Ontwerp-Huishoudelijk-reglement van de algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


I. Over den naam. Art. 1. De naam der vereeniging is eenvoudig zonder eenige toevoeging: „Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging (Volapükaklub valemik Nedänik)“. Zij heeft tot devies gekozen het Nederlandsche spreekwoord: „Eendracht maakt macht (Baläl jafon nämädi)“, dat in het embleem der vereeniging en in haar vaandel voorkomt.


II. Over het embleem. Art. 2. Het embleem der vereeniging bestaat uit het Volapükembleem, waarboven in het Volapük de naam der vereeniging en daaronder in het Volapük op een lint de door haar aangenomen zinspreuk zijn aangebracht.


III. Over het vaandel. Art. 3. Het vaandel der vereeniging bestaat uit een licht grijs gekleurd stuk doek in den meest eenvoudigen vorm van een wapenschild, waarop in overeenstemming met het embleem der vereeniging onder elkaar zijn aangebracht:

a. de naam der vereeniging in het Volapük;
b. het Volapükembleem in tienvoudige vergrooting;
c. een lint met de spreuk: „Baläl jafon nämädi“.


IV. Over het doel. Art. 4. Het terrein waarop de vereeniging het doel tracht te bereiken, dat in art. 4 er statuten is omschreven, omvat zoowel het grondgebied van Nederland in Europa, als dat in Azië en Amerika.

Art. 5. Zij zal trachten te verkrijgen, dat de Wereldtaal ook op die scholen onderwezen wordt, die daarvoor in de termen vallen.
Art. 6. De vereeniging zal overeenkomstige pogingen in het buitenland steeds ten krachtigste steunen.


V. Over de leden.

Art. 7
(1) Personen of vereenigingen, die lid of donateur wenschen te worden, geven daarvan mondeling of schriftelijk kennis aan één der leden van het hoofd- of groepsbestuur.
(2) Het bestuurslid, dat deze kennisgeving ontvangt, is verplicht deze zoo spoedig mogelijk, het liefst schriftelijk, aan den secretaris van het hoofdbestuur over te brengen.
(3) In deze mededeeling worden vermeld:
a. naam,
b. eventueel: titels,
c. plaats en datum van geboorte,
d. volledig adres,
e. (voor dengeen, die zich als donateur meldt) het bedrag, dat jaarlijks betaald zal worden.
Art. 8. Gewone leden betalen een jaarlijksche cntributie van f 2,50.
Art. 9.
(1) Personen, voor wie de contribute van f 2,50 's jaars te veel is, mogen in een vertrouwelijk schrijven aan het hoofdbestuur, onder opgave der redenen, het verzoek doen, om in plaats van dit, een kleiner, door henzelven te bepalen, bedrag te betalen, welk door het hoofdbestuur, krachtens dit artikel, ingewiligd kan worden.
(2) Dit verzoek, alsmede het nader vastgestelde bedrag der jaarlijksche contributie, worden voor de andere leden der vereeniging geheim gehouden. Het bedrag wordt niet verhoogd, als de belangshebbende dit niet zelft wenscht.
Art. 10. Donateurs betalen 's jaars een door henzelven vast te stellen hoger bedrag dan f 2,50.
Art. 11.
(1) Eereleden behoeven geen contributies te betalen.
(2) Eventueel door hen gestorte gelden worden als schenkingen geboekt.
Art. 12. De jaarlijksche contributie wordt voor den 1sten April van het loopende vereenigingsjaar aan den penningmeester van het hoofdbestuur betaald. Is deze niet voor den 1sten April ontvangen, dan wordt over het bedrag, met verhooging der onkosten, per postkwitantie beschikt.
Art. 13. Hij, die voor 1 Januari niet schriftelijk aan den secretaris van het hoofdbestuur zijn lidmaatschap heeft opgezegd, wordt geacht weder voor een jaar lid te blijven.
Art. 14.
(1) Elk lid heeft recht om voorstellen te doen.
(2) Dergelijke voorstellen moeten misntens één maand voor den den voor de eerstvolgende vergadering vastgestelden datum door den secretaris van het hoofdbestuur ontvangen zijn, om op die vergadering besproken te kunnen worden.
Art. 15. Elk lid heeft het recht om een buitengewone algemeene vergadering te doen bijeenroepen, als zijn verlangen door minstens 24 stemgerechtigde leden of door minstens 3 leden van het hoofdbestuur ondersteund wordt.


