Pagina:Album der Natuur 1854 en 1855.djvu/409

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
 

LEVENSBERIGT VAN A. S. RUEB.[1]Adolf stephanus rueb werd geboren te Rotterdam, den 6den Januarij 1806. Hij was de oudste zoon van den heer christoffel rueb, makelaar, en diens echtgenoote petronella van heukelom.

Reeds van kindsbeen af vertoonde zich in zijn karakter eene ernstige rigting, gepaard aan bij zonderen aanleg voor de beoefening der wetenschappen. Grooten invloed oefende, gedurende dit eerste tijdperk zijns levens, op hem uit pieter curten, lid van het Bataafsch Genootschap, die hem van zijn elfde jaar af in de rekenkunde, algebra en wiskunde onderwees, en wiens methode van onderrigt aan eene groote mate van grondigheid eene zekere omslagtigheid paarde, zoo als deze meer aan autodidakten, gelijk curten was, eigen pleegt te zijn. Inderdaad schijnt het, dat dit onderwijs de voorliefde van rueb voor de streng mathematische wetenschappen bepaald heeft, en aan zijne studie eene rigting heeft gegeven, die latere voorbeelden en andere methoden van onderricht wel eenigermate hebben kunnen wijzigen, doch zonder de diepe sporen, welke het vroeger genotene had nagelaten, geheel te kunnen uitwisschen.

Veertien jaren oud zijnde, bezocht hij de Latijnsche school te Rotterdam, aan welker hoofd toen de rector terpstra stond en verliet haar in 1825 als een veelbelovend jongeling, op wien allen,


  1. In het afgeloopen Jaar is de lijst onzer medearbeiders met een' naam verminderd dien van Dr. a.s. rueb, lector in de sterrekunde en directeur der sterrewacht te Utrecht. Wij vleijen ons dat een beknopt levensberigt van dien verdienstelijken man aan onze lezers welkom zal zijn, en zoo ook het berigt, dat wij in staat gesteld zijn uit zijne nagelaten niet in druk verschenen geschriften over sterrekundige onderwerpen eenige fragmenten in dit Album op te nemen.
    De Redactie.