Naar inhoud springen

Limburgsch Dagblad/Jaargang 9/Nummer 194/Missieweek voor Midden-Limburg

Uit Wikisource
Missieweek voor Midden-Limburg
Auteur(s) Anoniem
Datum Dinsdag 31 augustus 1926
Titel Missieweek voor Midden-Limburg. Roermond 5-12 September. Een Missietentoonstelling. Groote Historische Missieoptocht op Zondag 5 en Zondag 12 September
Krant Limburgsch Dagblad
Jg, nr 9, 194
Editie, pg [Dag], tweede blad, [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Missieweek voor Midden-Limburg

Roermond 5—12 September

Een Missietentoonstelling

Groote Historische Missieoptocht op Zondag 5 en Zondag 12 September

      Zooals bekend, wordt van 5—12 September te Roermond de Missieweek voor Midden-Limburg gehouden.
      Het keurig uitgevoerde programmaboek bevat een schrijven van Kardinaal v. Rossum aan het hoofdcomité voor de organisatie der Missieweek voor Midden-Limburg.
      Onze beminde Bisschop richt zich tot de Eerw. Geestelijkheid en de geloovigen van Midden-Limburg. De HoogEerw. Plebaan L. N. Le Bron de Vexela, schrijft over „Een Missieweek te Roermond”, de oud-journalist prof. P. Geurts over „De moderne Missieactie”.
      Het programa voor de Missieweek vermeldt op Zaterdag 4 September om 4 uur de opening der Missieweek in het St. Christoffelhuis te Roermond.
      Zondag 5 en 12 September wordt des midags om 3 uur een groote historische missie-optocht gehouden.
      De tentoonsteling is op Zondagen geopend van 5—10 uur, op werkdagen van 9.30—12.30 en van 3—7 uur. ’s Avonds worden filmen on lichtbeelden vertoond en lezingen gehouden.

GROOTE HISTORISCHE MISSIEOPTOCHT.

      De groote historische Missie-optocht, welke Zondag 5 en Zondag 12 September telkens om 3 uur gehouden wordt, is als volgt samengesteld:
      1. Koninklijke Harmonie van Roermond.
      2. Bazuinblazers
      3. Herauten te paard. (R. K. Werkliedenverbond, Roermond).
      Inleiding.
      1. Slavernij.
      2. Verlossing (praalwagen).
      3. Christendom (R. K. Werkliedenverbond, Roermond).

EERSTE GEDEELTE.

Die ons het Geloof brachten.

      1. De eerste geloofsprediker St. Petrus (praalwagen). (Roermonds Mannenkoor).
      2. Het eerste kruis in onze streken.
      a. Romeinsche legioensoldaten (Roermondsche burgerwacht).
      b. Een christen soldaat bij onze voorouders (praalwagen). (Vereeniging „All Right”).
      3. Sint Servatius, eerste Bisschop van Maastricht, Apostel van Limburg.
      a) Onze heidensche voorouders; b) Gedoopt door St. Servaas. (Praalwagen). (Nunhem, Neer, Haelen, Buggenum).
      4. Sint Hubertus, laatste Bisschop van Maastricht.
      a) Jachtstoet; b) Hubertus’ bekeering (praalwagen), (R. K. Slagersvereeniging, Roermond).
      5. St. Wiro, St. Plechelmus en St. Otgerus, de geloofsverkondigers van Midden-Limburg.
      e) Pepijn van Herstal trekt naar Sint Odiliënberg (Hofstoet en praalwagen), (Echt); b) Bouw van het eerste Mariaheiligdom in onze landen (praalwagen) (St. Odiliënberg).
      6. Sint Willibrord, de Apostel van Nederland.
      a) Bewoners van ons land; b) Sint Willibord landt met zijn gezellen (praalwagen) (Swalmen).

TWEEDE GEDEELTE.

Aan wie de Onzen het Geloof brengen.

      1. Afrika.
      a) Noord Afrika, Arabieren (R.K. bond van P.T.T.ers, afd. Roermond).
      b) Inlandsche harmonie (St. Jozefgest.)
      e) Afgodendienst in Togo. (Groep negers en praalwagen). (Buurt Venlosche Weg).
      2. Nederlandsche Koloniën.
      1. Suriname.
      a) Indianen te paard, Indianen kapiteins, Indianen met muziek.
      b) Boschnegers op jacht.
      c) Missionarissen in korjaal, op reis naar de negerstaties.
      d) Hindoe-familie.
      e) Groep Mulatinnen.
      f) Melaatschen-verpleging in Suriname.
      g) Praalwagen: de Eerbiedwaardige Petrus Donders, Apostel der Melaatschen (Buurt Kapel in ’t Zand).
      2. Nieuw Guinea.
      Papoea’s en praalwagen (Vereeniging „De Schmookers”).
      3. Floris.
      a) Troep Florineezen.
      b) Ziekenverpleging op Flores. (praalwagen) (Posterholt).
      4. Java.
      a) Christen bruidstoet.
      b) Katholiek onderricht op Java (praalwagen) (Buurt Ne[e]rstraat).
      3. China.
      a) De geschiedenis der Chineesche missie
      b) Geloofshelden, martelaars (praalwagen).
      c) Chineezen, mandarijnen etc.
      d) Chineesche Priesterwijding (praalwagen) (Weert).
      4. Sint Theresia v. h. Kindje Jezus, patrones der Missiën. (Praalwagen). (R. K. Vrouwenorganisaties van Roermond).