VI. Over het hoofdbestuur.

Art. 16.
(1) Het hoofdbestuur van vijf leden bestaat uit den voorzitter (presidan), den ondervoorzitter (vipresidan), den secretaris (sekretan), den penningmeester (kädan) en een bijzitter (lecifefan läik ü liman läik lecifefa).
(2) De betrekkingen van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon vereenigd zijn, in welk geval het hoofdbestuur in plaats van één bijzitter, twee bijzitters heeft.
(3) Bestaat het hoofdbestuur uit minder dan vijf leden, dan kan één bijzitter of kunnen beide bijzitters vervallen.
Art. 17. Het aantal van de leden van het hoofdbestuur wordt op de algemeene ledenvergadering vastgesteld.
Art. 18.
(1) De leden van het hoofdbestuur worden door de algemeene ledenvergadering voor den tijd van drie jaar gekozen.
(2) Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.
Art. 19. Valt een betrekking van het hoofdbestuur tusschentijds open, dan wordt door hetzelve een ander lid der vereeniging hiermede belast, totdat op de eerstvolgende algemeene vergadering het ontbrekende lid weer bij keuze wordt benoemd.
Art. 20. De voorzitter zorgt voor de handhaving der statuten en van het huishoudelijk reglement, leidt de vergaderingen van het hoofdbestuur en de algemeene ledenvergaderingen, vertegenwoordigt het hoofdbestuur en daardoor tevens de vereeniging, en handelt diensvolgens uit haar naam, als hij de belangen van het Volapük in binnen- en buitenland behartigd.
Art. 21. De ondervoorzitter neemt bij ontstentenis van den voorzitter diens plaats in.
Art. 22.
(1) De secretaris houdt in overleg met den voorzitter de briefwisseling, waarbij hij echter door de andere leden van het hoofdbestuur bijgestaan kan worden. Hij houdt de notulen der algemeene vergaderingen, en verricht voorts alle werkzaamheden, die uit zijne betrekking voortvloeien.
(2) Gewichtige stukken worden zooveel mogelijk tevens door den voorzitter geteekend.
Art. 23. De penningmeester beheert de kas der vereeniging, int de jaarlijksche contributies, en verricht verder alle werkzaamheden, die uit zijne betrekking voortvloeien. Zonder toestemming van den voorzitter mogen door hem echter geen buitengewone uitgaven gedaan worden.
Art. 24. De bijzitters werken in alles met de overige leden van het hoofdbestuur mede, om de belangen der vereniging te bevorderen.


VII. Over de groepsafdeelingen. Art. 25. Als een zeker aantal der leden van de vereeniging zich tot een groepsafdeeling vereenigen, dan kunnen zij zich constitueeren, zooals zij dat zelf noodig of gewenscht achten. Zij kunnen een bestuur (groepsbestuur) kiezen, dat de afdeeling leidt, en haar tegenover het hoofdbestuur vertegenwoordigt, een eigen reglement vaststellen, en een bizondere contributie heffen.

Art. 26. De leden der afdeeling blijven lid der vereeniging, terwijl niemand lid der afdeeling kan worden, zonder tegelijkertijd lid der vereeniging te worden.
Art. 27. Het groepsbestuur zendt jaarlijks voor den 15den Januari een uitvoerig verslag van de verrichtingen der afdeeling aan het hoofdbestuur.
Art. 28. De voorzitters der groepsafdeelingen hebben het recht aan de besprekingen van het hoofdbestuur deel te nemen.


VIII. Over den „Bond van Wereldtaalvereenigingen“.

Art 29.
(1) Volgens art. 6 der statuten beschouwt de vereeniging zich in beginsel als lid van een eventueel op te richten „Bond van Wereldtaalvereenigingen“.
(2) Zoolang een dergelijke bond nog niet bestaat, zal de vereeniging:
a. al het mogelijke doen voor de oprichting van buitenlandsche nationale vereenigingen, en
b. bevorderen, dat deze nationale vereenigingen zich met onze vereeniging tot een algemeenen bond vereenigen.


IX. Over de algemeene vergaderingen. Art. 30. Minstens éénmaal per jaar zal een algemeene vergadering gehouden worden. Het programma dier vergadering wordt tijdig in het orgaan der vereeniging opgenomen, of, indien dit niet geschiedt, minstens twee weken te voren den leden toegezonden.

