Ontwerp-Statuten van de algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
<Volapükagased pro Nedänapükans


I. Naam en zetel. Art. 1. De vereeniging draagt den naam van „Algemeene Nederlandsche Wereldtaalvereeniging (Volapükaklub valemik Nedänik)“, en is gevestigd te 's-Gravenhage.


II. Duur. Art. 2. De vereeniging, oorspronkelijk opgericht op den 1sten Januari 1890, is, te rekenen vanaf 1 December 1919, opnieuw aangegaan voor den tijd van 29 jaar en 11 maanden.

Art. 3. Het vereenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.


III. Doel. Art. 4. De vereeniging stelt zich ten doel, de beoefening der Wereldtaal (het door J. M. Schleyer op 31 Maart 1879 uitgedachte Volapük) te bevorderen, en haar algemeen ingang te doen vinden, zoodat zij ten slotte algemeen als wereldtaal erkend en naast de bestaande natuurtalen in het mondeling en schriftelijk verkeer als eenig internationaal verkeersmiddel gebruikt wordt.

Art. 5. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van vergaderingen;
b. het uitgeven, verkoopen, verspreiden en beschikbaarstellen van in het Volapük geschreven of over die taal handelende boeken, periodieken en andere geschriften;
c. het houden van voordrachten over Volapük;
d. het houden van leergangen over Volapük;
e. het houden van briefwisseling in Volapük;
f. het doen en ondersteunen van alles, wat tot bevordering der Volapükbeweging kan strekken.


IV. Verhouding der vereeniging tot een eventueel op te richten „Bond van Wereldtaalvereenigingen (Fed Volapükaklubas).“ Art. 6. De vereeniging beschouwt zich in beginsel als lid van een eventueel op te richten „Bond van Wereldtaalvereenigingen (Fed Volapükaklubas)“.


V. Lidmaatschap. Art. 7. De vereeniging bestaat uit:

a. Gewone leden;
b. Donateurs;
c. Eereleden.
Art. 8.
(1) Ieder, die belangstelt in de Wereldtaal, kan als gewoon lid of donateur tot de vereeniging toetreden. Hij meldt zich daartoe, al of niet door tusschenkomst van een der leden van het hoofd- of van een groepsbestuur, aan bij den secretaris van het hoofdbestuur.
(2) Hij, die zich als donateur opgeeft, verbindt zich een jaarlijksche som te betalen, welke hooger is, dan de voor gewoon lid vastgestelde contributie.
Art. 9.
(1) Eereleden kunnen zij worden, die gewichtige diensten aan de vereeniging of in het algemeen aan het Volapük bewezen hebben of nog bewijzen.
(2) Zij worden door de algemeene ledenvergadering benoemd, en hebben, behalve al de rechten der gewone leden, ook het recht aan de besprekingen in de vergaderingen van het hoofdbestuur deel te nemen.
Art. 10. Het lidmaatschap eindigt:
a. door schriftelijke opzegging;
b. door het niet voldoen der jaarlijksche contributie;
c. door schrapping;
d. door den dood.
Art. 11. Het schrappen van een lid van de ledenlijst kan alleen geschieden ten gevolge van een in een algemeene ledenvergadering genomen besluit.


VI. Hoofdbestuur. Art. 12. Het hoofdbestuur bestaat uit minstens drie en hoogstens vijf personen.

Art. 13. Het hoofdbestuur wordt op de algemeene vergadering uit de leden der vereeniging gekozen.


VII. Groepsafdeelingen. Art. 14. Leden der vereeniging, die dezelfde belangen hebben, dezelfde doeleinden nastreven, of de behoefte gevoelen om zich nauwer aaneen te sluiten, kunnen zich tot afzonderlijke afdeelingen vereenigen. Deze afdeelingen worden in het algemeen groepsafdeelingen genoemd, doch kunnen elk voor zich een naam kiezen, welke met het doel overeenkomt, dat zij nastreven.

Art. 15. De groepsafdeeling kan een eigen reglement vaststellen, dat echter geen enkele bepaling mag bevatten, die in strijd is met de statuten der vereeniging.
Art. 16. De groepsafdeeling wordt geleid door een bestuur (groepsbestur), dat haar tegenover het hoofdbestuur vertegenwoordigt.


VIII. Geldmiddelen. Art. 17. De geldmiddelen bestaan uit:

a. de contributien der gewone leden en donateurs;
b. schenkingen;
c. toevallige baten.
Art. 18. De inkomsten en uitgaven worden beheerd door den penningmeester, die na afloop van een vereenigingsjaar op de eerstvolgende algemeene vergadering daarvan rekening en verantwoording aflegt.


IX. Stemmingen. Art. 19. Stemmingen over onderwerpen, waarvan de regeling niet bij deze statuten vastgesteld is, geschieden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen. Bij herstemming geldt de gewone meerderheid dier stemmen. Bij staking beslist de voorzitter.

Art. 20. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.


X. Huishoudelijk reglement. Art. 21. In een huishoudelijk reglement worden meer in bizonderheden vastgesteld:

a. wat ter bereiking van het doel kan gedaan worden;
b. de verhouding der vereeniging tot een eventueel op te richten „Bond van Wereldtaalvereenigingen“;
c. de wijze van toetreding en afvoering der leden, en hunne rechten en verplichtingen;
d. de samenstelling en de rechten en verplichtingen van het hoofdbestuur;
e. de verhouding der groepsafdeelingen en hare besturen tegenover de vereeniging en het hoofdbestuur;
f. zaken, die de statuten en het huishoudelijk reglement betreffen.


XI. Wijziging der statuten. Art. 22. Besluiten tot wijziging dezer statuten kunnen slechts op en algemeene vergadering met een meerderheid van twee derden der uitgebrahcte geldige stemmen genomen worden.


XII. Ontbinding der vereeniging. Art. 23. Een besluit tot ontbinding der vereeniging kan slechts op eene opzettelijk daarvoor belegde vergadering met eene meerderheid van drie vierden der uitgebrachte geldige stemmen genomen worden.

Art. 24.
(1) Bij ontbinding der vereeniging geschiedt de liquidatie door het hoofdbestuur binnen zes maanden na het desbetreffende besluit.
(2) Met de bezittingen wordt, met inachtneming van het epaalde bij art. 1702 B.W., gehaldeld overeenkomstig de op de laatste algemeene vergadering genomen besluiten.