Nieuwe Rotterdamsche Courant/Jaargang 1848/Nummer 231/Belgische Post

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Belgische Post
Auteur(s) Anoniem
Datum Woensdag 27 september 1848
Titel Belgische Post
Krant Nieuwe Rotterdamsche Courant
Jg, nr ?, 231
Editie, pg [Dag], [3]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Belgische Post.

      Brussel, 26 September. Eergisteren morgen ten 11 ure is hier de tentoonstelling van voorwerpen van landbouw geopend, in tegenwoordigheid van de koninklijke familie en vele aanzienlijken. In den namiddag heeft de jaarlijksche optogt der reuzenpoppen, als de zoogenaamde Grootvader van Mechelen, de don Christophorus van Hasselt, enz. ten aanschouwe eener schier ontelbare volksmenigte plaats gehad. Daarna had op het stadhuisplein een groot concert plaats, waarop onder anderen de volksliederen werden uitgevoerd en dat tot 8 uren duurde. In den avond waren de verschillende wijken dezer stad verlicht, hetwelk eene aanzienlijke menigte tot in den nacht op de been hield.
      Gisteren had de tentoonstelling der koninklijke academie van schoone kunsten plaats, waarbij aan een aanzienlijk aantal kunstenaars gouden en vergulden medailles werd uitgereikt en tevens geproclameerd werd, dat de koning, tot ridders der Leopolds-orde had benoemd de heeren A. Achenbach, schilder te Dusseldorp; C. A. Fraikin, beeldhouwer binnen deze stad; Alois Hunin, schilder te Mechelen en L. Mathieu, directeur der academie te Leuven. Onder hen die vergulde medailles ten deel vielen bevonden zich de heeren J. B. Bilder, schilder te Utrecht en J. C. Mertz, schilder te Amsterdam.
      De tentoonstelling en het concours van paarden en vee had mede gisteren plaats, welke zeer schoon en belangrijk waren en bezocht werden door den koning, de koningin, den hertog van Braband en den graaf van Vlaanderen.
      Daarna had de optogt der allegorische zegewagens plaats, welke zeer luisterijk was en waarbij bijna alle belgische steden vertegenwoordigd waren.
      Heden worden de feesten voortgezet en belooven zoo mogelijk nog schooner dan in de vorige dagen te zijn.
      — Gisteren is Prins Lodewijk Napoleon met eene stoomboot van Londen te Ostende aangekomen.
      — Drie of vier Lascars van de equipage van het belgische vaartuig Charles Quint zijn aangenomen, om hier bij de feestelijkheden eene rol te vervullen. Jl. Zaturdag zijn zij per spoortrein van Antwerpen aangekomen. Met één hunner had men veel moeite; hij wilde niet in den wagon en bood sterken tegenstand; ongetwijfeld was hij ontsteld op het gezigt van de groote feestkar, die met denzelfden trein herwaarts werd vervoerd; hij zal gemeend hebben, dat eene of andere offerplegtigheid of auto-da-fé op til was, waarvoor hij gewis weinig neiging gevoelde.