Art. 31. De secretaris leest in de vergadering de notulen voor van de voorige algemeene vergadering, die, na goedkeuring, door den voorzitter onderteekend worden.
Art. 32.
(1) De penningmeester legt in de algemeene vergadering rekening en verantwoording af van zijn beheer.
(2) Een commissie van drie leden, door het hoofdbestuur te benoemen, ziet de rekening en verantwoording staande de vergadering na, en teekent ze bij accordbevinding.
Art. 33. De secretaris of een der andere leden van het hoofdbestuur brengt een verslag uit over de door de Wereldtaal in het afgelopen jaar in ons land gemaakte vorderingen.
Art. 34. Op de algemeene vergadering worden alle voorstellen behandeld, die overeenkomstig het reglement tijdig zijn binnengekomen.
Art. 35. Tijd en plaats voor de eerstvolgende vergadering worden op de algemeene vergadering besproken en vastgesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal het hoofdbestuur later, rekening houdende met de omstandigheden, vaststellen waar en wanneer deze zal plaats hebben.


X. Over het orgaan der vereeniging. Art. 36. „Volapükagased pro Nedänapükans“ is het officieele orgaan der vereeniging.

Art. 37. Dit blad wordt uitgegeven door een zoogenaamd Volapükfonds (Volapükafund).
Art. 38. De redactie van het blad bestaat uit personen, die bij vriendschappelijke overeenkomst tuschen het hoofdbestuur der vereeniging en den beheerder van het Volapükfonds, casu quo met besturen van andere Volapükvereenigingen daartoe benoemd worden.
Art. 39. In het blad wordt, voor zoverre de ruimte en het vermogen van het fonds dit toelaten, alles opgenomen, wat het hoofdbestuur noodig acht.
Art. 40. Het blad wordt kosteloos aan alle leden toegezonden.
Art. 41. Voor de beschikking over het orgaan wordt tusschen het hoofdbestuur en den beheerder van het Volapükfonds een regeling getroffen, die naar omstandigheden bij onderling goedvinden gewijzigd kan worden.


XI. Over de verhouding tot het Volapükfonds. Art. 42. Het Volapükfonds is een zelfstandig instituut, doch de vereeniging kan, indien haar vermogen dit toelat, en zij dit in het belang der vereeniging acht, door deelneming aan dit fonds medezeggenschap daarin verkrijgen.

Art. 43. Om dit fonds te steunen, zal de vereeniging zooveel mogelijk de uitgifte van haar geschriften door hetzelve laten bezorgen. Zij heeft echter ten allen tijde het recht, haar uitgaven op andere wijze te doen plaats hebben, als zij dit om de een of andere reden wenschelijk acht.
Art. 44. Als de vereeniging geen werken op eigen kosten uitgeeft, zal zij zooveel mogelijk trachten, dat dit door het VOlapükfonds, of eventueel op andere wijze geschiedt.


XII. Over de diploma's.

Art. 45.
(1) Om de correspondentie in de Wereldtaal aan te moedigen, zal de vereeniging voor gegadigden de gelegenheid openstellen om aan een examen voor Wereldtaalcorrespondent (Volapükaspodan) deel te nemen.
(2) Dit examen zal afgenomen worden door een commissie van drie leden, die door het hoofdbestuur benoemd worden.
(3) De eischen voor dit examen, alsmede de kosten daarvan en de wijze waarop het zal plaats hebben, zullen tijdig bekend gemaakt worden.
(4) Het diploma wordt door de examen-commissie, en namens de vereeniging dor den voorzitter en den secretaris van het hoofdbestuur onderteekend.
Art. 46. Zoolang de cifal zich het recht voorbehoudt het diploma vor Volapükitidan, en dat voor de hoogere rangen zelf af te geven, zal door de vereeniging geen ander examen afgenomen worden als dat voor Volapükaspodan.


XIII. Over de statuten en het huishoudelijk reglement. Art. 47. De statuten en het huishoudelijk reglement zullen zoowel in het Nederlandsch als in de Wereldtaal gedrukt, en tegen betaling van 50 cent, indien de tekst in beide talen, en van 25 cent, indien de tekst in één taal verlangd wordt, aan alle leden toegezonden worden.

Art. 48. Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts op een algemeene vergadering met een meerderheid van twee derden der uitgebrachte geldige stemmen aangenomen worden.
Art. 49. Voorstellen tot wijziging der statuten en van het huishoudelijk reglement moeten minstens één maand voor den voor de eerstvolgende algemeene vergadering vastgestelden datum door den secratris van het hoofdbestuur ontvangen zijn, om op die vergadering besproken te kunnen worden.
Art. 50. Over zaken, welker regeling niet bij dit reglement is bepaald, beslist het hoofdbestuur.
Art. 51. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking, zoodra het door de algemeene ledenvergadering is aangenomen.