Overgangsakkoord

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Overgangsakkoord

Auteur Nederland, Nederlandse Antillen, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius
Genre(s) Verdrag
Brontaal Nederlands
Datering 2007
Bron [1]
Auteursrecht Publiek domein
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Meer over Overgangsakkoord op Wikipedia

Overgangsakkoord 12 februari 2007

Afspraken over de inwerkingtreding van de nieuwe staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederland

De delegaties van:

 • Nederland;
 • het Land Nederlandse Antillen;
 • het eilandgebied Sint Maarten;
 • het eilandgebied Bonaire;
 • het eilandgebied Sint Eustatius;
 • het eilandgebied Saba,


overwegende:

 • dat in het hoofdlijnenakkoord van 22 oktober 2005 is afgesproken dat het land Nederlandse Antillen zal ophouden te bestaan;
 • dat tijdens de start-Ronde Tafel Conferentie van 26 november 2005 afspraken zijn gemaakt over het beoogde eindperspectief voor de nieuwe staatkundige structuur;
 • dat Nederland en de eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba tijdens de miniconferentie op 10 en 11 oktober 2006 afspraken hebben gemaakt over de positie van de eilandgebieden Bonaire, Saba en Sint Eustatius als openbaar lichaam;
 • dat de regering van Nederland, de regering van de Nederlandse Antillen, de bestuurscolleges van Curaçao en Sint Maarten tijdens een bestuurlijk overleg op 2 november 2006 afspraken hebben gemaakt over de positie van Sint Maarten en Curaçao als Land binnen het Koninkrijk, en over de criteria waaraan de constituties, wetgeving en het overheidsapparaat van de nieuwe entiteiten binnen het Koninkrijk moeten voldoen;
 • dat de afspraken gemaakt tijdens de miniconferentie op 10 en 11 oktober en tijdens het bestuurlijk overleg op 2 november 2006 in ruime meerderheid zijn gesteund door de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van de Nederlandse Antillen en de eilandsraden van Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

hebben tijdens de bestuurlijke conferentie op 12 februari 2007 te Philipsburg, Sint Maarten, de navolgende afspraken gemaakt over:

 • de invulling van het proces tot de inwerkingtreding van de staatkundige veranderingen;
 • de wijze waarop het proces zal worden aangestuurd;
 • de Sociaal Economische Initiatieven;
 • de schuldsanering;
 • een aantal maatregelen dat op korte termijn zal worden genomen ter ondersteuning van het Land Nederlandse Antillen, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

HET PROCES TOT DE INWERKINGTREDING VAN DE STAATKUNDIGE VERANDERINGEN[bewerken]

1. Gestreefd wordt om voor Koninkrijksdag 2008, 15 december, de voor de staatkundige veranderingen noodzakelijke wet- en regelgeving vast te stellen en te implementeren, alsmede de maatregelen zoals die in de in de overweging genoemde akkoorden en verklaringen zijn vastgelegd uit te voeren, zodat de nieuwe status voor Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba per eerder genoemde datum in kan gaan.

2. De aan dit akkoord gehechte stappenplannen ‘Land Nederlandse Antillen, Nederland, Sint Maarten’ en ‘Land Nederlandse Antillen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba’, alsmede de bijbehorende toelichtingen, vormen de uitgangspunten voor de inrichting van het proces van staatkundige veranderingen; de stappenplannen zullen gedurende het proces verder verfijnd worden, mede aan de hand van het draaiboek van Sint Maarten voor de realisatie van de status van Land en het stappenplan voor de ontmanteling van het Land Nederlandse Antillen.

3. Een ordentelijke ontmanteling van het Land Nederlandse Antillen is van groot belang. Het Land Nederlandse Antillen zal een stappenplan opstellen voor de ontmanteling van het Land. Dit stappenplan zal in een overleg tussen de regering van het Land Nederlandse Antillen, Nederland en de bestuurscolleges van Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten worden besproken. Het stappenplan zal aansluiten bij de in de aangehechte stappenplannen voorziene tijdschema’s.

AANSTURING VAN HET PROCES[bewerken]

4. Bij de voorbereiding van de status van Land binnen het Koninkrijk voor Sint Maarten, de voorbereiding van de status van openbaar lichaam voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij de ontmanteling van het Land Nederlandse Antillen is een gezamenlijke regie op de processen van wezenlijk belang.

