Mantelresolutie

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mantelresolutie

Auteur Koninkrijk der Nederlanden, Republik Indonesia, BFO
Genre(s) verdragen
Brontaal Nederlands
Datering 2 November 1949
Bron Stichting AB
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Mantelresolutie op Wikipedia

De Delegaties van:

1. Het Koninkrijk der Nederlanden,

2. De Regering van de Republiek Indonesië,

3. De Bijeenkomst voor Federaal Overleg,

overwegende, dat zij ter Ronde Tafel Conferentie zijn bijeengekomen om zo spoedig mogelijk tot een goede en duurzame oplossing te geraken van het Indonesische conflict door het bereiken van overeenstemming tussen de deelnemers betreffende de wijze om werkelijke, volledige en onvoorwaardelijke souvereiniteit over te dragen aan de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië overeenkomstig de Renville-beginselen;

overwegende, dat zij dit doel hebben bereikt in goede samenwerking;

overwegende, dat de Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië daarbij waardevolle bijstand heeft verleend;

hebben het volgende besloten:

I. De resultaten van de Ronde Tafel Conferentie zijn vervat in ontwerp-overeenkomsten en brieven, al welke documenten aan deze resolutie zijn gehecht.

II.

A. De ontwerp-overeenkomsten zijn de volgende:

1. het ontwerp-Charter van Souvereiniteitsoverdracht;

2. het ontwerp-Uniestatuut met daaronder begrepen de bijlage en bijzondere overeenkomsten omtrent de voornaamste onderwerpen van toekomstige samenwerking;

3. de ontwerp-Overgangsovereenkomst met de daaronder begrepen bijzondere overeenkomsten, houdende regeling van de onderwerpen, welke als gevolg van de souvereiniteitsoverdracht voorziening behoeven.

B. Omtrent een aantal afzonderlijke punten hebben de Delegaties hun standpunten in een briefwisseling aan elkander medegedeeld.

III. De onder A en B genoemde bescheiden zijn in de Nederlandse en de Indonesische taal gesteld. Beide teksten hebben gelijke kracht. Er is een officiële Engelse vertaling van de stukken vervaardigd, welke in geval van verschil in betekenis tussen de Nederlandse en de Indonesische teksten de doorslag zal geven.

IV. De aanvaarding van deze resolutie door het Koninkrijk der Nederlanden enerzijds en de tot de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië toetredende gebieden anderzijds zal worden beschouwd als ratificatie van de aan deze resolutie gehechte bescheiden. De ratificatie door een der partijen verliest haar kracht als een der andere partijen de resolutie niet ratificeert.

V. De onder II vermelde overeenkomsten zullen in werking treden op het ogenblik van de souvereiniteitsoverdracht, welke zal geschieden in een plechtige bijeenkomst te Amsterdam, te houden uiterlijk op 30 December 1949.

VI. De Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië of een ander orgaan van de Verenigde Naties zal in Indonesië toezien op de nakoming van de op de Ronde Tafel Conferentie bereikte overeenkomsten.


De Delegatie van het Koninkrijk der Nederlanden,
J.H. van Maarseveen,
Voorzitter.

De Delegatie van de Regering van de Republiek Indonesië
Mohammad Hatta,
Voorzitter.

De Voorzitter van de Ronde Tafel Conferentie,
W. Drees.

De Delegatie van de Bijeenkomst voor Federaal Overleg,
Hamid,
Voorzitter.

De Secretaris-Generaal der Ronde Tafel Conferentie,
M.J. Prinsen.

De Commissie der Verenigde Naties voor Indonesië,
R. Herremans,
Voorzitter van de week.

H. Merle Cochran,
Lid.

Th.K. Critchley,
Lid.

J.A. Romanos,
Eerste Secretaris.