PERSBERICHT - Federaal actieplan inzake racisme, antisemitisme en xenofobie - 14 juli 2004

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Federaal actieplan inzake racisme, antisemitisme en xenofobie

Auteur Belgische staat
Genre(s) Persbericht
Brontaal Nederlands
Datering 14 juli 2004
Bron Wikisource
Auteursrecht Publiek domein


[Pagina 1][bewerken]
14 juli 2004

PERSBERICHT
van
Marie Arena, Minister van Maatschappelijke Integratie en Gelijke Kansen
Laurette Onkelinx, Minister van Justitie
Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken

Federaal actieplan inzake racisme, antisemitisme en xenofobie

Enkele bijzonder verontrustende gebeurtenissen – zoals het antisemitische geweld in Antwerpen en, zeer recent, de agressie tegen een opvangcentrum voor asielzoekers – vereisen verduidelijking en meer concrete antwoorden inzake preventie en repressie van racisme, antisemitisme en xenofobie.

Om vastberaden en doeltreffend acties te kunnen voeren tegen racisme is er nood aan volharding en coherentie, alsook aan een permanente evaluatie van de resultaten.

Op initiatief van de Minister van Maatschappelijke Integratie en Gelijke Kansen en in samenwerking met de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, heeft het Kernkabinet op 14 juli 2004 de principes goedgekeurd van een federaal actieplan tegen geweld ingegeven door racisme, antisemitisme en xenofobie.

De voorgestelde krachtlijnen hebben vooral de ontwikkeling voor ogen van initiatieven tegen de ideologieën, de uitspraken en het geweld die zijn ingegeven door de rassen- en jodenhaat. Deze principes zijn gebaseerd op de aanbevelingen die zijn geformuleerd in het verslag 2003 over België dat werd opgesteld door de Europese Commissie tegen racisme en onverdraagzaamheid van de Raad van Europa, alsook de aanbevelingen van 25 juni 2004 betreffende de strijd tegen het antisemitisme, die werden opgesteld door dezelfde Commissie.

Tijdens de Ministerraad van 30 en 31 maart heeft de Regering de strijd tegen het racisme verheven tot prioriteit inzake veiligheid en justitie.

Vanuit dat perspectief hebben de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken reeds een aantal initiatieven inzake genomen.

De uitvoering van de wetgeving inzake de etnische discriminaties en het beleid ter bevordering van de gelijkheid op vlak van werk, onderwijs, huisvesting en, in bredere zin, alle sectoren van het sociale, economische en culturele leven zijn ten dele afhankelijk van samenwerkingsverbanden met de deelstaten. Deze facetten zullen worden uitgewerkt met de Gemeenschappen en Gewesten.

Het federaal plan zal worden gecoördineerd in een breder kader tijdens een Interministeriële Conferentie over de gelijke kansen, waarop ook de Gemeenschappen en Gewesten verzocht zullen worden voorstellen te formuleren.

Over iedere krachtlijn van het plan zal een concreet voorstel geformuleerd worden, dat zal voorgesteld worden op de Ministerraad in september.
[Pagina 2][bewerken]
Federaal Actieplan inzake racisme, antisemitisme en xenofobie
Principes


Toepassing van de antidiscriminerende wetgeving

 • Evaluatie van de coördinatie van de bepalingen inzake intern recht die voortvloeien uit de Europese richtlijnen
 • Versterking van de opleiding van agenten en magistraten.
 • Versterking van de samenwerking tussen de Hoge Raad voor Justitie en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen.
 • Start van de informatiecampagne over de antidiscriminerende wetgeving
 • Elke veroordeling op basis van wetten die het racisme en het negationisme beteugelen, moet in de toekomst automatisch leiden tot het verlies van de politieke en burgerrechten voor bepaalde duur, zoals nu het geval is voor ambtenaren.

1. Opvolging van de klachten

 • De terminologie bijwerken om beter te kunnen bepalen welke de racistische of antisemitische motieven zijn van bepaalde overtredingen
 • Periodieke verslagen van de Procureurs-generaal over de opvolging en de analyse van de klachten, op basis van de werkzaamheden van de referentiemagistraten.
 • De samenwerking tussen de gerechtelijke autoriteiten en het Centrum voor gelijkheid van kansen optimaliseren.

