Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/443

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
21
DER SPINNEN.

te vormen, die de dikte en de stevigheid bezit, om er mede te kunnen naaijen. Om hunne buitengemeene fijnheid te beter te kunnen uitdrukken heeft men algemeen de vergelijking met een menschenhaar verkozen; 10,000, volgens anderen 400,000, volgens eene enkele lezing, die van onzen leeuwenhoeck, 4 millioenen (?) dezer primitiefdraadjes, zouden gezamenlijk de dikte hebben van het hoofdhaar van een mensch. Gij ziet het, men mag dus, wanneer men iets buitengemeen fijns wil aanduiden, te regt zeggen: "het is zoo fijn als rag!" Intusschen wordt de stevigheid van het gewoon spinrag juist hierdoor verhoogd, dat de dikkere bundels uit zeer vele fijne draadjes zijn zamengeweven. In het groot komt daarmede het gewone spinnen van vlas of het touwslaan uit de dunne hennipvezelen overeen. Dit heeft zelfs ten gevolge, dat men deels ongeloofelijke mededeelingen vindt over de kracht van sommige spinrag-draden in de heete gewesten. Het is nog niets, wanneer men bij de reizigers leest, dat de draden van de bosch-spin of Mygale sterk genoeg zijn, om Colibri's of jonge slangen tegen te houden, maar stafford verhaalt, dat hij op de Bermudes webben dezer spinnen zag, waarin lijsters waren gevangen. Sloane wil evenzoo op Jamaika duiven verward hebben gezien in het net eener groote Epeira-soort. In Senegal zou men spinragdraden hebben aangetroffen, sterk genoeg om een gewigt van meerdere oncen te dragen. Ja, staunton maakt melding van zóó dikke draden in China, dat men ze niet stuk kon trekken, maar ze alleen kon verbreken door snijdende werktuigen (?). Wanneer men deze lezing voor waarheid mogt aannemen, zal het ons in het minst niet verwonderen, wanneer men hoort, dat het doordringen in de bosschen der keerkringsgewesten den mensch soms alleen door "spinrag" kan worden belet! Of wanneer Tremeyer en anderen ons mededeelen, dat in Mexico dikwijls de hoed van het hoofd des reizigers valt, wanneer die er tegenloopt! Zulke draden zouden daar te lande zelfs als touw worden gebezigd, en krachtig genoeg zijn, om er het waschlinnen op te droogen!

De hoeveelheid waarin het spinrag somtijds kan voorkomen, is ook in onze landen bekend. Zij, die vooral in den herfst, des morgens vroeg, bij het opgaan der zon, in het veld zijn geweest, kennen