Limburger Koerier/Jaargang 93/Nummer 10/Practische politiek der katholieken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Practische politiek der katholieken
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 13 januari 1938
Titel Practische politiek der katholieken
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 93, 10
Editie, pg [Dag], tweede blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein
Roermond.

PRACTISCHE POLITIEK DER KATHOLIEKEN.

Bestuurskeuze in de R.K. Staatspartij.

      De afdeeling Roermond-stad der R. K. Staatsparij heeft Woensdagavond in het Christoffelhuis een interessante algemeene ledenvergadering gehouden, welke ondanks de hoofdelijke oproeping der meer dan 1300 leden tellende vereeniging slechts matig was bezet.
      De voorzitter, dhr. Jan Berger, heeft in zijn openings- en welkomst-woord gewezen op de

VOORTDURENDE ACTIE

in de R. K. Staatspartij en haar afdeelingen, welke, niettegenstaande het prachtige succes der verkiezingen in Mei 1937 behaald bij de Kamerverkiezingen, geestdriftig de actie van uit de verkiezingscampagne voortzet en door het nog steeds versterken van de gelederen der leden, en door het voorlichten en ontwikkelen der katholieke kiezers, aan het werk der politieke Katholieke actie meer diepte en breedheid geven wil.
      Het aantal leden der R. K. Staatspartij in Limburg vorig jaar steeg van 36.000 op 65.000 en het streven is om minstens op 75.000 te komen: dat kan gemakkelijk als naast het gezinshoofd ook de andere inwonende gezinsleden zich als lid der R. K. Staatspartij laten inlijven.
      Dhr. Berger wees op het nuttig ontwikkelingswerk van politieke scholen, die al bestaan in Venlo, Horst, Sittard en Heerlen, en in voorbereiding zijn te Weert en Roermond. Te dezer stede zal de school geopend worden op 22 Januari a.s. Dergelijke politieke scholen, de propaganda-clubs en afdeelingsvergaderiingen moeten worden de elementen voor een sterke, principieele en practische katholieke actie, welke immers het doel is der R. K. Staatspartij!
      Medegedeeld werd dat o.a. deken W. Rhoen bericht van verhindering had gezonden: onder de aanwezigen merkten we op mr. P. Truyen. Tweede Kamerlid.

BESTUURSVERKIEZINGEN.

      Door reglementswijzigingen in de R K. Staatspartij-organisatie moest het afdelingsbestuur aftreden. Waar geen nieuwe candidaten ter vergadering waren gesteld, zijn de aftredende bestuursleden met algemeene stemmen herkozen, n.l. dhrn. J. Berger, Jan Breukers, mr. G. Dahmen, J. Heynen, D. Jeurissen, C. Peters, Fr. Reynaerdts en G. Tomlow.
      In de vacature L. Höppener, die zich niet meer herkiesbaar stelde, werd de bestuurscandidaat, dhr. J. Jeurissen, aangewezen.
      Dhr. Jan Berger is bij acclamatie tot voorzitter herbenoemd.
      De gemeentelijke centrale is een bestuursvorm, welke volgens het nieuwe partij-reglement het vroegere federatief bestuur der drie afdeelingen te Roermond vervangt: De bestuursleden der afdeeling hebben daarin zitting, en als tiende lid wordt daaraan toegevoegd, speciaal met het oog op het contact met de R. K. Raadsfractie, dhr. J. Turlings.
      Aan het aantal van 9 bestuursleden, afgevaardigden naar de Statenkring-vergadenng, werden toegevoegd vier leden, n.l. dhrn. A. Platzbecker, F. Tijssen, H. Vorstenbach en R. Woltering, gecandideerd door het afdeelingsbestuur.
      Het Tweede Kamerlid, dr. W. Droesen, heeft daarna op interessante wijze een zakelijk overzicht gegeven van wat zich bij en rond de behandeling der rijksbegrooting 1938 heeft afgespeeld. Daaruit kreeg men een duideliik inzicht, wat

