Pagina:Architectura vol 005 no 002.djvu/1

Uit Wikisource
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina is proefgelezen

VIJFDE JAARGANG No. 2. ZATERDAG 9 JANUARI 1897.

ARCHITECTURA / ORGAAN V.H. GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA
ARCHITECTURA / ORGAAN V.H. GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA

UITGEVERS: J. VAN DER ENDT & ZOON MAASSLUIS.

Redactie: jos. th. j. cijpers, j. l. m. lauweriks, m. de jongh, c. w. nijhoff en k. de bazel.
 bijdragen voor het blad te zenden aan den heer k. de bazel, nicolaas beetsstraat 118, amsterdam en alles, wat de administratie van het genootschap betreft, aan den 1sten secretaris, american-hotel, te amsterdam.
voorwaarden van het lidmaatschap: het orgaan met technisch gedeelte wordt wekelijks franco toegezonden aan alle leden van het genootschap. de jaarlijksche contributie voor het lidmaatschap bedraagt:
voor gewone leden . . . . . . . . . . . . . ƒ 12.—
  „   kunstlievende leden . . . . . . . . . „ 10.—
  „   buitenleden en aspirant leden . . . . . „ 7.50


MEDEDEELINGEN VAN HET
GENOOTSCHAP.

 1o. Als buitenlid is toegetreden de heer M. M. Slager te ’s Hertogenbosch, terwijl de heer A. K. C. Suijling te ’s Hertogenbosch van gewoon lid, buitenlid werd.
 Als aspirantlid is toegetreden de heer P. Vorkink te Amsterdam.
 2o. In de 1047e gewone vergadering is tot lid der Redactie uit het bestuur gekozen de heer J. L. M. Lauweriks, welke deze functie heeft aangenomen.
 Verden werden tot lid der Redactie gekozen de heeren K. P. C. de Bazel en J. van Nifterik, eerstgenoemde heeft de benoeming aangenomen.
 3o. De coupons leening 86, en de uitgelote aandeden (op 16 Dec. l.l.) No. 43, 56, 70, 73 en 80 kunnen op iederen werkdag van 9–12 uur ingeleverd worden bij den Penningmeester, den heer J. G. van Gendt, Stadhouderskade 122, Amsterdam.
 4o. 3e prijsvraag 1896–1897, „Een boschwachterswoning.” Maandag 4 Januari ’97 ingekomen vijf antwoorden:

no. 1 motto „Zonder toren” (7 teekeningen )
2 „Houtmep” (7 )
3 „Marie” (7 )
4 „Jagen” (4 )
5 „Driehoek in cirkel” (get.) (4 )

 5o. Heeren mededingers voor de 2e prijsvraag 1896–1897 „Een dorpsstation” worden er aan herinnerd, dat de antwoorden op deze prijsvraag vrachtvrij moeten worden ingezonden voor of op 1 Februari a.s. vóór 12 uur v.m.
 De mededingers van alle prijsvragen worden verzocht op den rechterbovenhoek van alle ingezonden teekeningen en tevens op den gezegelden naambrief te vermelden: 1e het nummer, 2e de soort der prijsvraag, 3e den datum van inzending, 4e het jaartal der groep, waartoe de prijsvraag behoort.
 6o. Van de ingekomen antwoorden op de 11e schetsprijsvraag „een parapluies- en stokkenstandaard” is bekroond het ontwerp ingezonden onder motto Nat.
 7o. Van de 12e schetsprijsvraag is geen ontwerp bekroond maar aan elk der antwoorden onder motto’s Hoog en In Haast is ƒ 5 toegekend.

Namens het Bestuur, 
De 1ste Secretaris,
J. L. M. LAUWERIKS.
„ARCHITECTURA ET AMICITIA.”
1047e Gewone Vergadering van
Woensdag 6 Januari 1897.

AANWEZIG het bestuur uitgezonderd de Penningmeester, die verhinderd was de vergadering bij te wonen, 22 leden, aspirantleden en een aantal introducé’s, waaronder verscheidene dames.
 De voorzitter, de heer Jos. Th. J. Cuypers, opende de vergadering met een heilgroet tot de aanwezigen, daarbij den wensch uitsprekende, dat het nieuwe bestuur op de sympathie en de medewerking der leden kon rekenen. Vervolgens bedankte hij het vorige bestuur voor den nauwgezetten ijver waarmede dit zijne taak had vervuld. Na lezing der notulen werden deze onveranderd goedgekeurd. Ingekomen was een schrijven van den heer M. de Jongh, waarin hij verklaarde geene candidatuur voor de redactie te kunnen aanvaarden, omdat hij niet in de gelegenheid was, de daaraan verbonden werkzaamheden met de noodige zorg te verrichten.
 Vervolgens was aan de orde het kiezen der redactieleden.
 Door de vergadering werden de heeren van Gendt en van der Pek als candidaten gesteld tegen die van het bestuur. Beide heeren ter vergadering aanwezig, bedankten voor deze functie. Volgens het aantal stemmen waren aan de beurt de heeren Lambeek en Kromhout, als candidaten tegen de twee overgeblevenen van het bestuur, Rover en