Ons Zuiden/Jaargang 1/Nummer 142/Maastricht 20 Juni/Rechtszaken

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Rechtszaken’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Ons Zuiden, woensdag 21 juni 1893, [p. 2]. Publiek domein.
[ 2 ]

Rechtszaken.

 Voor de arrondissements-rechtbank alhier werd gisteren, Maandag, behandeld de strafzaak tegen J. H. L. Russel, drukker en uitgever, wonende te Weert-Meerssen, beschuldigd van in het antisemitisch weekblad „Waarheid en Recht,” waarvan hij uitgever en redacteur is, in het nummer van 5 Februari 1893 te hebben opgenomen of doen opnemen en afdrukken en in elk geval te hebben doen verspreiden met het oogmerk om de eer en den goeden naam van den heer A. C. Wertheim, lid der Eerste Kamer zoowel als privaat persoon als in zijne hoedanigheid van volksvertegenwoordiger aan te randen en om hem te beleedigen, een schrijven in den vorm van een brief aan de redactie van genoemd weekblad, onderteekend A. C. Werdheim, lid der Eerste Kamer en eere-voorzitter der „Alliance Israelite” in Nederland, waarvan de inhoud hem bekend was en waarvan hij wist en zeer goed begreep, dat het niet afkomstig was van genoemden heer Wertheim, maar valschelijk aan hem werd toegedicht en valschelijk werd voorgesteld als van hem afkomstig te zijn, terwijl de inhoud daarvan, zoo hij uit de pen van den heer Wertheim ware gevloeid, voor dezen beleedigend was en hem zou prijs stellen aan den haat en de verachting zijner medeburgers.
 Behalve de beklaagde, die niet ter terechtzitting was verschenen en tegen wien verstek werd verleend, was ook een der getuigen niet opgekomen, zoodat na voorlezing der op de zaak betrekkelijke stukken en het hooren van den heer Wertheim de verdere behandeling is verdaagd tot Maandag, 26 Juni a. s.