Manifest van het Volk van Brabant

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Manifest. Het Volk van Brabant.

Auteur Hendrik van der Noot
Genre(s) Manifest
Brontaal Nederlands
Datering 24 oktober 1789
Bron Manifest: Het volk van Brabant.
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Meer over Manifest. Het Volk van Brabant. op Wikipedia
Manifest. Het Volk van Brabant.
Doór de stemme van den Geestelyken Staet ende het derde Lid van de dry Hoofd-steden, gezaementlyk met de verscheyde Leden van den Adel.

Aen allen die deeze zullen zien ofte hooren lezen SALUYT.

DIE, de welke heden met den hoogsten roem over het recht der volkeren schryven, stellen als grond-regelen en onbetwistbaere waerheden de volgende leerstukken: dat de Souvereynen, oorsprongelyk niet meer dan borgeren zyn, aen wie de Volkeren, met opzigt tot Hun eygen voordeel en geluk, de opperheerschende magt en recht van bestiering hebben toevertrouwt; derhalve, welkaenig ook de bestierings-forme of gedaente zyn mag, moet het recht van de opperheerschende magt, (wilt zy wettig zyn) op 's Volks inwilliging onmiddelyk gegrond zyn.

Alle menschelyke magt blyft wezentlyk bepaelt op het oogwit van des zelfs inrigting door het Genootschap het welk onophoudelyk daer heénen stevend, om zig en in wezen en in bloemigen stand te behouden, op dat het lot der onderlingen aengenaem en gelukkig zy. Noyt kan dat genotschap toestemmen, dan in zulke middelen, welke bekwaem zyn dat uytzicht te bevoorderen of te vervullen.

(...)

Ende in gevolge dier maeken wy kond en kennelyk: dat Wy ten aenzien der voorbeschreven onderdrukkingen en der zelver omstandigheden, gepraemt door de drukkenste noodzaekelykheyd, naer rype overweging met eenstemming en algemeen gevoelen, verklaert hebben gelyk Wy verklaeren by deze den Keyzer Joseph II, Hertog van Brabant ipso Jure vervallen van de Souveryniteyt, Domeynen, Rechten en Voor-rechten van het gezeyd Hertogdom en des-zelfs Lande en de gene daer van afhangende; ende Wy verklaeren Ons EEN VRY EN ONAFHANGELYK VOLK. En in gevolge dier verbieden wy aen allen en iegelyken van voortaen, op wat wyze of maniere het mogt zyn, den gewezen Hertog in die hoedaenigheyd te herkennen. Verbiedende eensgelyk eenen iegelyken, zig in het vervolg van des-zelfs Naem of Wapenen te bedienen in wat zaek of stof, den Hertog, des-zelfs hoog-gezag, rechts-gebied, of Grond-goederen betreffende, het zoude mogen wezen, nog ook te gedoogen dat-ze van iemand daer toe gebruykt worden. (...)

(...)

Bevelen en gebieden Wy: dat dit Ons tegenwoordig Manifest gedrukt, aengekondigt en op alle gewoonelyke plaetsen en daer het noodig mogt zyn, aengeplekt worde, in de Provincie van Brabant, des-zelfs landen en daer van afhangende, op dat zich niemand van onwetentheyd dezes bedienen zou. Wy beveelen dan en gebieden allen den geenen, wie het raeken mag, stiptelyk te agtervolgen den heelen inhoud van dit Manifest; WANT HET WELZYN EN BEHOUDENIS VAN HET VADERLAND ZULKS VEREYSCHT.

Dan vermits den Staeten-Zegel, by kracht en geweld, door den gewezen Hertog in beslag genomen is, hebben Wy onzen Volmachtigden Agent bevoegt, deés Ons Manifest, met het Cachet zyner Wapenen, te zegelen; zullende dit in de plaets van den Staeten Zegel gebruykt worden, tot dat dezen in onze magt zal zyn. Aldus gedaen te Hoogstraeten in Braband den vier-en-twintigsten October 1789. ende was bekleed met den gezeyden Zegel en geteekent: H. C. N. VAN DER NOOT, volmagtigden Agent van het Volk van Braband.