5. Voor de gezamenlijke regie is een politieke stuurgroep ingesteld. Deze stuurgroep bestaat uit de Nederlandse minister verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties, mede namens Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de minister-president van de Nederlandse Antillen, de minister voor Constitutionele Zaken van de Nederlandse Antillen en de gedeputeerde en de plaatsvervangende gedeputeerde voor Constitutionele Zaken van Sint Maarten. In voorkomende gevallen zullen vakministers van Nederland en de Nederlandse Antillen of vertegenwoordigers van Aruba, en van Curaçao voor het overleg worden uitgenodigd. Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben een ‘standing invitation’.

6. De Nederlandse minister verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties zal regelmatig overleggen met Bonaire, Sint Eustatius en Saba ter voorbereiding op de besluitvorming in de stuurgroep.

7. Een ambtelijke regiegroep is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de politieke besluitvorming, de vertaling van de politieke besluitvorming naar de uitvoering en de rapportage aan de politieke stuurgroep. De regiegroep bewaakt de afstemming en samenhang van de hiervoor genoemde processen. In dit verband zullen Nederland, het land Nederlandse Antillen, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba de regiegroep over de voortgang op genoemde gebieden informeren.

8. De nadere uitwerking van de organisatie van de regie en van de uitvoering zoals beschreven in de toelichting bij het stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland wordt onderschreven.

DE SOCIAAL ECONOMISCHE INITIATIEVEN[bewerken]

9. In het Hoofdlijnenakkoord van 22 oktober 2005 zijn afspraken gemaakt over de totstandkoming van Sociaal Economische Initiatieven per eilandgebied.

10. Het Sociaal Economisch Initiatief voor Sint Maarten zal na vaststelling door het bestuurscollege van Sint Maarten uiterlijk in april 2007 ter goedkeuring worden aangeboden aan de Rijksministerraad.

11. De begrotingsdoorlichting en de takenanalyse voor Bonaire, voor Sint Eustatius en voor Saba zullen in februari 2007 worden afgerond. Mede op basis hiervan zal nadere invulling worden gegeven aan de Sociaal Economische Initiatieven voor deze eilandgebieden. De Sociaal Economische Initiatieven zullen na vaststelling door de respectieve eilandbesturen uiterlijk in april 2007 ter goedkeuring worden aangeboden aan de Rijksministerraad.

12. Ter ondersteuning van de uitvoering van de Sociaal Economische Initiatieven zal Nederland ten behoeve van een investeringsimpuls voor Sint Maarten ANG 26 miljoen, voor Bonaire ANG 19,5 miljoen, voor Sint Eustatius ANG 13 miljoen en voor Saba ANG 13 miljoen reserveren.

MAATREGELEN KORTE TERMIJN[bewerken]

Teneinde bij te dragen aan de realisering van een gezonde startpositie en om het Land Nederlandse Antillen, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba in staat te stellen een aantal urgente problemen op te lossen zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning door Nederland.

Schuldsanering[bewerken]

13. Teneinde het Land financieel te ondersteunen zal Nederland, onder de bij het onderdeel I 5 van de slotverklaring van 2 november 2006 overeengekomen voorwaarden, starten met de gefaseerde overname van een gedeelte van de geconsolideerde schuld van het Land. Het gaat hierbij om de schulden van Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius aan het Land hebben, waarvoor het Land de schuldendiensten bij de eilandgebieden in rekening brengt.
a. Hiertoe zal Nederland voor een bedrag van maximaal ANG 224,6 miljoen (Sint Maarten ANG 104,8 mln, Bonaire ANG 102 mln, Sint Eustatius ANG 6,5 mln, Saba ANG 11,3 mln) gefaseerd de leningen saneren die het Land ten behoeve van Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius is aangegaan.
b. De resterende hoofdsom van de geconsolideerde schuld van het Land zal Nederland, conform de slotverklaring van 2 november 2006, overnemen op het moment dat de nieuwe staatkundige structuur ingaat.
c. Ambtelijk zullen Nederland en de Nederlandse Antillen voor 1 april 2007 afspraken maken over de verificatie van de te saneren schuldtitels van het Land.
d. Na sanering van deze schulden hebben Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius geen verplichtingen meer ten aanzien van de schuldendiensten, die onder andere werden verrekend via het solidariteitsfonds en de belastingafdracht. Terzake van deze schulden zal het Land met onmiddellijke ingang geen verrekeningen plegen.

14. Ten aanzien van het onverdeelde gedeelte van de schuld van het Land zal Nederland op het moment dat de toezichthouder in functie is het euro-equivalent van maximaal ANG 507,5 miljoen op een bestemmingsrekening bij de BNA storten.
a. Deze gelden zijn uitsluitend bestemd voor het overnemen van de schuldendiensten van het aandeel van Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het onverdeelde gedeelte van de schuld van het Land.
b. Daadwerkelijke overname van deze schuldendiensten zal pas plaatsvinden op het moment dat de schulden van het Land definitief zijn verdeeld over de vijf eilandgebieden.

