Pagina:Album der Natuur 1856 en 1857.djvu/826

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen
10
ALBUM DER NATUUR.

en ook blaauwachtige tinten zijn nagebootst.—Chacornac leidt uit zijne waarnemingen af, dat een waarnemer, op de maan geplaatst, onze aarde, op de zon geprojecteerd, zoude gezien hebben als omringd van twee lichtzoomen, de buitenste groen, de binnenste rood, op eene dergelijke wijze als de lichtkroon, die de zon bij hare verduistering omgeeft. (Hierbij mag echter niet uit het oog verloren worden, dat de groene kleur eigenlijk alleen subjectief is en derhalve als zoodanig niet werkelijk bestaat, Ref.) Porro heeft ook nog aan de Fransche Akademie photographische afbeeldingen van deze maan-eclips vertoond, door bertsch vervaardigd met een grooten, in perro's werkplaats vervaardigden kijker, welks objectief een brandpuntsafstand van 15 ellen heeft. Deze photographische afbeeldingen vertoonen de maanschijf met eenen diameter van 15 Ned. duimen. De niet volkomen regelmatige beweging des kijkers is oorzaak geweest, dat deze afbeeldingen niet al die netheid bezitten welke wenschelijk is, maar het is daaruit toch gebleken, dat men met dit reusachtig werktuig, op gevoelige photographische oppervlakten, binnen weinige seconden een beeld van de maan kan verkrijgen.

D.L.. 
 

Natuur-Zelfdruk.—Aan de meesten onzer lezers zal het bekend zijn, dat op de Keizerlijke staatsdrukkerij te Weenen sedert eenigen tijd eene nieuwe wijze van vervaardigen en drukken van afbeeldingen van natuurvoorwerpen in gebruik is, die, althans voor sommige voorwerpen, alles overtreft wat tot hiertoe door de kunst geleverd is. Daar het de voorwerpen zelve zijn, wier vorm en maaksel zich indrukt in de uit lood of ook wel uit stereotyp-metaal bestaande plaat, welke vervolgens tot het drukken gebezigd wordt, zoo draagt deze handelwijze daarnaar den naam van "natuurzelfdruk." Zij is thans uitvoerig beschreven in een werk, getiteld: Physiotypia plantarumm austriacarum. Der Naturselbstdruck in seiner Anwendung auf die Gefässpfanzen des östreichischen Kaiserstaates mit besonderer Berücksichtigung der Nervation in den Flächenorganen der Pflanzen, von Prof. Dr. c. von ettingshausen und Prof. Dr. a. pokorny, in vijf folio deelen met 500 platen en een quarto-deel tekst.—Deze afbeeldingen geven het sprekendste getuigenis van de in der daad verwonderlijke naauwkeurigheid en getrouwheid, waarmede de fijnste bijzonderheden in de natuur der bladeren en bladachtige organen, op die wijze kunnen worden teruggegeven, zoo zelfs, dat aldus sommige punten van het maaksel in de afbeelding duidelijk te voorschijn treden, die in het versche of gedroogde