Oprechte Haerlemsche Courant/Jaargang 1737/Nummer 6/Londen den eersten February

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Londen den eersten February’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Oprechte Haerlemse Courant, donderdag 7 februari 1737, [p. 1]. Publiek domein.


[ 1 ] Londen den eerſten February. Dingsdag gingen de Lord Major en de 25 Aldermans deſer Stad na St. James, om den Coning over deſſelfs aenkomſt in Engeland te feliciteren; en ſ, wierden door den Hertog van Grafton Groot-Camerling van den Coning, tot ſijn Majeſteyt geintroduceert, als wanneer de Baron Thomſon in haer naem den volgende Aenſpraek tot ſijn Majeſteyt deed.

Allergenadigſte Souvereyn.

DE Lord Major en ’t Hof der Aldermans van de Stad Londen verſoeken op het onderdanigſt aen uw Majeſteyt verlof, om uw Majeſteyt over deſſelfs geluckige te rugkomſt in Groot-Brittannien te congratuleren. Uw tegenwoordigheyd, Sire, doed onſe bekommerniſſe en vreeſe voor uw welzijn, door uw afweſen veroorſaeckt, t’eenemael verdwijnen. Uw Volk is met nieuwe vreugde aengedaen, vermits het ſig weer onder uw Majts. dadelijke invloed en beſcherming bevind; en niets konde de beroving van die zegen verligten, dan de ſagte en voorſigtige Regeering van uw Majeſteyts Conincklijcke Gemalinne. De ſeer getrouwe en toegenegene Onderdanen, overtuygt zijnde van haer geluck onder uw Majeſteyts Regeering door het volle genot van al haer Rechten, Vryheden, en Privilegien, en ſig t’eenemael vertrouwende op uw Majts. waekſaemheyd en ſorge voor haer toekomende welvaren en voorſpoed, bidden verlof, om hunne dankbare erkentenis te mogen betuygen, en uw Majeſteyt te verſekeren van hunne allertoegenegenſte yver tot onderſteuning van uw Coninkl. Perſoon en Regeering, in wat gelegentheden het ook ſoude mogen zijn.

Waer op het ſijn Majeſteyt behaegde te antwoorden.

Mylords en Heeren.

IK bedank uw voor deſe nieuwe blijk van uw ſchuldpligtigheyd en genegendheyd voor mijn Perſoon en Regeering. Gyl. kunt ſtaet maken, dat ik continuëren ſal myn ſorg aen te wenden voor de conſervatie van de Vrede en de algemeene Kuſt, en voor de voortſetting van den Coophandel en Welvaerd van deſe groote en floriſante Stad.

Vervolgens hadden de Lord Major en de Aldermans de eer, van de hand des Conings te kuſſen, die de Aldermans George Champion en John Lequesne, benevens de Heeren William Rous en Benjamin Rawlings. beyde Sherifs van Londen en Middelſex, tot Ridders creëerde. Eyndelijck wierden deſe Heeren door den Graef van Grantham, Lord Camerling van de Coningin by haer Majeſteyt geintroduceert; en de Baron Thomſon deed de volgende Aenſpraek.

Met believen van uw Majeſteyt.

DE Lord Major en de Aldermans der Stad Londen verſoeken onderdanig verlof, om uw Majeſteyt over des Conings geluckige aenkomſt te congratuleren. Het is met dankbare herten, dat deſe uw Majeſteyts getrouwſte Onderdanen aen uw Majeſteyt hunne ootmoedigſte dankſegging komen afleggen wegens uw wijſe en voorſigtige Regeering gedurende het afweſen van ſijn Majeſteyt. Het is, Mevrouwe, aen uwe wijsheyd en voorſigtigheyd, dat wy verſchuldigt zijn de bevrediging van alle Misnoegens, en de weeringe van alle openbare wanordres; en hoedanige verdeeldheden ook mogen ontſtaen, ſal doch het Volck altijd verpligt zijn, te erkennen uw Majeſteyts goedheyd, uw Godsvrugt, en al de Deugden, die uw Coninckl. Perſoon tot een waerdig voorbeeld en de nayver van deſe eeuw maken, en die altijd een geluckige invloed op de Gemoederen en ten voordeele van de Nakomelingſchap ſullen verwecken.

