Limburger Koerier/Jaargang 95/Nummer 229/Roermonds mannenkoor zestig jaar

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Roermonds mannenkoor zestig jaar
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 5 oktober 1940
Titel Roermonds mannenkoor zestig jaar. Een diamanten jubilaris met een groote toekomst vóór zich! - Enkele grepen uit de rijke geschiedenis
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 95, 229
Editie, pg [Dag], [4]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

ROERMONDS MANNENKOOR ZESTIG JAAR

Een diamanten jubilaris met een groote toekomst vóór zich! - Enkele grepen uit de rijke geschiedenis.

      ROERMOND. — Het begin van Roermonds Mannenkoor, dat Zondag zestig jaren bestaat, is even simpel in de geschiedenis opgeteekend, als het streven was van de heeren, die den grondslag legden van dit koor. Op uitnoodiging van wijlen dhr. Jos. Tijssen sr., die in Roermond bekend stond als „Vader Tiesse” werd door ongeveer vijftien personen op 19 September 1880 medewerking verleend aan een concert en na afloop daarvan werd door die heeren besloten „bie ein te blieve” en zoo ontstond de zangvereeniging „De Liederkrans” welke naam op 1 Januari 1884 werd vervangen door dien van „Roermonds Mannenkoor”.

      Sinds dien tijd is er veel gebeurd, heeft dit mooie koor veel meegemaakt en thans zijn de Roermondsche zangers toe aan het zestigste bestaansjaar, welk feit in verband met de huidige omstandigheden alleen muzikaal gevierd kan worden.
      In het gemeentelijk museum te Roermond prijkt het eerste vaandel van het koor, een prachtig stuk eigenhandig geschilderd door Hendrik Luyten en geschonken door de werkende leden in 1887. Dit mooie vaandel ging mee, toen het koor voor de eerste maal deel nam aan een wedstrijd te Luik op 4 Sept. 1887 ’n waar in de derde afdeeling de tweede prijs werd behaald van de dertien deelnemende zangvereenigingen. Dit werd het beginpunt tot tal van bekroningen op concoursen, doch hiernaar streefde het koor niet in de eerste plaats. Het eerste doel van Roermonds Mannenkoor was en is nog steeds, goede muziek en zang te brengen en de gelegenheid open te stellen, dat zooveel mogelijk personen kunnen deelnemen aan het cultureele leven.
      Toch is het wel aardig hier even te releveeren, welke successen het koop in den loop der jaren boekte.
      Op 12 September 1891 werd deelgenomen aan een zangwedstrijd te Keulen, waar in de tweede afdeeling de derde prijs werd behaald. Op 7 Mei 1892 behaalde Roermond Mannenkoor te Brussel in de tweede afdeeling den tweeden prijs en op 13 Mei 1894 teDüsseldorf eveneens in de tweede afdeeling den eersten prijs met een speciale felicitatie van de jury. Te Amsterdam werd op 28 Augustus 1898 in de eerste afdeeling de tweede prijs behaald en drie jaar later op 7 Juli 1901 te Maastricht in de eerste afdeeling de eerste prijs en eereprijs.
      Te Antwerpen werd op 15 Aug. 1908 in de afdeeling uitmuntendheid de tweede prijs behaald en in 1937 werd te Scheveningen in de afdeeling uitmuntendheid de eerste prijs behaald met het hoogste aantal punten.
      Men ziet, al was het nimmer te doen geweest, om tropheeën binnen te halen, deze eenvoudige opsomming van de wedstrijduitslagen geeft duidelijk weer, hoe het koor steeds crescendo ging. Vorig jaar ging het koor wederom naar Luik, en keerde tegen ieders verwachtingen in onbekroond terug. Dit kan echter niet als een graadmeter dienen voor de prestaties van het koor, want de omstandigheden, waarin Roermonds Mannenkoor toen verkeerde, waren van dien aard, dat het bestuur aanvankelijk van deelneming had willen afzien. Immers, kort te voren was de directeur, dhr. De Rooy, overleden en stond het koor pas onder een nieuwe directie. Bovendien waren de omstandigheden te Luik niet bepaald gunstig en zoo vormt deze laatste uitslag geen waardig en zuiver besluit van deze opsomming.
      Na zestig jaren staat Roermonds Mannenkoor thans onder leiding van zijn vierden directeur, dhr, Willi Ploem. Van 1880—1886 was dhr. Fr. Luyten de By directeur, daarna van 1886—1922 dhr. Henri Tijssen en van


[auteursrechtelijk beschermde foto]

DHR. W. PLOEM

Directeur van Roermonds Mannenkoor

(Foto Koch, Roermond)..


