Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/560

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is gecontroleerd
136
DE MONDEN DER RIVIEREN.

natuurlijken dam overschrijden en zich een anderen weg kiezen, of, zoo zij meerdere armen heeft, zullen de oude armen door verzanding arm aan water worden en de groote stroom zal langs andere takken afvloeijen. Vele armen van den Nijl vertoonen die hooge ligging boven het omliggende land zeer duidelijk; sterker zien wij het verschijnsel bij kunstmatige bedijking, zoowel in ons vaderland als in Opper-Italië. Het bed van de Po is aldaar zoo hoog geworden, dat de stad Adria niet alleen onder den waterspiegel der rivier, maar zelfs vele voeten beneden het bed van de Po gelegen is. Een ander verschijnsel, door de verzanding van het bed der rivieren te weeg gebragt, zijn de vele krommingen, welke wij in de stroomen waarnemen. De rivier zoekt zich namelijk een anderen weg, om de zandbanken heen, die zich in haar bed en bij hare oevers vormen, en de krommingen, door dien veranderden loop ontstaande, kunnen wij aan onzen krommen Rijn en IJssel waarnemen.

Fig. 5

Fig. 5.

Somtijds gelukt het de rivier, zich door die krommingen wederom eene regte baan te breken, gelijk de gestippelde lijn op nevensgaande figuur aanduidt; er vormen zich dan vele eilanden in den loop van de rivier; maar vaak is zij, door voortgaande kromming en verzanding, genoodzaakt, zich een anderen uitweg te kiezen, waarvan ook in ons vaderland vele voorbeelden bekend zijn. Maar keeren wij vooralsnog tot den Nijl terug.

Veel merkwaardiger dan de veranderingen in den loop der Nijlarmen zijn de ophoogingen van de geheele vlakte van Beneden-Egypte, door de jaarlijksche overstroomingen te weeg gebragt. Hevige regens in de gebergten van Midden-Afrika, welke gedurende de zomermaanden heerschen en zich tijdens den zonnestilstand in Junij het sterkst vertoonen, veroorzaken eene aanzwelling van het Nijlwater, die, in Abyssinie reeds in de maand April aanvangende, zich eerst in het laatst van Junij in Egypte doet gevoelen. Na in Augustus zijn hoogsten waterstand te hebben bereikt, zinkt het water gedurende de overige maanden des jaars al meer en meer, om in het volgende jaar weder hetzelfde verschijnsel te