Limburgsch Dagblad/Jaargang 28/Nummer 223/Distributie- en officieele mededeelingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Distributie- en officieele mededeelingen
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 27 september 1945
Titel Distributie- en officieele mededeelingen
Krant Limburgsch Dagblad
Jg, nr 28, 223
Editie, pg [Dag], [3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

DISTRIBUTIE- EN OFFICIEELE MEDEDEELINGEN

ZUIVERING OVERUEIDSPERSONEEL LANDBOUW en VOEDSELVOORZIENING

      Bij Ministerieel Besluit d.d. 29 Aug. 1945 is voor de provincie Limburg ingesteld een Commissie van Advies inzake Zuivering van Overheidspersoneel, ressorteerende onder ’t Ministerie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening. Hieronder vallen o.m.: het personeel van den Prov. Voedselcommissaris voor Limburg te Roermond, de plaatselijk bureauhouders en hun personeel, verder personen in dienst van den Centralen Contrôledienst, het Aan- en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten, de Bedrijfschappen (zooals voor Zuivel, Vee en Vleesch, Groente en Fruit), den Plantenziektekundigen Dienst, Centrale Keukens en Dienst Landbouwherstel.
      Klachten kunnen tot uiterlijk 15 Oct. a.s. worden ingezonden bij den Secretaris der Commissie, M. A. G. Joosten, Andersonweg la, Roermond.

PRIJS AMERIKAANSCHE KAAS

      De Dir.-Gen. voor de prijzen maakt bekend, dat de Amerikaansche kaas, welke op speciaal daartoe aan te wijzen bonnen voor den consument verkrijgbaar zal zijn, ten hoogste mag worden verkocht tegen de voor volvette boerenkaas geldende prijzen, d.i. resp. f 1.45 en f 1.70 per kg. bij verkoop aan detaillist en consument.

DISTRIBUTTEDIENST KRING VAALS.

      Bekendmaking. De na-uitreiking der bonkaarten en inlegvellen 11e periode 1945 aan gewone verbruikers en zelfverzorgers, alsmede de uitreiking van deze bescheiden aan Duitschers, zal plaats vinden op Maandag 1 Oct. van 9.30—12.30 uur te Vaals in de bovenzaal van het patronsat voor de gemeenten Vaals, Bocholtz en Simpelveld, en te Gulpen in café Vaessen voor de overige gemeenten.
      Personen, ingeschreven in het bevolkingsregister van een der gemeenten van den distributiedienst kring Vaals, die niet in het bezit zijn van een geldige 2e Distributiestamkaart kunnen op Donderdag 27 en Vrijdag 28 Sept. op de plaatselijke distributiekantoren een formulier in ontvangst nemen, hetwelk behoorlijk ingevuld en onderteekend bij het afhalen der levensmiddelenkaarten moet worden ingeleverd, zulks geldt ook voor Duitschers.

DISTRIBUTIEDIENST SCHAESBERG.

      Bij dezen wordt aan de tabakshandelaren van den distributiekring Schaesberg het volgende ter kennis gebracht: Zij moeten op 27 Sept. een vaorraadopgave indienen op het distributiekantoor, vermeldende: voorraad in natura, bonnen, toewijzingen, tegoed bij grossiers, totaal. Tevens gespecificeerd: tabak, sigaren, cigarillos en sigaretten.

DISTRIBUTIEKRING MEERSSEN.

      Petroleumkooktoestellen en enquêteform. Belanghebbenden die in het bezit zijn van een petroleumkaart voor koken, en niet in het bezit zijn van een petroleumtoestel, kunnen in de week van 1–6 Oct. een aanvraagformulier voor aankoop van een petroleumtoestel ontvangen, gelijktijdig met het inleveren van het enquêteformulier Nr. 323-10. Belanghebbenden worden er nog op attent gemaakt, dat bij het indienen van het enquêteformulier Nr. 323-10 moet worden overgelegd: alle stamkaarten en de rantsoeneeringskaart van gas en/of electriciteit.
      Afd. Brandstoffen. Aanvraagformulieren voor kantoren, winkols en werkplaatsen (kleinverbruik) kunnen afgehaald worden.

WEERBERICHT.

      Zwaar bewolkt, plaatselijk eenige lichte regen, zwakke, aan de kust matige, wind tusschen Z.W. en N.W., iets minder koel.