Nederlandsche Staatscourant/Jaargang 1893/Nummer 9/Gerechtelijke aankondigingen

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gerechtelijke aankondigingen
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 11 januari 1893
Titel Gerechtelijke aankondigingen
Krant Nederlandsche Staatscourant
Jg, nr ?, 9
Editie, pg [Dag], [9-10]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

[9]


[...]


GERECHTELIJKE AANKONDIGINGEN.

Bekendmaking

ingevolge artikel 31 van het Wetboek van Koophandel.

      Bij akte, den 4den Januari 1893, verleden voor den notaris Metz, resideerende te Rotterdam, hebben de ondergeteekende Cornelis Johannes Viverooy en Bernard de Graaff, beiden koopman en winkelier, wonende te Rotterdam, te rekenen van den 1sten October 1892, ontbonden de tusschen hen bestaan hebbende vennootschap van koophandel, onder den naam Au Bon Marché, firma Viverooy en de Graaff, waarvan het doel was de handel in gemaakte heerenkleederen en aanverwante artikelen benevens de uitoefening van het vak van marchand-tailleur te Rotterdam, te Schiedam, te Delft en te ’s Gravenhage.
      De liquidatie der nog loopende zaken van de ontbonden vennootschap zal geschieden, voor zooveel betreft de zaken te Rotterdam en te Schiedam, door den ondergeteekende Viverooy, en voor zooveel betreft de zaken te ’s Gravenhage en te Delft, door den ondergeteekende de Graaff.

C. J. Viverooy.
B. de Graaff.

      (185)


[10]


Vennootschap.

      Bij akte, den 7den Januari 1893 voor den notaris mr. W. S. J. van Waterschoot van der Gracht te Amsterdam verleden, is door de ondergeteekenden dr. Petrus Josephus Hubertus Cuypers, architect, en Josephus Theodorus Joannes Cuypers, civiel-ingenieur, beiden wonende te Amsterdam, eene vennootschap van koophandel opgericht, ten einde voor gemeenschappelijke rekening voort te zetten de vervaardiging van en den handel in kerkornamenten en aanverwante artikelen, tot dusverre geschied en gedreven in de ateliers der ontbonden vennootschap firma Cuypers en Stoltzenberg te Roermond.
      De vennootschap is gevestigd te Roermond onder de firma Cuypers en Co. Zij is aangegaan voor onbepaalden tijd, te rekenen van den 15den September 1892 af, tot zes maanden na het tijdstip, waarop zij door een der vennooten, zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden zal worden opgezegd.
      Ieder vennoot heeft het recht de vennootschap door het teekenen van de firma te verbinden.
      Tot het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen, het opnemen van gelden tot hooger bedrag dan f 5000 in een of meer termijnen, het ter leen geven van gelden, het aangaan van borgtochten en dergelijke handelingen, worden echter beider handteekeningen vereischt.
      Amsterdam, 9 Januari 1893.

P. J. H. Cuypers.
Joseph Th. J. Cuypers.

      (186)

      Bij akte, den 30sten December 1892 ten overstaan van den ondergeteekenden notaris verleden, is de vennootschap, aangegaan tusschen de heeren Willem Godfried Simonis en Charles Guillaume Soff jr., beiden te Amsterdam, tot uitoefening van den handel in optische, medische en chirurgische instrumenten, verband-, verplegings- en verdere aanverwante artikelen, onder de firma Simonis Soff en Co., gevestigd aldaar, bij akte, den 24sten Juli 1891 onder de hand geteekend, te rekenen van 7 Januari 1893 af, ontbonden, met het recht aan genoemden heer Soff om voorschreven firma uitsluitend te blijven voeren, hetzij alleen, hetzij in vennootschap met anderen.
      Amsterdam, den lsten Januari 1893.

J. G. J. van der Beek, Notaris.

      (180)

      Bij akte, op den 24sten December 1892 voor den ondergeteekende verleden, is aan Dirk Eikendal, schildersknecht, wonende te Apeldoorn, overgegaan de helft van het aandeel, hetwelk Egbert Eikendal toekomt in de vennootschap gedreven onder de firma Eikendal en Zoon te Apeldoorn, zoodat Dirk Eikendal genoemd voor ¼ gedeelte medelid van genoemde vennootschap is geworden.

Notaris Walter.

      (179)