Limburger Koerier/Jaargang 92/Nummer 230/De nieuwe papier-industrie te Maasniel

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De nieuwe papier-industrie te Maasniel
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 30 september 1937
Titel De nieuwe papier-industrie te Maasniel. Begin 1938 opening van het bedrijf. Centralisatie der onderneming te Roermond?
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 92, 230
Editie, pg [Dag], tweede blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

DE NIEUWE PAPIER-INDUSTRIE TE MAASNIEL

Begin 1938 opening van het bedrijf.

CENTRALISATIE DER ONDERNEMING TE ROERMOND?

      ROERMOND. — Men meldt ons van betrokken zijde uit Amsterdam, dat van den Minister van Waterstaat thans ontvangen is de officieele vergunning tot verkoop door de Limburgsche Tramweg Maatschappij van de terreinen en gebouwen nabij het Venlosche weg-viaduct aan de N. V. Papierindustrie Nestelroy—Trompenburg te Amsterdam.
      Thans is dus de vestiging van een nieuwe, groote papierindustrie op de grens van Roermond, nl. in de voormalige L. T. M.-reparatiewerkplaatsen en op den bijliggenden grond, zich uitstrekkende op het grondgebied van de gemeenten Maasniel en Roermond, een feit geworden.


J. F. R. Nestelroij.


      De Raad van Commissarissen van de Limb. Tramweg Mij heeft Dinsdag vergaderd, en naar te verwachten was is de Ministerieele toestemming tot den tot nu toe slechts voorloopig afgesloten verkoop van gebouwen en terreinen der L. T. M. spoedig daarop gevolgd.

HET AANWEZIGE FABRIEKSCOMPLEX.

      Behalve enkele kleinere gebouwen bevat het ter plaatse aanwezige complex een solied gebouwd fabriekspand ter grootte van ongeveer 6.000 M2. terwijl de terreinen van circa 6 H.A. gelegenheid bieden tot behoorlijke uitbreiding Naar wij vernemen, is het de bedoeling van de Directie van bovengenoemde Naamlooze Vennootschap, bij Roermond een papierfabriek op te richten, welke voorloopig twee papiermachines in exploitatie zal nemen. De indeeling der ruimte wordt evenwel gebaseerd op een uitbreiding tot zes machines!
      Alvorens echter tot installatie kan worden overgegaan, dienen diverse verbouwingen en voorzieningen getroffen te worden: zooveel als mogelijk is, zullen aannemers en leveranciers uit Midden-Limburg opdrachten daartoe ontvangen. Aan den Heer Turlings bouwkundige te Roermond, is reeds opdracht gegeven de plannen tot verbetering en verbouwing verder uit te werken.

Daar het papier-maken voor deze zich hier te vestigen industrie een geheel nieuwe tak van bedrijf wordt, zullen geen arbeiders vanuit Amsterdam worden meegenomen, doch alle arbeiders, welke hier te werk gesteld kunnen worden, zullen worden aangenomen uit de beschikbare krachten, voornamelijk uit de plaatsen Maasniel en Roermond. Vele aanbiedingen van werklooze papier-vakarbeiders zijn reeds ingekomen, zoodat te zijner tijd voldoende keuze uit deze aanbiedingen kan worden gedaan.
DE FIRMA NESTELROIJ

werd, dit ter nadere orienteering over de nieuwe werkgeefster in het veelbelovende industrie-bedrijf bij Roermond opgericht d.d. 4 September 1893 te Ede, Gelderland, door dhr. H. J. Nestelroij. Omstreeks het jaar 1900 is het bedrijf overgebracht naar Amsterdam, terwijl in 1921 de oorspronkelijke Firma H. J. Nestelroy & Co werd omgezet in de N. V. Papierindustrie voorheen Nestelroij, welke naam in den loop der jaren gewijzigd werd in N. V. Papierindustrie Nestelroij-Trompenburg. De tegenwoordige directeuren zijn dhrn. H. J. Nestelroij en J. F. R. Nestelroij.
      De belangen van deze Naamlooze Vennootschap worden in de landen buiten Europa behartigd door de dochter-onderneming, de N.V Import- en Export-Mij. „Nestelroij”, waarvan dhr. J. F. R. Nestelroij Directeur is.
      De Directie wordt ter zijde gestaan door dhrn. W. B. Lippe, W. Vink, J. P. Pendavingh en K. J. van der Wel, die allen volledige procuratie bezitten.
      In 1927 werd door dhr. H. J. Nestelroij in openbare verkooping gekocht het gebouwencomplex, toentertijd bekend onder den naam van Spijker’s Automobielfabrieken, hetwelk gelegen is aan den Amsteldijk en genaamd „Trompenburg” (welke naam Trompenburg werd ontleend aan het feit, dat Maarten Hzn. Tromp zijn buitenplaats op dezelfde plek had staan als waar thans deze gebouwen zich bevinden).
      Dit complex is ruim anderhalve H. A. groot; echter, ondanks het aanwezig zijn van kelders en verdiepingen, zijn de vloeroppervlak-