ONZE CHRISTEIJKE REGEERING

na de prachtige stembus-overwinning van 1937 voor goeds heeft tot stand gebracht.
      Dr. Droesen bracht in herinnering, dat de Troonrede in Sept. 1937 reeds gewaagde over de beveiliging der positief-christelijke grondslagen onzer samenleving, over de verdediging der belangen van het groote gezin, over de arbeids-verruiming en de ordening van het bedrijfsleven.
      Toetsend aan het katholieke program 1937, heeft dr. Droesen betoogd, hoe op elk dier punten het christelijk kabinet-Colijn positief en principieel werkt, hoe daarm de katholieke invloed duidelijk merkbaar is, en wat de katholieke ministers, de beste uit onze gelederen, reeds tot stand hebben weten te breengen.
      Hij wees op het afwijzend standpunt van minister Goseling t.a.v. de pogingen om de echtscheiding in ons land te vergemakkelijken, en op de verklaring van den katholieken bewindsman om de lijnen scherper te stellen; op de regeeringshouding inzake de grensgevaren, op het standpunt van minister Goseling t.a.v. de bestrijding van het neo-Malthusianisme.
      Inzake de verdediging der groote gezinnen belangen is de wind geheel omgeslagen: er is een wetsontwerp aanhangig aangaande arbeid der gehuwde vrouw; minister Romme wil stoffelijke hulp bieden aan het groote gezin, waarvoor reeds verschillende mogelijkheden en plannen gereed zijn. Dr. Droesen wees op hetgeen ten deze reeds bereikt is ook in verband met den nood der werkloozen in alle groepeeringen van ons volk. In dit verband lede Dr. Droesen nadruk op hetgeen minister Steenberghe bewerkt aan economische steunregelingen, o.a. in de bij den Hoogen Raad van Arbeid thans om advies zijnde kindertoeslag-regeling voor de groote gezinnen van loontrekkenden.
      Al werkt het tegenwoordige Kabinet voort op den arbeid der vorige regeering in het streven naar meer arbeid voor ons volk, de geest van uitvoering is positiever, doelbewuster en doortastender.
      Tenslotte heeft dr. Droesen bij het punt „ordening bedrijfsleven” gewezen op de verheugende doorvoering en toepassing van reeds ingevoerde ordenings-maatregelen, waaruit blijkt, dat hei tegenwoordige Kabinet een positief christelijke lijn volgt.
      De christelijke meerderheid der Kamer steunt deze Regeering gaarne en eenstemmig in haar goede acties.
      Dr. Droesen heeft nog aandacht gevestigd op het groote belang, dat Kabinet en Kamer zagen in een defensie-versterking, waarvoor 150 millioen extra noodig zijn in 5 jaren. Deze uitgaven zijn voor het behoud van Nederland echter noodzakelijk: immers, zouden we nationale vrijheid en godsdienstvrijheid verliezen, dan ware ook al het politieke werk van tientallen jaren tevergeefsch geweest.
      ’t Is jammer, dat de Regeering thans niet kon besluiten tot verbetering van de leerlingen-schaal: het Kabinet daarom laten weggaan zou niet veel minder dan een politieke misdaad zijn geweest om al het werk dat dit Kabinet doet en wil doen. De leerlingen-schaal blijft echter een op te lossen probleem van de eerste orde.
      Dr. Droesen bevestigde, dat thans krachtig in de goede richting wordt gegaan met het regeringsbeleid. Begrijpen, erkennen en waardeeren, wat Kabinet en Kamer doen, zal een groote steun zijn voor onze katholieke voormannen, die hun krachten geven aan de verwezenlijking onzer katholieke wenschen.
      Bij de daarna gevolgde gedaohtenwisseling beantwoordde dr. Droesen nog eenige vragen, waarna de voorzitter, dhr. Jan Berger, met dankwoorden deze leerzame vergadering sloot.