1922—1939 dhr. C. de Rooy. En thans is het dhr. Ploem, die den dirigeerstok zwaait en met succes.
      In deze zestig jaren heeft het koor slechts vijf voorzitters gehad, waaruit wel blijkt, hoe eensgezind men steeds was. Van 1880—1884 was dhr. H. Hermans voorzitter; van 1884—1886 dhr. Claus en van 1886—1890 dhr. mr. P Truyens, die werd opgevolgd door dhr. J. Snackers van 1890—1928 en van dien datum af is tot nu toe dhr. R. Diebels voorzitter, een levenskrachtige figuur, vol ijver en enthousiasme, dien de zangers niet gaarne zouden missen.

’N ZWARE SLAG.

      Velen in Limburg weten zich nog goed te herinneren, hoe tien jaar geleden te Roermond op waarlijk grootsche wijze het vijftigjarig bestaan is gevierd. Toen reeds kon Roermonds Mannenkoor bogen op een rijk en mooi verleden, doch deze laatste tien jaren zijn niet minder belangrijk en interessant geweest. Reeds noemden wij de deelneming aan verschillende zangwedstrijden en voorts zinspeelden wij op den grooten slag, die het koor trof, toen op 1 Juni 1939 de bekwame directeur, wijlen dhr. C. de Rooy, plotseling overleed. Op de repetitie, den dag na zijn overlijden, alsook bij de plechtige begrafenis te Venlo, bleek hoe groot de sympathie was, die dhr. de Rooy in het koor en heel Roermond verworven had. Op 26 Nov. 1939 gaf Roermonds Mannenkoor een herdenkingsconcert, waarop enkele van zijn schoone composities werden uitgevoerd.
      Terstond na het wegvallen van dhr. De Rooy, leek het een groot probleem de plaats van directeur in te nemen. Roermonds Mannenkoor stond voor een zware opgave voor den internationalen zangwedstrijd te Luik. Het had twee verplichte koren en vier koorgezangen naar keuze. De Rooy had reeds een jaar lang met het koor gerepeteerd en gezwoegd en nu vlak voor den wedstrijd, moest het koor zijn eigen vertrouwden leider plotseling missen, voor altijd.
      Er meldde zich een jong musicus Willi Ploem, uit Spekholzerheide, die het aandurfde verder met Roermonds Mannenkoor te repeteeren en het koor op den wedstrijd te Luik te doen optreden.
      Zijn ijver, zijn kunde en zijn prettige omgang met de leden waren aanleiding, dat hij op 18 Augustus definitief werd benoemd tot directeur.
      Sindsdien werden de omstandigheden steeds moeilijker. Vele leden moesten in militairen dienst, doch met zijn bezieling wist dhr. Ploem er den moed in te houden. Zijn talent uitte zich wel bijzonder ta de compositie „Die toten Soldaten” en „Le Lac”, welke laatste compositie hij aan dhr. Diebels opdroeg en welk koorwerk spoedig voor de eerste maal door Roermonds Mannenkoor zal worden uitgevoerd.
      Werd vroeger jaren dhr. Tijssen sr. de vader van het koor genoemd, de huidige voorzitter, dhr. R. Diebels verdient dezen eerenaam ongetwijfeld ook. Jarenlang heeft hij geijverd en gewerkt voor het koor en juist dezer dagen was hij precies 46 jaren lid. Langen tijd was dhr. Diebels bestuurslid en van 1906—1928 eerste secretaris. Daarna werd dhr. Diebels voorzitter en nog steeds is hij dat en wel met een jeugdig vuur, verrassend bij zijn vijf en zeventig jaren. Bij de leden is dhr. Diebels zeer gezien en men zal hem niet gaarne missen, ook al mocht deze functionaris zelf ook meenen, dat een jongere zijn plaats zou moeten innemen.
      Uit de laatste tien jaren dateert ook het nieuwe vaandel (1936), ontworpen door dhr. L Capieau, een werkend lid. Het voornemen uitwisselingsconcerten te geven vond slechts verwerkelijking met Venlona en de Liedertafel uit M.Gladbach. Vermeldig verdient tenslotte nog de deelneming aan het tournooi te Heerlen.
      Na zestig jaren, zoo kan men constateeren, lééft Roermonds Mannenkoor nog volop en gaat zelfs een mooie toekomst tegemoet. Dit klinkt mogelijk paradoxaal bij een zestig jarigen jubilaris, doch van Roermonds Mannenkoor kan gezegd worden, dat het totaal jong is gebleven en directie, zangers en bestuur, allen zijn vol jeugdig enthousiasme en uit het eendrachtig samenwerken valt nog veel moois en grootsch te verwachten.
      Moge het jubileerende Roermonds Mannenkoor nog menigmaal in de gelegenheid zijn in Roermond en elders goeden zang en goede muziek te brengen!


[...]


[auteursrechtelijk beschermde foto]

Het Bestuur van Roermonds Maanenkoor vereeuwigd ter gelegenheid van het zestig-jarig bestaan van het koor. (Foto M. Koch).