De nieuwe fabrieksgebouwen der N. V. Papierindustrie Nestelroij-Trompenburg Amsterdam.


ten toch ontoereikend voor de behoeften van het bedrijf der Firma Nestelroij. Zoo heeft de Firma nog in gebruik magazijnruimten elders in de stad tot een gezamenlijke oppervlakte van 11.000 M2.
      Het geheele bedrijf in Amsterdam is ingericht op mechanischen arbeid, waarvoor de meest moderne machines zijn aangeschaft.
      Om een idee te geven van datgene, wat een moderne machine kan produceeren, moge medegedeeld, dat er b.v. zakkenmachines met een productie-capaciteit van 800 tot 1000 bedrukte zakken per minuut in Trompenburg in bedrijf zijn.

      Ruim 350 arbeiders vinden dagelijks arbeid in bedoeld bedrijf. Bij deze arbeiders zijn er meerderen, die reeds 25 jaar en langer in dienstbetrekking zijn. Het grootste gedeelte van het personeel is vereenigd in „Nestelroij’s Harmonie” en „Nestelroij’s Ontspanningsclub”, waarvan de Harmonie een bekende verschijning is in de Amsterdamsche straten.
      Bij de officieele opening van de fabriek in Maasniel-Roermond zal, naar alle waarschijnlijkheid, dit muziekkorps van de Amsterdamsche fabriek de plechtigheid opluisteren.
      Tot de producten, welke de fabriek vervaardigt, behooren o.a. papieren zakken, apparaatrollen, papier aan vellen, labels, gebakdoozen, enveloppen, alle artikelen zoowel in bedrukte als in blanco-uitvoering, terwijl speciale machines gegolfd carton fabriceeren, welk product voor verschillende doeleinden wordt gebruikt.

      In den loop der jaren is de firma Nestelroy dan ook gegroeid tot het grootste bedrijf op dit gebied in Nederland, en het bedrijf mag gerust gerekend worden tot één der voornaamste van Europa.
      Voor de oprichting van haar papierfabriek, welke thans in deze streek zal worden gevestied, heeft de firma Nestelroij in Brabant, Gelderland, Groningen en in Noord-Holland en Zuid-Holland terreinen gekocht.

TOCH IN MAASNIEL!

      Het is een voldoening voor het Economisch Technologisch Instituut Limburg, dat dit uiteindelijk de aandacht van de firma Nestelroij heeft gevestigd op de werkplaatsen van de L. T. M. te Maasniel-Roermond. Dit gebouwencomplex was zeer geschikt om als papierfabriek te worden ingericht, echter had het o.a. één bezwaar, nl. dat het niet aan vaarwater lag.


H. J. Nestelroij.


      De gemeenten Maasniel en Roermond mogen Burgemeester Joosten van Maasniel wel zeer dankbaar zijn, dat deze alles in het werk heeft gesteld om de Limb. Tramweg Maatschappij en de firma Nestelroij tot elkander te brengen, want in den loop der onderhandelingen bleek al spoedig, dat de besprekingen zouden afspringen op moeilijkheden van comcercieelen aard, en het is aan het tactisch optreden van burgemeester Joosten te danken, dat beide partijen weder contact met elkander kregen. Een grooten steun had Burgemeester Joosten hierbij ongetwijfeld van mr. Rob. Gielen, Directeur van het Economisch Technologisch Instituut Limburg.

