Nieuwe Venlosche Courant/Jaargang 52/Nummer 152/Liefdewerk tot Ondersteuning van Nederl. Missionarissen gevestigd in het Groot Seminarie te Roermond

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Liefdewerk tot Ondersteuning van Nederl. Missionarissen gevestigd in het Groot Seminarie te Roermond
Auteur(s) Anoniem
Datum Donderdag 31 december 1914
Titel Liefdewerk tot Ondersteuning van Nederl. Missionarissen gevestigd in het Groot Seminarie te Roermond. Regels voor het verzamelen
Krant Nieuwe Venlosche Courant
Jg, nr 52, 152
Editie, pg [Dag], Tweede Blad, [2]
Brontaal Nederlands
Bron delpher.nl
Auteursrecht Publiek domein

LIEFDEWERK

tot Ondersteuning van Nederl. Missionarissen

gevestigd in het

Groot Seminarie te Roermond.

Regels voor het verzamelen.

I. POSTZEGELS.

      1o, Men drage zorg, dat de postzegels bij het afscheuren of knippen niet beschadigd worden. Bij beschadiging, zelfs van de getande randjes, verliezen zij nagenoeg alle waarde. Dit geldt voornamelijk voor de zeldzame en vreemde postzegels.
      2o. Men wordt verzocht door postzegelliefhebbers geen postzegels te laten uitzoeken, liever echter aan de verzamelaars ons adres ten zeerste aan te bevelen ter verkrijging der hun onbekende exemplaren, wier prijs zeker met dien der postzegelhandelaars kan concurreren. Ten allen tijde zijn wij gaarne bereid zichtzendingen te maken.
      3o. Men gelieve briefkaarten, (indien de inhoud daartoe geschikt is), enveloppen, postbladen enz., waarop het zegel gedrukt is, in haar geheel te bewaren.
      4o. Wanneer men bij het opruimen van oude papieren oude postzegels vindt, gelieve men deze niet af te scheuren, maar met de enveloppe of het papier, waarop ze bevestigd zijn, in te zenden.
      5o. Daar er veel postzegels gestuurd worden, die in pakjes op elkaar zijn gebonden, wordt men verzocht, enkel postzegels van eenzelfde soort in pakjes te doen, onverschillig hoeveel er in zijn; zoodoende toch hebben ook do gewone postzegels nog meer dan het dubbele der waarde, dio zij anders zouden bezitten.
      N.B. Daar het door de Postadministratie is toegestaan, de postzegels op de pakketten zelf en dus niet op de pakketkaarten te plaatsen, is het wenschelijk, dat men hieraan denkt, daar aldus ook de duurdere postzegels in ons bezit komen.

II. ZILVERPAPIER.

      Hieronder wordt verstaan het bladtin, waarin chocolade, comestibles enz. verpakt zijn.
      Dit is een van de artikelen, die het meest opbrengen en daarom bijzonder ter verzameling worden aanbevolen.

III. CAPSULES, LOOD, KOPER, TIN, CAOUTCHOUC.

      Hieronder valt alles, wat staniool of lood is, als: Capsules van wijn-, likeur- en inmaakflesschen, alsook lood en theelood. Ook op dit, evenals het voorgaande artikel, alsmede op koper, tin en vooral oud caoutchouc van fietsbanden, ballen, overschoenen enz. wordt uwe aandacht gevestigd.
      N.B. Het zou ons ten zeerste gerieven, indien de capsules en ’t zilverpapier afzonderlijk werden gehouden van de postzegels.

IV. OUD PAPIER.

      Hieronder worden verstaan: couranten, oude boeken, schrijfboeken, visite-, reclame- en ansichtskaarten.
      Ook verzamelen wij Liebigprentjes en Photographieprentjes, Verkade- en Stollwerkplaatjes, die dikwijls als reclameplaatjes gegeven worden.

V. OUDE MUNTEN.

      Hieronder verstaat men alle munten, alsmede medailles, van welk metaal zij ook zijn.

VI. GOUD EN ZILVER.

      Aangezien ons voor een niet onaanzienlijk bedrag aan defecte gouden en zilveren sieraden werd toegestuurd, komt het ons niet ondoelmatig voor, ook op deze zaken te wijzen.
      Niet zelden toch gebeurt het, dat buiten gebruik geraakte gouden en zilveren sieraden, wel niet als waardeloos worden weggeworpen, maar toch feitelyk als waardeloos ter zijde liggen. Van verkoopen komt dikwijis niets; voor ons liefdewerk echter zoude het eene niet onbelangrijke bijdrage wezen.

VII. VERSLETEN GLOEIKOUSJES.

      Dit poeder dient natuurlijk heelemaal afzonderlijk gehouden te worden.
      Ook worden zelateurs en andere begunstigers vriendelijk verzocht, de verschillende artikelen zooveel mogelijk afzonderlijk te houden.
      Oude pennen en sigarenpunten hebben voor ons volstrekt geen waarde.
      Men wordt vriendelijk verzocht ’t verzamelde franco te zenden aan ’t Liefdewerk Groot-Seminarie Roermond of aan een der onderstaande adressen. Om echter alle onnoodig porto uit te sparen, wachtte men tot een goede partij bij elkaar is.
      Wij vestigen bijzonder de aandacht op de Jubileumzegels, en tevens op alle postzegels omdat deze voor ons van meer waarde zijn dan de andere. Daarom wordt men verzocht deze afzonderlijk te bewaren, wanneer zulks gevoeglijk kan geschieden.
      Bij deze gelegenheid wenschen wij onze Zelateurs, Zelatricen en Medehelpers een Zalig Nieuwjaar.

Met alle hoogachting,
Het Bestuur:
Th. Berendsen, President.
G. Brouwers, 1ste Secretaris.
L. Thomas, 2de Secretaris.
P. Windhausen, Correspondent.


      Met 1 Januari zal ais president optreden de Eerw. heer F. Op de Coul.