Limburger Koerier/Jaargang 99/Nummer 201/Limburgsche Tramwegmaatschappij

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Limburgsche Tramwegmaatschappij
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 29 augustus 1944
Titel Limburgsche Tramwegmaatschappij
Krant Limburger Koerier
Jg, nr 99, 201
Editie, pg [Dag], [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

LIMBURGSCHE TRAMWEGMAATSCHAPPIJ.

      ROERMOND. — In het verslag over 1943 van de N. V. Limburgsche Tramwegmaatschappij wordt er op gewezen, dat ook in dit verslagjaar de exploitatie ernstig bemoeilijkt werd — eenerzijds door gebrek aan onderdeelen, materialen, banden, enz. anderzijds tengevolge van overbelasting der vervoermiddelen. In het bijzonder werden hierdoor de autohusdiensten getroffen. Daar de beschikbaar zijnde bedrijfsvaardige autobussen in opdracht van hoogerhand in de eerste plaats voor de volledige uitvoering van de mijnwerkersdiensten moesten worden ingezet, konden de lijndiensten slechts ten deele volgens dienstregeling worden onderhouden.

      De omvang van het reizigergvervoer gaf in totaal wederom een stijging te zien ten opzichte van het vorige jaar. Met trams en autobussen werden in 1943 vervoerd 16.947.114 reizigers. In 1942 bedroeg dit aantal 14.401.310, een stijging dus van ongeveer 18 pct. In 1943 werden met trams vervoerd 15.049.853 reizigers tegenover 12.393.080 in 1942; met autobussen 1.897.261 reizigers tegenover 2.008.230 in het voorafgaande jaar.

Het aantal rereigers per tram steeg dus met ongevee[r] 21 pct.; het aantal reizigers per autobus daalde met ongeveer 5 pct., als gevolg van de beperking der diensten.
      De exploitatie-ontvangsten bedroegen in 1943 per tram f 1.375.943.64 en per autobus f 466.824.47. In 1942 bedroegen die ontvangsten resp. f 1.112.514.95 en f 431.120,02.
      In 1943 leverde het persgasstation te Vaals 291.613 M3. gas aan het eigen bedrijf en 493.626 M3 gas aan derden, ln totaal 735.239 M3. In 1942 werden geleverd 263.653 M3 gas aan het bedrijf en 320.729 M3 gas aan derden, in totaal 584.382 M3 gas.
      De exploitatie-ontvangsten van net persgas station bedroegen f 99.625.77 in 1943 tegen f 76.614.57 in 1942. De totale exploltatie-ontvangsten van het bedrijf beliepen f 1.942.393,88 tegen f 1.620.249,54 in 1942. De totale exploitatie-kosten van het bedrijf bedroegen f 1.386.276.47 tegen f 1.177.152,65 in 1942.
      De exploitatie-rekening sluit met een gunstig saldo van f 556.117,41, tegen f 443.096,89 in 1942.
      Na aftrek van intrest en afschrijvingen sluit de rekening met een gunstig saldo van f 843.84. (vorig jaar f 637.)
      Volgens de balans per 31 December 1943 bedroeg het reorganisatietekort op genoemden datum f 12.783.273.—, het bedrag der rentelooze voorschotten f 9.164.895.