Ordinaris Dingsdaeghse Courante/1653/Nummer 9/Uyt Parijs, den 15 dito

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uyt Parijs, den 15 dito. [= 15 februari 1653]’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Ordinaris Dingsdaeghse Courante, dinsdag 25 februari 1653, [p. 1-2]. Publiek domein.
[ 1 ]

Uyt Parijs, den 15 dito.

 De aenkomste des Cardinaels heeft vele groote vernoeginge gegeven, ende hem t’ sijne-waerts verbonden, voor eerst heeft sijnen besten vriendt oock de voornaemste belooninge (van sijne partye gehouden te hebben) bekomen, ende voorts de reste naer advenant, te weten den Grave van Servient ’t Surintendentschap der Finantien, zijnde hem tot Adjutant de Heer Fouquet Procureur Generael des Konincx toegevoeght geworden, ende tot Directeurs der selve Finantien de Heeren Haligre, Morangi, Bourdeau en Morongis-Champre. Ende om in het toekomende meerder meester in het Parlement te zijn, doet den Cardinael den eersten President tracteren met den President Noujon, over deselve Charge, hebbende den laesten aen den eersten al 600 duysent gulden daer voor geboden, hierover konnende eens werden, staet den eersten President te laten bekleeden, ’t Ampt van den Zegel-bewaerder, alsoo den selven belooft is ’t Aerts-bisdom van Lions, en dat hem een Cardinaels hoet sal geprocureert werden. De plaetse van den President Nojon, is ondertusschen aen den Heer Tellier Secretarius van Staet op-ghedragen, [ 2 ] en dit Offitie van Tellier weder aen den soon van den Zegel-bewaerder de Heer Champlatreux: so dat om cort te gaen de hecken vry verhanghen worden, alle tot vast-stellinge van ’s Cardinaels weder in kominge, om alsoo in seeckerheyt te moghen verblijven als eersten Minister van Staet. De Renteniers on-ophoudelijcken sonder moet verliesienge by den eerste President, en elders om de voldoeninge harer renten aenhoudende, ende van den selven zedert ’s Card. komste geduerende, tot den selven zijnde ghewesen gheworden, om hem daer over te gaen aen-spreecken, hebben sy, anders geen ghelegentheydt siende om te recht te komen over dien brugh moeten gaen, en dien volgens gehoor versocht en verkreeghen hebbende by den Cardinael, heeft hy hun belofte gedaen by sijn Maj. te sullen verwerven, dat haer de 2 verscheenene quartieren moghen voldaen werden, ende dan voorts hier naer van tijt tot tijt als voor desen de reste: en hoe wel ’t Hoff doende is om een nieuwen gront te leggen tot de voldoeninge van de voorsz. Renten, namelijcken op ’t inkomende Beestiael, van 50 stuver op yder Os, en 7 stuv. op yder Schaep, etc. Om alsoo den vasten en seeckeren gront der schattinge op ’t Zout voor des Konincx te behouden, beginnen de voorsz Renteniers hier over alrede hun misnoegen te toonen, ende indien ’t voorsz. voorstel echter evenwel komt voort te gaen, mocht sulcx wel grooter oproerte veroorsaecken, dan oyt te vooren noch alhier gheweest is; niet-te-min om de gemeente te vernoeghen, geeft den Cardinael een yeder goede hoope, ende doet door sijne wederkomste groot effect, blyvende alle de werelt door sijne meenées tusschen hoope en twijffel.