Betalingsachterstanden[bewerken]

15. Nederland zal beginnen met de overname van de betalingsachterstanden van Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba op het moment dat de Algemene Maatregel van Rijksbestuur voor het financiële toezicht is vastgesteld, en de toezichthouder is gestart met zijn werkzaamheden.
a. Met betalingsachterstanden worden de openstaande rekeningen aan crediteuren bedoeld, waarvoor geen leningen door het Land ten behoeve van de eilanden is aangegaan.
b. Uitgangspunt voor het bepalen van de betalingsachterstanden is de crediteurenpositie op 31 december 2005, zoals vastgesteld in de rapportage financieel beheer van de werkgroep Algemeen Financiële Positie.
c. Het betreft de volgende max. bedragen: Sint Maarten ANG 183,3 miljoen; Bonaire ANG 55,3 miljoen; Sint Eustatius ANG 15,1 miljoen en Saba ANG 5,5 miljoen. Met Bonaire zal nog nader gesproken worden over de betalingsachterstanden op het terrein van de gezondheidszorg welke nog niet gekwantificeerd zijn.
d. Nederland zal voor 1 april 2007 aangeven op welke wijze de eilanden hun rekeningen van de betalingsachterstanden kunnen indienen. Nederland zal overgaan tot betaling van deze rekeningen, nadat een door Nederland aangewezen accountant de rekeningen heeft geverifieerd.

Ondersteuning korte termijn[bewerken]

16. Nederland zal in aanvulling op de reeds beschikbaar gestelde samenwerkingsmiddelen middelen beschikbaar te stellen teneinde ondersteuning te bieden aan de oplossing van een aantal urgente problemen waarmee het Land en de eilandgebieden worden geconfronteerd.
a. Aan het Land Nederlandse Antillen wordt ANG 7 miljoen beschikbaar gesteld, de regering van de Nederlandse Antillen en Nederland zullen nadere afspraken maken over de besteding van deze middelen.
b. Aan het eilandgebied Sint Maarten wordt ANG 2,1 miljoen beschikbaar gesteld, Nederland en Sint Maarten zullen nadere afspraken maken over de besteding van deze middelen.
c. Aan het eilandgebied Bonaire wordt ANG 2,1 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van een aantal sociale en infrastructurele projecten.
d. Aan het eilandgebied Sint Eustatius wordt ANG 2,1 miljoen beschikbaar gesteld, Nederland en Sint Eustatius zullen nadere afspraken maken over de besteding van deze middelen.
e. Aan het eilandgebied Saba wordt ANG 2,1 miljoen beschikbaar gesteld Nederland en Saba zullen nadere afspraken maken over de besteding van deze middelen.
De projecten zullen worden gefinancierd via USONA en zullen nog voor de zomer 2007 worden gestart.

17. Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden geconfronteerd met een bijzondere problematiek ten aanzien van de gezondheidszorgvoorzieningen. Nederland zal voor het begrotingsjaar 2007 eenmalig per eiland ANG 3 miljoen als begrotingssteun beschikbaar stellen onder de volgende voorwaarden:
a. de gelden worden geoormerkt voor uitgaven ten behoeve van de gezondheidszorg, die de burgers direct ten goede komen;
b. de toezichthouder is operationeel conform de nog vast te stellen Algemene Maatregel van Rijksbestuur;
c. er wordt gelijktijdig en met voorrang een zogenaamde stelselwijziging van de gezondheidszorg voorbereid, waardoor de problemen in de toekomst worden voorkomen;
d. de Financieel toezichthouder stelt vast hoeveel ruimte vrijkomt op begrotingen door deze maatregel;
e. er worden afspraken gemaakt met Nederland hoe de eventueel op de begroting van het eilandgebied vrijgekomen gelden worden besteed.

18. Aan het eilandgebied Sint Maarten wordt door Nederland eenmalig voor het begrotingsjaar 2007 maximaal ANG 3 miljoen beschikbaar gesteld onder de volgende voorwaarden:
a. de toezichthouder is operationeel conform de nog vast te stellen Algemene Maatregel van Rijksbestuur;
b. Nederland en Sint Maarten zullen nadere afspraken maken over de besteding van deze middelen.

Aldus overeengekomen op 12 februari 2007 te Philipsburg, Sint Maarten,

namens de Nederlandse Antillen,
mw. E.S. de Jongh-Elhage

namens Nederland,
A.Nicolaï

namens Sint Maarten,
mw S.A. Wescot-Williams

namens Bonaire,
R.T. Booi

namens Sint Eustatius
R.J.McA. Hooker

namens Saba,
W.S. Johnson