Naar inhoud springen

Pagina:Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Eerste deel.pdf/199

Uit Wikisource
Deze pagina is niet proefgelezen
18
AAL.

door één pastoor bediend wordt Toen men hier bezig was om een nieuw woonhuis voor den tweeden predikant te bouwen, op een stuk land dat daartoe door Z. M. den koning „geschonken was, werden bij het graven van eene put ter diepte van 29 v. eenigre noten van eene zeer groote soort gevonden. Dikwerf vindt men in den omtrek van dit dorp iets dat versteend is ; zelfs zegt men., dat een men- schelijk ligchaam, in de kerk begraven, geheel versteend zoude zijn. Er worden hier twaalf sterk bezochte jaarmarkten gehouden, bij welkc gelegenheid er veel handel gedreven wordt. • Voorts is hier eene school en een departement der maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, dat dcn 15 October 1817 opgerigt is en 24 leden telt. AALTENSCHE BEEK, watertje in Gelderland, dat onder den naam van SLINGERBEEK uit Pruisschen komt, en in de gemeente Aalten eerst den naam van BREDEVOORTSCUE BEEK en vervolgens dien van AALTEN- scr1E BEEK aanneemt, waarna het zich in twee takken, de Bielheimer Beek en de Slinge splitst. AALT ENSCHE BROEK of AALTENBROEK, geh., in het voormalig graafschap Zutphen, prov. Gelderland, kW. arr. en u. Z. O. van Zutphen, distr. en 1 u. Z. W. van Bredevoort, kant., gcm. en u«  Z. W. van Aalten, aan de Munsterschc grenzen. AALTJES MEER, meertje in Friesland, kW. Oostergoo, grietenij Dan- tumadeel, u. Z. W. van Rinsumageest, 1 u. Z. O. van BiFdaard, 1 u. N. O. van Oudkerk en u. N. van Roodkerk. AALZUM. Zie AALsüM. AAM, geh. in de Betuwe, prov. Gelderland, kW., arr. en 7 u. N. O. van Tiel, distrikt Overbetuwe, kant., gem. en u. N. O. van Elst, u. Z. van Arnhem, met eene brug over de Linge. AAN DE POORT VAN VALKENBURG, geh. in het Land Valkenburg. Zie VILT. AANDIJK, geh. in A:reler Ambacht, prov. Zeeland, arr. Goes, kant. Axel, distr. Hulst, gem. Zaamslag. AANDIJK, oudtijds AANDICK, d.en gem.prov.lVoord-Holland. Zic ANDIJK. AANE, buurt in Overijssel. Zie ANE. AANGENHEY, doorgaands DE HEY genoemd, geh. in hct Land van Valkenburg, prov. Limburg, distr., arr. en 4 u. N. O. van Maastricht, kant., gem. en u. N. W. van Heerlen. Het is in de laatste jaren zeer toegenomen, zoodat cr nog in dit jaar (1837) eenc kerk zal wor- den gebouwd. Er is ook cen kasteeltje, Mc es c n b roek genoemd. AANSCHOT, geh., in dc Meijerij van 's Heitogenbosch, kW. Peelland, prov. N. Braband, distr. Oirschot, arr. Eindhoven, kant. St. Oedenrode, gem. Son-en-Breugel. AANSTOOT, d., prov. Gelderland. Zie OTTERLOO. AANWAS (1), pold. in het Marquisaat van Bergen-op-Zoom.} prov. Noord-Braband, arr. Breda, kant. en distr. Roosendaal, gem. Steen- (1) Onder a a n wa s sen, verstaat men in het algemeen de aan zee of rivier aangegreeide landen, op dc beneden stroomen schorren, go r zen, slikke n gebeeten. In de provincie Groningen verstaat men door aa n was de aanslijking, dic zoe of rivier aan strand of oever n•aakt. Heeft dio aaugcslijkte slof genoogza— mc hoogte en vastheid verkregen, dat er op groeit, dan noemt men die k w el dor, vandaar dat het aan zoo oc rivier gelogen land doorgaans wordt ver— kocht rnct zijn kweldce c 11 aa n w In het Westcrwoldschc noemt zncn deze Vi ! c r 0 r c n.