Nederlandsche Staatscourant/Jaargang 1871/Nummer 93/Wet van den 3den April 1871

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wet van den 3den April 1871
Auteur(s) Bartstra
Datum Donderdag 20 april 1871
Titel Wet van den 3den April 1871, houdende goedkeuring der overeenkomst betrekkelijk den onderhandschen verkoop van strooken grond en parallelwegen langs den Staatsspoorweg in de gemeenten Roermond en St. Odilienberg aan jhr. F. B. H. Michiels van Kessenich te Roermond
Krant Nederlandsche Staats-Courant
Jg, nr ?, 93
Editie, pg [Dag], [1]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

NEDERLANDEN.

’s Gravenhage, den 19den April 1871.

(Staatsblad no. 25.)       WET van den 3den April 1871, houdende goedkeuring der overeenkomst betrekkelijk den onderhandschen verkoop van strooken grond en parallelwegen langs den Staatsspoorweg in de gemeenten Roermond en St. Odilienberg aan jhr. F. B. H. Michiels van Kessenich te Roermond.

      Wij WILLEM III, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

      Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

      Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat jhr. F. B. H. Michiels van Kessenich, te Roermond, den eigendom wenscht te verkrijgen van eenige strooken grond, op kleine uitzonderingen na, liggende tusschen zijne eigendommen en den Staatsspoorweg in de gemeenten Roermond en St. Odilienberg; dat die strooken door hunne gedaante en ligging voor anderen geene waarde hebben en dus de onderhandsche verkoop aan hem in het belang van den Staat is;

      Gelet op de wet van 29 Augustus 1848 (Staatsblad no. 39);

      Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Eenig artikel.

      De overeenkomst, gesloten bij de in afschrift aan deze wet gehechte akte van 27 October 1870, waarbij de Staat aan jhr. Frans Bernard Hubert Michiels van Kessenich, te Roermond, eenige strooken grond langs den Staatsspoorweg in de gemeenten Roermond en St. Odilienberg verkoopt, wordt goedgekeurd.

      Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, collegien en ambtenaren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

      Geseven te ’s Gravenhage, den 3den April 1871.

WILLEM.      
       De Minister van Financien,
       Blussé.
Uitgegeven den twaalfden April 1871.
De Minister van Justitie,
J. A. Jolles.


            kopij.