Waer op de Coninginne een gunſtig antwoord gaf, en ſy alle de eer hadden van haer Majeſteyts hand te kuſſen. Dingsdag quam den Heer Horatio Walpole uyt Holland in deſe Stad aen, en begaf ſig aenſtonts na St. James, om haer Majeſteyten op te wachten, die hem ſeer gunſtelijck ontfingen. Woensdag ontfing de Admiraliteyt een Packet brieven van den Ridder John Norris uyt Liſſabon, met het Oorlogſchip de Grampus, ’t welck ten dien eynde was gedepecheert geworden; en maendag tot Plymouth aengekomen. Men verſtaet, dat eenige Schepen van het Esquadre van den Admirael Norris binnen 14 dagen van de Taeg in Engeland verwagt werden. Denſelve dag hield de Africaenſe Compagnie een generale Vergadering, wanneer de Coning tot Gouverneur, de Ridder Barronet Biby Lake tot Onder-Gouverneur, en den Hr. Charles Hayes tot Subſtituut-Gouverneur geëligeert wierden; en giſteren wierden 24 Heeren tot Aſſiſtenten van de voorn. Compagnie voor het volgende jaer verkoren. Dien dag arriveerde de Baron van Solenthal, Extraordinaris Envoyé van den Coning van Denemarcken. ’s Avonds is na een langduurige ſieckte overleden de Ridder Thomas Reeves, Lord Hoofdrechter van het Hof de Common-Pleas, hebbende ſijn voornaemſte Goederen gemaeckt aen den Lord Sidney, Broeder van den Hertog van St. Albans, en Parlementsheer voor Windſor. In den Grooten Raed die denſelve dag gehouden wierd, benoemde ſijn Majeſteyt de Sherifs tot yder Graefſchap voor dit jaer, en ordonneerde, dat het Parlement verder tot dingsdag den 12 deſer ſal geprorogeert werden. Giſteren wierd de verjaring des geboortedags van den Prins van Wales; die in ſijn 31ſte jaer trad, gevierd: ’s Morgens luydde men de Klocken; ’s middags was ’er een talrijcke toevloet van Adel, uytheemſe Miniſters en andere Perſonen van Diſtinctie, om haer Majeſteyten en Coninckl. Hoogheden te complimenteren; ’s avonds was ’er Asſemblée en een Bal aen ’t Hof; en men ſag Vreugdevuuren, Illuminatien &c. op verſcheyde plaetſen van de Stad. Dien dag quamen ſijn Majeſteyts Jachten tot Greenwich aen, en ſijn Majeſteyts bedienden, die aen boord gelaten waren, wanneer ſijn Majeſteyt te Leoſtof aen land ſtapte, arriveerden met de bagage tot St. James. AI de Oorlogſchepen, behorende tot het Esquadre ’t geen den Coning uyt Holland ſoude convoyeren, zijn gearriveert, behalven de Torrington. Heden waren beyde de Huyſen van ’t Parlement volgens haer laetſte prorogatie te Weſtmunſter vergadert, maer wierden by een Commiſſie, door ſijn Majeſteyt getekend, en aen den Lord Cancelier en andere geadreſſeert, verder tot den 12 deſer geprorogeert, wanneer het Parlement ſal ſitten, om ſaken te verrigten. Een groot getal vau Clercken is beſig in de Exchepuer, in de Theſaury, en in andere publijcke Comptoiren, om de diverſe Eſtimatien en rekeningen die voor het Parlement opengelegt moeten werden, te prepareren. Men ſegt, dat by de aenſtaende Seſſien een Acte van Inſolventie ſal pasſeren, in faveur van de Gevangens, die over Schuld in de verſcheyde Gevangenhuyſen binnen dit Coninckrijck ſitten. Men verſekert, dat de Coopluyden, die by de Weſt-Indiſe Handel geintereſſeert zijn, kragtige inſtantien by den Coning ſullen doen, ten opſigte van het dispuut tuſſchen de Engelſe en Franſen over het nemen van de Schepen van Antegoa en Martinico; en men twijffelt niet, of die ſaeck ſal wel haeſt op een goede voet gebragt werden. Den Heer Edward Trelawaey ſal in deſe maend na Jamaica ſcheep gaen, om beſit van ſijn Gouvernement te nemen: Den Heer Jones, die Secretaris van den Graef van Eſſex aen het Hof van Turin was, is tot ſijn Secretaris benoemd. Men ſpreeckt, dat de Graef van Granard in ’t kort na Spanje ſal geſonden werden als Extraordinaris Envoye by ſijn Cath. Majeſteyt. De Coning heeft ordre gegeven, van 50 P. St. onder de arme Matroſen van de Haven van Leoſtoff, die hem by ſijn aenlanding behulpſaem zijn geweeſt, uyt te deelen. Men begroot het Geld, ’t welck door het Landvolk uyt het laetſt geſtrande Schip de Pieter gerooft hebben, op 18593 Stucken van Achten. Dingsdag zijn 27150 ℔ Buspoeder na de Weſt-Indien ingeſcheept. De Actien van de Banck zijn 149 en een half, O. C. 177 en een half, Z. Z. C 101 en een half, en de Annuites 112 en een half.