      De onderhandelingen met de Directie der L. T. M. waren dès te moeilijker, omdat de Firma Nestelroy reeds in het bezit was van een volledig bouwplan met bestek voor het bouwen eener nieuwe papierfabriek te Dongen. De beslissing viel ten gunste van Maasniel, o.a. omdat de eenige jaren geleden gesloten papierfabriek te Gebroek-Maasniel genoeg geroutineerde papier-vakarbeiders heeft achtergelaten, waarvan de meesten hopelijk in het nieuwe bedrijf te werk kunnen gesteld worden. Bovendien is ook het water, hetgeen in een papierfabriek een zeer voorname rol bij de productie speelt, in rijke, goedgelegen water-aders aanwezig.

      Het terrein heeft spoor-aansluiting op het emplacement Roermond, en de aanwezigheid op korten afstand van de Roermondsche Maashaven zijn factoren van beteekenis voor den aan- en af-voer van grondstoffen en gereede producten.

INRICHTING VAN HET BEDRIJF

      Nu de officieele vergunning door den Minister is gegeven, zal onmiddellijk met de inrichting van de fabriek onder Maasniel worden begonnen.
      De groote fabriekszaal zal worden ingericht voor het plaatsen van papiermachines, Hollanders, Kollergangen, Kallanders en snijmachines, terwijl in de nabijheid van deze groote hal een ketelhuis met schoorsteen zal worden gebouwd.
      De naam van architect, wien dit werk werd opgedragen, staat er borg voor, dat één en ander degelijk zal worden uitgevoerd.
      De aanvankelijke omvang van het bedrijf zal ingericht zijn op de werkgelegenheid van een vijftigtal arbeiders; zoodra echter een tweede papiermachine in bedrijf zal worden gesteld, zal dit aantal natuurlijk aanmerkelijk worden uitgebreid.

      Wij vernamen verder nog, dat de nieuwe fabriek begin 1938 zal worden geopend. Dat dit zoo laat is, is gelegen in het feit, dat de officieele toestemming een maand na afsluiting der voorloopige koop-acte nog niet was afgekomen, zoodat feitelijk een heele maand verloren is gegaan.

      De firma Nestelroij deelde ons mede, dat wanneer de economische toestand in een stad als Amsterdam dit wenschelijk of noodzakelijk maakt, de firma Nestelroij niet zal schromen haar

HEELE BEDRIJF TE CENTRALISEEREN.

op haar vestiging te Roermond. Wèl zouden dan natuurlijk nieuwe fabriekshallen moeten worden gebouwd tot vele tienduizenden M2 oppervlakte. De fabrieksgebouwen, die de firma Nestelroij in Amsterdam bezit, zijn door hun ligging en mogelijkheid tot verkaveling van een dusdanige liquiditeit, dat dit geen bezwaar behoeft te zijn voor het overbrengen van het bedrijf eventueel naar Roermond. Intusschen wordt toch alreeds een gedeeltelijke overbrenging overwogen.
      De firma Nestelroij vestigde onze aandacht erop, dat het overbrengen van het bedrijf van Amsterdam naar Roermond, voor een groot deel zal afhangen van de medewerking der gemeentebesturen. Immers, in sommige groote plaatsen wordt het economisch belang der sluitende bedrijfsexploitatie-rkening beïnvloed door onbillijke, zwaardrukkende belastingen, in tegenstelling met kleinere gemeenten, waar vaak door medewerking onnoodige kosten worden bespaard, hetgeen in dat geval een gunstige factor is voor Roermond en Maasniel.
      Voor het exploiteeren van de Papierfabriek te Roermond—Maasniel zal de Firma Nestelroy een Dochter—N.V. oprichten, welke N.V. uitsluitend zal worden belast met de exploitatie van de nieuwe industrie.
      De kantoren zullen voorloopig te Amsterdam blijven gevestigd, zoodat het de Firma (tot haar spijt) niet mogelijk zal zijn reeds kantoorpersoneel voor de Papierindustrie bij Roermond te engageeren. Wanneer natuurlijk het geheele bedrijf eventueel van Amsterdam naar Roermond zou worden overgeplaatst, gaan vanzelfsprekend ook de kantoren mede over.
      Spoedig dus zal de nieuwe industrie in deze streek de poorten naar een flinke, geregelde werkgelegenheid openen. Moge zij in het belang van streek, stad, dorp en niet het minst van de ondernemende firma zijn.