de Raad de verbetering van den Willem II-singel goed.

      Bij het voorstel van B. en W. tot toekenning van een jaarlijksch subsidie van f 400.— aan het E T I L werd het voorstel Raymann om maar f 300.— te geven, met 11—5 st. verworpen en daarna dat van B. en W. aangenomen.
      Op voorstel van B. en W. wees de Raad af een verzoek van Ged. Staten om een korting op de salarissen van burgemeester, secretaris en gemeente-ontvanger in overweging te nemen. Dhr. Evers hoopte in dit verband, dat men nu ook speciaal voor andere categorieën aandacht zal hebben.
      De Raad keurde voorts goed een extra-bijslag voor werkloozen en een garantie-subsidie van f 600.— aan de V. V. V. Roermonds Belang voor de organisatie van feesten op den a.s. huwelijksdag der Prinses op 7 Januari a.s.
      Hierna sluiting.

Venray

      Vrijdagmiddag vergaderde de raad der gemeente Venray. Wegens ziekte van burgemeester O. v. d. Loo, werd de vergadering voorgezeten door wethouder Houben, loco-burgemeester.
      Vaststelling heeft plaats van de vergoedingen ten behoeve der verschillende bijzondere scholen over 1934. Het blijkt, dat per leering f 6.60 per jaar betaald moet worden.
      Aanbieding heeft plaats van de verslagen der Brandweer en der Gasfabriek over 1935. Wat betreft het verslag der Brandweer deelt de voorzitter mede, dat bedragen zullen worden uitgetrokken yoor den bouw van brandputten te Merselo en Leunen.
      Vervolgens is de raad gekomen aan de jaarlijksche vaststelling van de verschillende subsidies. De raad gaat hierover in geheim comité over, na anderhalf uur achter gesloten deuren beraadslaagd te hebben, heeft men de bedragen aan de achttien aanvragers vastgesteld. De bedragen zijn, behoudens ’n enkele uitzondering, hetzelfde als die van verleden jaar. Twee verzoeken, n.l. van het St. Thomascollege te Venlo en van „Gezond Limburg” te Horn worden aangehouden.
      De volgende subsidies worden toegekend: Moederschapszorg te Heerlen f 40.—, R. K. Reclasseering te Venlo f 12.50, R. K. Gezinsvoogden te Venlo f 12.50, Venray’s Harmonie f 275.—, aan de Fanfaregezelschappen te Leunen, Merselo, Oirlo en Oostrum ieder f 80.—, aan de Patronaatscommissie te Venray f 270.—, aan de commissie van advies inzake beroepskeuze en vakopleiding f 27.—, aan de R. K. Gymnastiekvereniging St. Christoffel te Venray f 67.50, aan de vereeniging Volksbelang te Venray f 150.—, aan de plaatselijke afdeeling van het Groene Kruis, f 200.—, aan de afdeeling tuberculosebestrijding f 400.—, aan de afd. kindersterftebestrijding f 175.—, aan den A. N. W. B. Toeristenbond voor Nederland f 15.—, aan den Venrayschen Middenstand tot instandhouding Handelscursus f 550.—, aan de R. K. vereeniging het Limburgsche Groene Kruis te Sittard, ten behoeve van het werk der sociale kinderhygiëne??
      Verder is binnengekomen een aanvrage van mej. Meesters, verloskundige, om over 1937 wederom een subsidie te mogen ontvangen. B. en W. stellen voor het bedrag van het vorig jaar te verlagen en te brengen op f 150.—, als zoodanig wordt besloten. Aan het E. T. I. L. wordt voor den tijd van vijf jaren wederom f 50.— per jaar subsidie gegeven.
      In de commissie voor onderzoek der Gemeenterekening 1935 worden benoemd dhrn. Poels, Verhaaren en Arts. De gemeentebegrooting voor 1937 wordt aangeboden en den raadsleden ter inzage gelegd.
      Besloten wordt een bedrag van f 32.000.— dat afkomstig is van aflossing hypotheek, wederom op dezelfde wijze te beleggen.
      Het verzoek van het R. K. Schoolbestuur te Ysselsteijn om beschikbaarstelling en benoodigde gelden voor aanschaffing van drie nieuwe kachels en het maken van een overdekte speelplaats, vindt een goed gehoor bij den raad. Besloten wordt er den gemeente-opzichter eens op af te sturen om de gemaakte begrooting na te gaan, wat de kachels betreft, zou men liever een tegemoetkoming aan het R. K. kerkbestuur willen geven. Na eenige beraadslaging wordt besloten f 75.— ter beschikking te stellen.
      Bij de behandeling van het voorstel van B. en W. tot wijziging van ambten en betrekkingen in dienst van de gemeente, welke met uitsluiting van andere gegadigden slechts door z.g. capitulanten kunnen worden vervuld, spraken op de eerste plaats de afgevaardigden der arbeiders hun misnoegen over het opdringen van deze regeling uit.

Helden.

