Nieuwe Tilburgsche Courant/Jaargang 52/Nummer 10819/Liturgische Kalender

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Liturgische Kalender
Auteur(s) Anoniem
Datum Zaterdag 12 juli 1930
Titel Liturgische Kalender
Krant Nieuwe Tilburgsche Courant
Jg, nr 52, 10819
Editie, pg [Dag], Tweede Blad, [1]
Opmerkingen Thomas van Aquino vermeld als Thomas van Aquine, Albert Sleumer als Sleumer
Brontaal Nederlands
Bron kranten.delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

Liturgische Kalender.

      ZONDAG, 13 Juli. 5e Zond. na Pinkst. 2e Geb. v. d. H. Anacletus, 3e A cunctis.
      De H. Anacletus wordt aangegeven als vierde Paus en als de laatste die door den H. Petrus gewijd is. Hij regeerde 9 jaren en leed den marteldood tegen ’t einde der eerste eeuw.
      MAANDAG, 14 Juli. H. Bonaventura. Credo. Hij werd geboren te Bagnorea in Toscane (Italië). Als klein kind werd hij door den H. Franciscus van Assisië van wissen dood bevrijd en zijn moeder deed de gelofte hem aan de orde van Franciscus te geven. Hij trad, nog bijna kind, in de Orde en werd naar Parijs gezonden ter verdere studie. Zijn beroemde leermeester Alexander van Hales getuigde van hem, dat ’t in hem wel scheen of Adam niet gezondigd had. Zijn studie slaagde schitterend. Niet lang echter liet zijn overheid zijn ontzagwekkende wetenschap stralen: toen hij 35 jaar was trokken zijn engelachtige deugden hem op de eersle plaats der Orde. Hij schreef vele werken en Rome benutte den hoogbegaafde: hij werd Kardinaal en Bisschop van Albano. Toen hem de kardinaalshoed gebracht werd, was hij bezig met borden wasschen. Zijn vriend, de H. Thomas van Aquine noemde hem bij zijn leven reeds „heilig”. Op ’t Concilie van Lyon stierf hij, in 1274. Hij is Kerkleeraar en bekend onder den eere-naam „Seraphijnsche Leeraar”.
      DINSDAG, 15 Juli. H. Plechelmus, 2e Geb. v. d. H. Henricus.
      Plechelmus, in Ierland (Schotland, meent Dr. Sleumer) Bisschop gekozen, toog met St. Wiro, die in gelijk geval verkeerde, naar Rome om de keuze aan den Paus voor te leggen. Op reis sloot een Diaken Otger zich bij hen aan. In Rome werden de twee eersten Bisschop gewijd en, na in hun diocesen het heidendom uitgeroeid te hebben, gingen zij met Otger naar onze landen en predikten in overleg met Sint Willibrord in ’t Oosten des lands, vooral Oldenzaal, in Kleef, Gelder en Gulik. Pepijn van Herstal gaf hun het klooster Odiliënberg bij Roermond en biechtte bij Plechelmus op geregelde tijden. Alle drie stierven, afgewerkt, in dat klooster, Plechelmus in 713.
      De H. Henricus, hertog van Beieren, tot keizer gekozen, beurde de Kerk op, die harde slagen had bekomen; hij herstelde Paus Benedictus VIII op zijn troon. De H. Benedictus genas hem te Rome van een ernstige ziekte. Hij voerde vele gelukkige oorlogen die allen het geloof ten bate waren. Hongarije bracht hij tot het christendom. In zijn huwelijk met de H. Cunigonde bewaarden beiden de maagdelijkheid. † 1024.
      WOENSDAG, 16 Juli. O.L. Vr. v. d. Berg Carmel. Credo. Pref. v. O.L. Vr.
      Volgens oude overlevering werd op den berg Carmel (niet ver van Nazareth) O.L. Vrouw van de eerste tijden des christendoms vereerd. Daar ontstond ook later de Orde der Carmelieten, die de vergunning bekwamen de Moeder Gods onder bovenstaanden titel te vereeren in bijzonder feest. Dit feest werd in 1726 over heel de Kerk uitgestrekt en is tevens het feest van het Scapulier. Dit laatste door de H. Maagd aan den Zaligen Simon Stock overhandigd, is in onze streken wel algemeen bekend. Moge de moderne geest het onze kinderen niet van de schouders rukken!
      DONDERDAG, 17 Juli. H. Alexis. 2e Geb. A cunctis, 3e naar keuze.
      Gods wegen zijn wonderbaar. Alexis, rijk en adellijk Romein huwde. Op hoogere ingeving verliet hij zijn vrouw den eersten nacht na het huwelijk en toog als pelgrim uit om de vermaarde kerken te bezoeken.
      Toen te Edessa in Klein-Azië een Mariabeeld zijn naam openbaarde, ging hij terstond scheep. Het vaartuig met bestemming naar Tarsus, Paulus’ geboortestad, werd door den storm gedreven naar Rome... Aan ’t huis van Alexis’ vader, die treurde om z’n zoon, vervoegde zich een arme vreemdeling, die een kamertje onder de trap van het luxueuse huis vroeg en verkreeg. Daar leefde de vreemdeling arm en at genadebrood. 17 jaren geleden was uit dat huis de rijke zoon heengegaan; 17 jaren leefde een vreemde onder de trap. Toen begonnen op eens alle klokken van Rome te luiden, zegt de legende, en klonk een stem: de Heilige is gestorven. Uit het kamertje straalde licht. Men ijlde toe en Alexis lag dood met een papier in de hand, dat zijn levensloop bevatte. (5e eeuw).
      VRIJDAG, 18 Juli. H. Camillus, 2e Geb. v.d. H.H. Symphorosa en haar zeven zonen.
      Camillus legde zich in Italië toe op ziekenverpleging en stichtte daartoe een Orde. Hij werd patroon der hospitalen gesteld en zijn voorspraak wordt ingeroepen bij de kerkelijke gebeden voor stervenden. Hij stierf 64 jaar oud in 1614.
      Symphorosa, weduwe van den Martelaar Getulius, onderging met haar zeven zonen den marteldood in 180.
      ZATERDAG, 19 Juli. H. Vincentius van Paulo. ’n Arme jongen, goed voor de armen. Onder veel zorgen tot priester geklommen. Slaaf bij de Turken; bekeerde zijn meester. – Pastoor-Aalmoezenier op de galeien bij veroordeelde boeven. Armen bleven zijn lievelingen, verwaarloosde kinderen was hij ten vader, hij stichtte seminaries en de Congregatie der Lazaristen, die missionarissen kweekt, hij stond Lodewijk XIII in zijn stervensuur bij en steunde met raad de moeder van Lodewijk XIV. Hij gebruikte zijn invloed om slechts waardigen tot kerkelijke ambten te doen benoemen. Ongelukkigen van wat aard ook stond hij ter zijde, bedelaars, gebrekkigen, gevallen vrouwen, onverbeterlijke jonge deugnieten, slaven, heele streken door pest, oorlog, hongersnood geteisterd overdekte hij met weldaden. Zoo sleepte hij zijn uitgemergeld lichaam rond tot 85 jaar; in 1660 had de dood weinig in hem te dooden.