Nuns (VpN 1933:2)

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


  • De heer J. G. M. Reynders, Sr., Penningmeester van de Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging, verzoekt den leden der vereeniging, die hun contributie voor 1933 nog niet betaald hebben, deze voor den 1sten April a.s. aan hem toe te zenden. Adres: Den Haag, Goudsbloemlaan 120. Postrek. 199061.
  • Tot onzen grooten spijt moeten wij mededeelen, dat mejuffrouw Sophie Sanders in Eindhoven, die vanaf begin 1890 lid der Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging was, wegens gezondheidsredenen voor haar lidmaatschap heeft bedankt.
Mej. Sanders heeft zich steeds doen kennen als een trouwe aanhangster en uitstekende kenster van Schleyer's Wereldtaal. Van hare hand zijn in de meeste jaarboekjes en in het vroegere orgaan „Nuns blefik se Volapükavol“ van de Alg. Nederl. Wereldtaalvereeniging verschillende artikelen in Volapük verschenen, waarvan eenige uit het Duitsch en het Zweedsch vertaald waren.