Ordinaris Dingsdaeghse Courante/1653/Nummer 9/Uyt Venetien, den 24 Ianuary 1653

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
‘Uyt Venetien, den 24 Ianuary 1653’ door een anonieme schrijver
Afkomstig uit de Ordinaris Dingsdaeghse Courante, dinsdag 25 februari 1653, [p. 1]. Publiek domein.
[ 1 ]

Uyt Venetien, den 24 Ianuary 1653.

DEn Generael Foscariny verlede weecke alhier uyt Dalmatien weder-ghekeert, geeft alhier een voornamen Turck medegebracht, die hem doet noemen Alibeg Filippovich, daer te lande dese verlede Somer voor de Morlacken gevangen bekomen, aen welcke voor sijne vrylatinge geboden heeft gehadt 25 duysent Realen, 100 Ossen, 200 Schapen, 100 Turckse Rocken, 100 Spiessen, 200 pluymen van prijs, 100 Zabels en 60 Slaven, ’t gene den voornoemden Generael der Morlacken niet en heeft willen toe laten, sy ’t souden aen-nemen, verhoopende een veel grooter voordeel tot dienste des Staets uyt hem te trecken, is ongevaer de 30 Jaren oudt, ende wert als een persoon van State getracteert, als hebbende soodanighen wesen oft gelaet, men heeft hem oock dese weecke alle het waerdighste en voornaemste deses stadts doen sien, en insonderheyt de vergaderinge van eenighe Bruyloften nu gehouden, zijnde hy niet te min steets door eene goede gewapende lijfwachte verselt geweest, ende is nu beslooten hy naer Veronna gevoert, aldaer bewaert, en hem tot sijn onderhout 50 kroonen ter maent ghegeven sal worden. Tien schepen verordineert naer Candia te gaen, geladen met bescuyt en ander voorraet, zijn verleden Saterdagh in Zee geloopen. Onder ’t geleyt van den Heer Girolamo Bataglia, welcke derwaers voor Commissaris is gaende, zijnde hem 100 duysent Ducaten mede gegeven geworden tot betalinge van het Legher aldaer, en 36000 voor ’t guarnisoen van Candia: dese voorsz schepen zijn in ’t geselschap van 3 andere Genewese (yder voerende 28 stucken gheschuts) gezeylt tot beter bewaringhe der selve. De 6 Galleyen teghenwoordigh vaerdigh leggende om ghelijcke reyse te doen, en sullen nu voor Paesschen niet vertrecken.