      De ondergeteekenden mr. Victor Franciscus Hubertus Mertz, ontvanger der registratie en domeinen te Roermond, onder voorbehoud van de goedkeuring der wetgevende magt handelende namens den Staat, krachtens aanschrijving van den heer directeur der registratie en domeinen te Maastricht, dd. 24 October 1870, no. 2946, gegrond op een brief van Zijne Excellentie den Minister van Financien van 26 September 1870, no. 18, ter eenre,
      en jhr. mr. Frans Bernard Hubert Michiels van Kessenich, grondeigenaar, wonende op het huis Hattem bij Roermond, contractant ter andere zijde,
      hebben de navolgende overeenkomst gesloten:
      De Staat verkoopt voor de som van twee duizend drie honderd tachtig gulden (f 2380) aan den contractant ter andere zijde, die voor die som in koop aanneemt, de navolgende aan den Staat toebehoorende ten oosten en ten westen langs den Staatsspoorweg in de gemeenten Roermond en St. Odilienberg gelegen strooken gronds met eene geele en, voor zoo ver zij tot parallelweg dienen, met eene oranje kleur aangewezen op de door beide partijen gewaarmerkte kaart, gehecht aan het voor den verkooper bestemd exemplaar dezer akte, als:
      1o. eene strook weiland ten westen van den spoorweg in de gemeente Roermond, beginnende langs den aangenomen as op 14 en een halve meter uit het buitenvlak van het zuidelijk landhoofd der brug over de Roer tot aan den weg onder de doorlaatbrug, groot twee aren drie en twintig centiaren, bij het kadaster bekend als gedeelte van no. 1293 der sectie C;
      2o. eene strook weiland ten oosten van den spoorweg, beginnende langs den aangenomen as op vier meter uit het buitenvlak van het zuidelijk landhoofd der brug over de Roer tot aan den weg onder de doorlaatbrug, groot drie aren zes en dertig centiaren, bij het kadaster bekend als gedeelte van no. 1293 der sectie C;
      3o. eene strook bouwland ten westen van den spoorweg in de gemeente Roermond, beginnende aan den zuidelijken teen van den zuidelijken leidijk langs de doorlaat voor de Roer tot aan den als no. 1284 en 1093 van sectie C gekadastreerden weg tegenover het kasteel Hattem, groot vijf aren vijftig centiaren, bij het kadaster bekend als gedeelte van no. 1282 der sectie C;
      4o. eene strook bouwland, zich uitstrekkende als de vorige ten oosten van den spoorweg, groot negen aren acht en tachtig centiaren, kadastraal bekend als gedeelte van no. 1282 der sectie C;
      5o. eene strook bouwland ten westen van den spoorweg in de gemeente Roermond tusschen den onder no. 3 genoemden en den daarop volgenden overweg, groot acht aren zeven en tachtig centiaren, kadastraal bekend als gedeelte van no. 1282 der sectie C;
      6o. eene strook bouwland ten oosten van den spoorweg en zich uitstrekkende als de vorige, groot negen aren zes centiaren, kadastraal bekend als gedeelte van no. 1282 der sectie C;
      7o. eene strook bouwland ten westen van den spoorweg in de gemeenten Roermond en St. Odilienberg, beginnende aan den teen van den zuidelijksten der onder nommer vijf en zes genoemde overwegen en eindigende aan den overweg bij het wachtershuisje no. 48, groot zestien aren zestien centiaren, bij het kadaster bekend als gedeelte van no. 1313 der sectie C der gemeente Roermond en een gedeelte van no. 422 van sectie A der gemeente St. Odilienberg;
      8o. eene strook bouwland ten oosten van den spoorweg, zich uitstrekkende als de vorige, groot negentien aren twee en veertig centiaren, bij het kadaster bekend als gedeelte van no. 1313 van sectie C der gemeente Roermond en een gedeelte van no. 422 van sectie A der gemeente St. Odilienberg;
      9o. eene strook bouwland ten westen van den spoorweg in de gemeenten Roermond en St. Odilienberg tusschen het verlengde der oostelijke grens van het perceel sectie C, no. 1333, der gemeente Roermond en den weg van Herten naar St. Odilienberg, groot twee en twintig aren acht en zeventig centiaren, bij het kadaster bekend als gedeelte van sectie C, no. 1334, der gemeente Roermond, en een gedeelte van sectie A, no. 415, der gemeente St. Odilienberg;
      10o. eene strook bouwland ten oosten van den spoorweg in de gemeenten Roermond en St. Odilienberg, beginnende bij het erf van het wachtershuisje no. 48 en den daar langs liggenden overweg en eindigende bij den weg van Herten naar St. Odilienberg met een parellelweg langs een deel dezer strook, te zamen groot een en veertig aren vier en vijftig centiaren, bij het kadaster bekend als gedeelte van sectie C, no. 1267, 1334 en het nommer 1258, der gemeente Roermond en van Sectie A, no. 414 en een gedeelte van no. 415, der gemeente St Odilienberg.
      Deze verkoop en koop heeft plaats onder de navolgende voorwaarden:
      1o. De Staat behoudt zich het regt om den verkochten grond te betreden voor het onderhoud van de levende heggen, die hij op den bij de wet bepaalden afstand van de grens mogt plaatsen.
      2o. De kooper treedt in het genot der gekochte gronden op den dag der goedkeuring dezer overeenkomst. Hij aanvaardt ze in den toestand waarin zij zich bevinden en met alle daarbij behoorende heerschende en lijdende erfdienstbaarheden, zonder dat een van beide partijen aansprakelijk is wegens onjuiste opgaaf der grootte.
      3o De kooper kan geene andere bewijzen van eigendom vorderen dan een dubbel van deze akte, welke hem bij de betaling van den koopprijs zal worden uitgereikt, voorzien van kwitantie.
      4o. De koopprijs moet betaald worden ten kantore van den voornoemden ontvanger binnen dertig dagen na de afkondiging der wet, die den verkoop goedkeurt.
      5o. De grondbelasting der gekochte perceelen over het loopende jaar wordt door den Staat gedragen.
      6o. Al de kosten van dezen verkoop, daaronder begrepen die van opmeting, schatting, enz., zoomede die der levering, moeten door den kooper op de eerste aanvraag ten kantore van meergenoemden ontvanger voldaan worden.
      De gronden zijn door den Staat aangekocht, die in de gemeente Roermond, sectie C, nos. 1293, 1282 en 1258, bij onderhandsche koopakte van 18 Julij 1862, overgeschreven den 4den October 1862 in deel 197, no. 8; sectie C, no. 1267, bij voormelde akte en bij onderhandsche akte van 26 Maart 1862, overgeschreven den 5den September 1862 in deel 195, no. 23; sectie C, no. 1313, bij onderhandsche akte van 12 Februarij 1863, overgeschreven den 7den April 1863 in deel 202, no. 58, en sectie C, no. 1334, bij onderhandsche akte van 31 Augustus 1863, overgeschreven den 19den September 1863 in deel 210, no. 38, en die in de gemeente St. Odilienberg, bij onderhandsche akte van 18 Julij 1862, overgeschreven den 4den October 1862 in deel 197, no. 7.

      Aldus in dubbel opgemaakt en geteekend te Roermond den zeven en twintigsten October 1800 zeventig.


V. Mertz.
      (Get.) F. Michiels van Kessenich,
Voor kopij conform,
De Secretaris-Generaal van het Ministerie
van Financien
,
      Bartstra.


Overige vindplaatsen[bewerken]

  • Bartstra (12 april 1871) Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden (No. 25.) Wet van den 3den April 1871, houdende goedkeuring der overeenkomst betrekkelijk den onderhandschen verkoop van strooken grond en parallelwegen langs den Staatsspoorweg in de gemeenten Roermond en St. Odilienberg aan jhr. F. B. H. Michiels van Kessenich te Roermond.