Ons Zuiden/Jaargang 1/Nummer 142/Roermond, 20 Juni

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Roermond, 20 Juni’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit Ons Zuiden, woensdag 21 juni 1893, [p. 2]. Publiek domein.

[ 2 ]  * ROERMOND, 20 Juni. — Maandag werd de tombola-tentoonstelling in de zaal van den heer M. Hendriks met een bezoek vereerd van de edelachtb. heeren M. L. J. Geradts, burgemeester, en H. Schreurs, wethouder.
 Later brachten de weeskinderen er een bezoek aan, en in de loop van den middag de leerlingen van het Klein College en later de studenten van het Bisschoppelijk College, terwijl ook velen van de goedkoope gelegenheid profiteeren om de aardige prijzen in oogenschouw te nemen.
 Onder de hoofdprijzen munten uit: 1e prijs, camée, geschonken door Z. H. Paus Leo XIII, het borstbeeld van Z. H. voorstellende in gouden omzetting, in sierlijk étui; 2e prijs, een fraaie étui met champagne-glazen, geschonken door den edelachtb. heer burgemeester Geradts; 3e prijs eene prachtvolle schilderij van den heer Windhausen (vader) Ecce Homo in lijst; 4e prijs een schilderij van den heer Windhausen (zoon) een paar jachthonden voorstellende.
 Verder vindt men er huiselijken benoodigheden, spellen, teeken- muziek- en handschoendoozen, dameshandwerken, albums, beelden, kruisbeelden, serviezen, plateschilderingen, stoelen, tafeltjes, een fraai kastje, wijn en champagne, muurversieringen enz., tezamen ruim 1500 prijzen.
 De zaal is feestelijk versierd met de busten van H. M. onze jeugdige Koningin en Z. H. Paus Leo XIII, met bloemen en planten, vlaggetropheeën enz.
 De uitloting zal Vrijdag morgen ten 9 ure aanvangen.
 * — Op de gisteren gehouden veemarkt waren aangevoerd 6 stieren, 8 ossen, 75 koeien en 48 runderen, waarvan verkocht werden 2 stieren, 3 os[s]en, 20 koeien en 1[5?] runderen.
 De handel was slap en de prijzen lager.
 * — Zondag namiddag werd op den Venlooschen weg een man door drie boeren uit Horn aangevallen en deerlijk mishandeld. Verschillende wonden werden hem toegebracht, waaronder eene gapende aan zijn voorhootd.
 Oude veeten schijnt de aanleiding te zijn geweest.
 * — Niettegenstaande men gisteren den geheelen dag in de Maas heeft gedregd om het lijkje van den zondag-namiddag verdronken J. B. op te visschen, is zulks nog niet mogen gelukken. Van daag zal men opnieuw er mede beginnen.
 De kleederen zijn nog op het stadhuis, ter beschikking van de justitie.