2. Internet als instrument voor de verspreiding van racistische en antisemitische ideologieën

 • Implementatie en evaluatie van de wet van 11 maart 2003 met het oog op een adequate en doeltreffende toepassing ervan bij de bestrijding van racisme en antisemitisme.
 • Protocolakkoord tussen het Centrum voor de gelijkheid van kansen en het Bestuur controle en bemiddeling van de FOD Economische Zaken
 • Inrichten van een seminarie ter sensibilisering van de actoren (4e trimester 2004)
[Pagina 3][bewerken]
 • Oprichting van een specifieke cel die toezicht houdt op racistische boodschappen op het internet in het kader van een partnerschap tussen het Observatorium voor het Internet en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen

3. Verspreiding van racistische pamfletten

 • De regering zal er over waken dat overheidsbedrijven weigeren om pamfletten met een racistisch karakter te verspreiden, door de wet van 1991 op de overheidsbedrijven te wijzigen. Zij zal over dit onderwerp ook een reflectie houden met de betrokken actoren in de privé-sector.

4. Strijd tegen vooroordelen

 • Oprichting van een "platform van de democratie" in de 15 grootsteden van het land, dewelke gelast worden met het stimuleren van de initiatieven die op lokaal niveau genomen worden om het "samenleven" te bevorderen.
 • Steun bij de oprichting van een leercentrum, o.a. ten gunste van de joods-arabische dialoog, dat zich zal richten tot de opvoeders en verenigingen, en dat zich zal bezighouden met de uitwerking van activiteitenprogramma’s en pedagogische instrumenten waarmee men kan komen tot een betere interculturele dialoog en de vooroordelen en amalgamen kan doen afnemen.
 • Steun bij het opstellen van pedagogische documenten, die aangepast zijn aan de beoogde doelgroepen, om zo de kennis over de culturele diversiteit in België, en in het bijzonder over de islam en de beoefening ervan, te verbeteren.
 • Ontwikkeling van onderwijsprogramma’s in verband met tolerantie en respect voor Mensenrechten uitgaand van een werk van nagedachtenis

5. Media

 • Evaluatie van de impact van de aanbevelingen van de AVBB uit 1994 over de informatie met betrekking tot personen van vreemde origine alsook van de protocolakkoorden tussen de autoriteiten voor toezicht op de audiovisuele media, de journalistenverenigingen en het Centrum voor de gelijkheid van kansen.
 • Inrichting, samen met de Franse en Vlaamse Gemeenschappen, van een forum voor beroepsmensen (onderwijs, media…) over strategieën, dat verslag moet uitbrengen van internationale evenementen, die meer bepaald betrekking hebben op het Midden-Oosten en op zaken in verband met terrorisme, zonder de vooroordelen aan te wakkeren.
[Pagina 4][bewerken]
6. Politiediensten

 • Sensibilisering van de politiediensten voor de problematiek van racisme en antisemitisme
 • Zorgen voor een adequate opvolging van de klachten die ingediend worden bij de Dienst “Intern Toezicht” van de politiediensten of het Comité P of bij de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie tegen politieambtenaren
 • Structurering van de statistieken over de opvolging van disciplinaire klachten
 • Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de campagnes voor de werving van personen van vreemde origine door de federale politie

7. Staatsveiligheid

 • De Minister van Justitie zal de Staatsveiligheid sensibiliseren voor kwesties die verband houden met de verspreiding van ideologieën die aanzetten tot rassenhaat of religieuze haat, onder het voorwendsel van gemoraliseer of onderwijs.

8. Beschermingsmaatregelen voor de beoogde doelgroepen

 • Politionele veiligheidsmaatregelen voor gebouwen van de joodse gemeenschap, indien het crisiscentrum of een lokale politiezone dit op basis van een bestaande of potentiële dreiging noodzakelijk acht.
 • Evaluatie van de veiligheidsvoorwaarden en -instrumenten die door de lokale politie in de praktijk zijn gebracht om de veiligheid van de bewoners van de opvangcentra voor asielzoekers te waarborgen.

9. Een werkinstrument voor de evaluatie van verdraagzaamheid

 • Er zal een overeenkomst worden opgesteld met de universitaire onderzoekscentra om een instrument te ontwikkelen dat de kwantitatieve en kwalitatieve evolutie van de racistische, antisemitische en xenofobe gevoelens in België kan meten.

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij
Mattias Derdeyn,, Persattaché van Marie Arena, 0479/31.97.59
Saar Vanderplaetsen, Persattaché van Laurette Onkelinx. 02/233.50.60 en 0479/86.52.48
Laurent Panneels, Persattaché van Patrick Dewael , 02/504.85.37 en 0475/43.91.41