SLOT.

Eén Kudde en één Herder.

      1. Alle volken, alle rassen (Kruisverbond Roermond).
      2. Mannelijke kloosterorden.
      3. Vrouwelijke kloosterorden.
      4. Maagdenkoor.
      5. Hierarchie der Kerk. (R. K. Onderwijzersbond).
      6. De Paus, Kardinalen en Bisschoppen (praalwagen). (Roermondsche Zang- en Muziekvereeniging).
      7. Fanfare Sint Cornelius.
      De plannen voor den optocht werden hoofdzakelijk ontworpen door de kunstschilders de heeren Paul Windhausen en Joan Collecte.
      De costumes werden hoofdzakelijk geleverd door de firma Gebr. Baijens te Antwerpen.
      De Missie-optocht zal langs de volgende straten trekken:
      5 September: Opstelling op den Godsweerdersingel (Zuidzijde), Zwartbroekstr. Neerstraat, Paredisstraat, Steenweg, Varkensmarkt, Markt rond, Neerstraat, Paredisstraat, Munsterplein, Hamstraat, Kruisheerenstraat, Willem II Singel, Zwartbroekplein, Willem II Singel, Stationsplein, Godsweerdersingel, Wilhelminaplein.
      12 September: Godsweerdersingel, Schuitenberg, Kloosterwandstraat, Hamstraat, Munsterplein, Steenweg, Varkensmarkt, Markt, Neerstraat, Zwartbroekstraat, Maraigardestraat, Kruisheerenstraat, Stationsplein, Godsweerdersingel, Wilhelminaplein.
      N.B. Het Optochtcomité behoudt zich het recht voor, in verband met technische moeilijkheden, het plan van de route te wijzigen.

ORDEN EN CONGREGATIES.      

      De volgende missioneerende Orden en Congregaties nemen aan de Missieweek deel:
      Minderbroeders Franciscanen. Minderbroeders Capucijnen, de Orde der Jesuiten, de Dominicanen ,de Carmelieten, de Kruisheeren, de Redemptoristen, de Missionarissen van het Onbev. Hart van Maria, het Gezelschap van het Goddelijk Woord, de St. Josephs-Congregatie van Mill-Hill, de Congregatie der Priesters van het H. Hart van Jezus, de Congregatie der Missie (Lazaristen), de Congregatie der Paters Maristen, de Societeit der Missionarissen van Afrika, de Societeit der Afrikaansche Missiën, de Congregatie der H.H. Harten van Jezus en Maria, de Missionarissen van het Gezelschap van Maria, de Paters Passionisten, de Congregatie der Paters van den H. Geest, de Congregatie der Priesters van O. L. Vr. Hemelvaart, de Missionarissen van de H. Familie, de Congregatie der missionarissen van het H. Hart van Jezus, de Missie van Noorwegen en haar propaganda in Nederland.

EXTRA TREINEN.      

Dienstregeling
Sittard—Roermond.

  aank. vertr.
Sittard —.— 1.20 nm.
Nieuwstadt 1.26 1.27 nm.
Susteren 1.32 1.33 nm.
Echt 1.40 1.41 nm.
Maasbracht 1.49 1.50 nm.
Roermond 2.00 —.— nm.

Venlo—Roermond

  aank. vertr.
Venlo —.— 1.31 nm.
Tegelen 1.38 1.39 nm.
Befreld 1.45 1.46 nm.
Reuver 1.52 1.53 nm.
Swalmen 2.01 2.02 nm.
Roermond 2.10 —.— nm.

      Op deze treinen zijn geldig de gewone plaatsbewijzen, alsmede gezelschapsbiljetten 1e, 2e en 3 klasse voor en reis heen en terug op denzelfden dag voor ten minste 10 personen.
      Men vervoege zich hiervoor tot de betrokken stationschefs.
      Reiskosten gezelschapsbiljetten heen en terug:

    le k. 2e k. 3e k.
Van Maasbracht f 0.51 0.40 0.28
Van Echt   0.89 0.70 0.49
Van Susteren   1.14 0.90 0.63
Van Nieuwstad   1.39 1.10 0.77
Van Sittard   1.58 1.25 0.88
Van Swalmen   0.40 0.30 0.21
Van Reuver   0.76 0.60 0.42
Van Belfeld   1.01 0.80 0.56
Van Tegelen   1.20 0.95 0.67
Van Venlo   1.52 1.20 0.84