      Openbare raadsvergadering, voorzitter Burgemeester van Cann, aanwezig alle leden.
      1. Ingekomen stukken. Verzoek van A. J. Reijnen tot aankoop boomen op pleintje Egchelhoek werd afgewezen.
      Een verzoek van G. Houtappels om onderhandsche verpachting van een perceel land in de Breeërpeel werd afgewezen, perceel wordt publek verpacht.
      Hierbrj vraagt de heer Hagen of de huur der perceelen die indertijd is verlaagd, in overeenstemming is met de tegenwoordige pachten. De voorzitter antwoordt, dat dit brj de begrooting voor 1937 zal worden nagezien.
      Door verschillende inwoners van het Rectoraat Koningslust werd gevraagd om aanleg van een rijwielpad vanaf G. Nelissen, richting Panningen en verbeterng van ’t bestaande rijwielpad vanaf Koopmans.
      Dit request werd met het oog op de reeds aldaar uitgevoerde werkzaamheden voor kennisgeving aangenomen.
      Door bewoners van Onder en Noordzijde van Dorp werd verzocht, het grasperk op het marktplein zoodanig aan te leggen, dat het van ouds bestaan hebbende kerkpad weer wordt hersteld.
      De voorzitter zou graag een compronis in deze zaak willen vinden, en een pad aanleggen ter plaatse waar dit vroeger ongeveer was, wordt dan nog over de graspaden geloopen dan eveneens een verbod in de politieverordening, op te nemen.
      Het voorstel van den voorzitter werd zonder stemming aangenomen.
      Door dhrn. J. Stals en N. Gietema wordt vergoeding gevraagd voor de reiskosten hunner resp. zoons, die de ULO te Venlo bezoeken.
      De heer Stappers stelt voor 50% vergoeding in de kost te geven, de heer v. d. Linden noemt 75%, op welk percentage de tegemoetkoming wordt vastgesteld.
      Een aanvraag van Keijzers, te Koningslust om vergoeding wegens gemaakte kosten in verband met opzegging woning Joosten à ƒ 80.— wordt op voorstel van den Voorzitter voor kennisgeving aangenomen. 2. Verzoekschrift van het bestuur der groep Helden van de Jonge Boeren strekkende tot bekoming van een subsidie voor de in 1937 te organiseeren land- en tuinbouwtentoonstelling.
      Aanvragers vragen een subsidie van ƒ 400,—, terwijl de gemeente wordt verzocht garant te willen blijven voor een bedrag van ƒ 800.—. De voorzitter acht deze tentoonstelling een groot gemeentebelang en adviseert het gevraagde toe te staan, van meerdere zijden werd reeds medewerking ondervonden.
      Aanvrage wordt goedgekeurd.
      3 Voorstel van Burg. en Wethouders tot vaststelling eener nieuwe verordening op de heffing van besmettelijke ziektengelden.
      De voorzitter leest een schrijven voor van Ged. Staten, waarin op last van de Minister van Binnenl. Zaken en Sociale Zaken het percentage wordt vastgesteld naar de vermengde hoofdsom, d.i. van Inkomsten- en Vermogensbelasting en niet meer naar de Inkomstenbelasting alleen, zooals dit tot heden het geval was. Voor den kleinen man kan dit nooit meer dan 10% bedragen.
      4. Voorstel van Burg. en Weth. tot ’t aangaan eener nieuwe rekening-courant overeenkomst met de Bank van de Ned. Gemeenten. Deze is groot ƒ 30.000.— en loopt van jaar tot jaar. Wordt verlengd.
      5. Voorstel van Burg. en Wethouders tot het mede waarborgen der renten en aflossingen van de door het voorloopig bestuur van het Waterschap der Kwist-, Spring- en Everlosche beek aan te gane kasgeldleening groot ƒ 110.000.—. Thans bestaat een Rekening-courant overeenkomst met de Boerenleenbank te Eindhoven, groot ƒ 100,000.—. Het voorloopig bestuur van het Waterschap kan thans eene leening sluiten à ƒ 110,00.— tegen eene rente van 4% bij het Beambtenfonds van de Mijnwerkers te Heerlen, de gemeenten Maasbree en Helden dienen hierbij borg te blijven zooals nu bij de Boerenleenbank. Deze leening zal dan 1 Januari o.a. worden afgelost. Goedgekeurd.
      6. Voorstel van Burg. en Weth. tot het voorbereiden, de vaststelling van een uitbreidingsplan voor Panningen en een hoofdzakenplan voor de gemeente. De voorzitter deelt mede dat dit nog als voorbereiding moet worden beschouwd, de streekplannendienst voor N. Limburg stelt op de eerste plaats een hoofdzakenplan vast, wat betreft b.v. wegen-aanleg, dient aan te sluiten met andere gemeenten, wat betreft het uitbreidingsplan voor Panningen, later misschien ook voor Dorp, hierin zal ofwel de Streekplannendienst advies geven, ofwel zij maken dit ook zelf op. De Raad kan dan later het eventueel uitbreidingspan goedkeuren of niet.
      De Heer Timmermans ziet het noodzakelijke van het uitbreidingspan nog niet in. Wordt aangenomen.
      7. Mededeelingen. De voorzitter deelt allereerst mede, dat het Waterschap de zaal van het Postkantoor en ’n berggruimte beneden wil huren voor ƒ 150,— per jaar. Wordt goedgevonden. Verder vraagt hij om met de huwelijksfeesten van Prinses Juliana met Prins Bernhard voor de op dien dag te houden Kinderfeesten een bedrag per kind uit te trekken. Dit wordt bepaald op ƒ 0.20. Er gaan vanuit den Raad stemmen op, om op dien dag ook voor het jonge volkje toestemming tot dansen te verleenen. Hierover zal door den Voorzitter overleg worden gepleegd met de bevoegde instanties.
      Op verzoek van den Voorzitter wordt aan het College van B. en W. overgelaten om de kantooruren van den Ontvanger in overleg met dezen te regelen.
      Bij de rondvraag worden door verschillende leden wenschen naar voren gebracht omtrent verbetering van diverse wegen. De voorzitter zegt toe hieraan alle aandacht te zullen besteden, waarna de Raad in geheime zitting overgaat ter behandeling reclamenbelastingen.